oppervlaktewaterlichaam


Eigenschappen

Voorkeurslabeloppervlaktewaterlichaam
AfkortingOWL
DefinitieSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
Publieksvriendelijke toelichtingSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, flora en fauna, evenals de bijbehorende bodem en oevergebieden.
Synoniemoppervlaktewaterlichamen
Toelichting op definitie(Bron: Waterwet (via Helpdesk Water))


Een onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, beek, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater. (Bron: Aquo)

Het betreft de zonering zoals die volgt uit de Waterwet. In de termen van IMGEO betreft het een functioneelgebied. (Bron: DAMO)

Op de legger of de schouwkaart aangegeven samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.

De definitie van oppervlaktewaterlichaam is door middel van de Invoeringswet Waterwet in de Waterwet opgenomen. De aanvankelijke definitie is daarmee aangepast. Naast de waterbodem en oevers, maken ook op de grond van de Waterwet uitdrukkelijk aangewezen drogere oevergebieden onderdeel uit van een oppervlaktewaterlichaam. (zie desbetreffende onderdeel uit de memorie van toelichting bij de invoeringswet). Op grond van artikel 6.2, derde lid Waterwet (via de Invoeringswet Waterwet opgenomen), worden deze gebieden voor de toepassing van dat artikel niet gerekend tot het oppervlaktewaterlichaam waarin zij zijn gelegen. In deze drogere oevergebieden is voor het waterkwaliteitsaspect de Wet bodembescherming van toepassing. Als er echter in de drogere oevergebieden kleine wateren (sloten en plassen) zijn gelegen, moeten deze voor de toepassing van artikel 6.2 Waterwet wel worden beschouwd als oppervlaktewaterlichaam en is de Wet bodembescherming op de bodem en oevers van die wateren weer niet van toepassing. Het is niet verplicht over te gaan tot het aanwijzen van drogere oevergebieden. De meest omvangrijke drogere oevergebieden bevinden zich in het rivierbed van de rijksrivieren. De rijksrivieren worden volgens artikel 3.1 lid 2 Waterwet begrensd door de buitenkruinlijn van de primaire waterkeringen, of door hoogwaterkerende gronden. De lijn van hoogwaterkerende gronden langs de onbedijkte rivieren omvat het gebied dat eenmaal per 1250 jaar onder water staat. Dit is een veel groter gebied dan het gebied dat van oudsher onder het waterkwaliteitsbeheer van het Rijk valt. De gebieden waar het Rijk geen waterkwaliteitsbeheer voert, maar die wel binnen de lijn van hoogwaterkerende gronden vallen, zijn op de kaartbijlagen bij de Waterregeling aangewezen als drogere oevergebieden. Drogere oevergebieden zijn ook te vinden op andere locaties, zoals in de uiterwaarden langs de bedijkte rivieren, langs het IJsselmeer en in regionale oppervlaktewaterlichamen. In drogere oevergebieden gelden de regels van de Waterwet over het lozen niet, maar vanuit waterveiligheidsoptiek zijn in deze gebieden wel beheermaatregelen van kracht.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/09d1f035-d8e0-410d-a6b6-5fdac3496021
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d8bfa396-4bec-4dba-9186-24ced5a684d0, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/Oppervlaktewaterlichaam.html, https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/waterwet/begrippen-algemene/item-110685/
Bijna overeenkomsthttps://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/Keur.pdf
Afbeelding vanoppervlaktewaterlichaam


oppervlaktewaterlichaam
Oppervlaktewaterlichaam.

Drentse Aa
Drentse Aa, Oude Molen.

oopervlaktewaterlichaam
Primaire waterloop // N33 Veendam.

DAMO functioneel model zonering

DAMO functioneel model zonering.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
oppervlaktewaterlichaamBreder
oppervlaktewaterlichaamBron van
oppervlaktewaterlichaamDeel van
oppervlaktewaterlichaamGerelateerd
oppervlaktewaterlichaamLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Hoofdwateren Rijkswaterstaat (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
af-/aanvoervak (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
bedding (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
hydro object (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
infiltratiesloot (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
maar (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
overige wateren (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
petgat (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
primaire wateren (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
secundaire wateren (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
tertiair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
tertiair water (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
vaarweg (Begrip)Brederoppervlaktewaterlichaam
insteek (Begrip)Deel vanoppervlaktewaterlichaam
knooppunt (Begrip)Deel vanoppervlaktewaterlichaam
natuurvriendelijke oever (Begrip)Deel vanoppervlaktewaterlichaam
oever (Begrip)Deel vanoppervlaktewaterlichaam
oppervlaktewater (Begrip)Deel vanoppervlaktewaterlichaam
vak (Begrip)Deel vanoppervlaktewaterlichaam
waterbodem (Begrip)Deel vanoppervlaktewaterlichaam
waterbodem (Begrip)Deel vanoppervlaktewaterlichaam
Kaderrichtlijn Water oppervlaktewater stilstaand (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
Nationaal Water Model (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
aangrenzende eigenaar (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
aquaduct (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
binnenwater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
bodembreedte (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
bodemhoogte (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
boezemkanaal (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
bron (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
dempen (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
droger oevergebied (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
hermeanderen (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
ijsbezetting (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
klepelmaaier (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
kustwater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
linker oever (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
luwe zone (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
onderhoud (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
onttrekken van oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
overgangswater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
profiel oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
rechter oever (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
situatietekening (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
steiger (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
strang (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
teeltvrije zone (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
vaste brug (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
vaste dam (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
verdringingsreeks (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
verhang (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
verhanglijn (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
verval (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
vijzelen (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
voorde (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
vooroever (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
waterbodem (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
waterhuishouding (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
watervlakte (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
wetland (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
zandvang (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
zinker (Begrip)Gerelateerdoppervlaktewaterlichaam
Rdf.jpgoppervlaktewaterlichaam
Oppervlaktewaterlichaam.