onderhoud


Eigenschappen

Voorkeurslabelonderhoud
DefinitieMaatregelen om de functionele kwaliteit in stand te houden of te herstellen en dus de levensduur van een (object)onderdeel te realiseren c.q. te verlengen.
Synoniemonderhoud
Toelichting op definitieDe werkzaamheden voor fysieke instandhouding, jaarlijks dan wel niet-jaarlijks, vast dan wel variabel vallen in het algemeen onder onderhoud. Onderhoud vindt plaats op basis van onderhoudsinspecties, gefiatteerde instandhoudingplannen en (meerjarige) onderhoudsplanningen in tijd, personeel en geld. (bron: Wegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996 / Aquo)


Onderhoud wordt uitgevoerd om één of meer functies in stand te houden en dus de levensduur van een (object)onderdeel te verlengen. Binnen het onderhoud kan onderscheid worden gemaakt tussen vast en variabel onderhoud. (bron: DIV)

Onderhoud is het totaal van activiteiten met als doel, het in "een aanvaardbare conditie" houden of terugbrengen van machines, gebouwen, verkeersinfrastructuur, computerprogramma's, natuur enzovoort, teneinde (direct en op termijn) de "gevraagde mate van functionaliteit" te borgen.

De "gevraagde mate van functionaliteit" is te definiëren voor de aspecten:

 • Veiligheid; de mate waarin het behoedt voor lichamelijke schade
 • Gezondheid; de mate waarin het functioneren niet in conflict is met de gezondheid van mens en milieu
 • Bruikbaarheid; de mate waarin het helpt met een bepaalde activiteit
 • Duurzaamheid; de mate waarin het behoedt voor onnodige inzet van mankracht en uitputting van energie en grondstoffen
 • Comfort; de mate waarin het behoedt voor een onprettige beleving of gevoel
 • Uitstraling; de mate waarin het een subjectieve ervaring van "schoonheid" geeft

Er is vaak sprake van een geleidelijke afname van de functionaliteit maar in een beperkt aantal gevallen gaat de functionaliteit meteen verloren.

Soorten onderhoud (installatietechnisch)
Categorieën onderhoud aan complex vastgoed en de vastgoedeigen installaties zijn:

 • Klachtenonderhoud: het uitsluitend onderhouden op basis van geregistreerde of gemelde klachten. Deze vorm is heel duur vanwege het onvoorspelbare karakter en de overdaad aan communicatie in verhouding tot de geleverde onderhoudsactiviteiten. Veel onderhoudsbedrijven en eigenaren van vastgoed stappen over naar de naam serviceonderhoud om van het negatieve imago dat aan het begrip klacht hangt af te komen.
 • Correctief onderhoud: het uitsluitend wijzigen c.q. aanpassen van installaties op basis van aangetroffen afwijkingen waardoor schade is ontstaan of waardoor risico's ontstaan. Deze wijzigingen kunnen voortkomen uit een inspectie door een externe partij of een zogenaamde ronde uitgevoerd door (eigen) technisch personeel.
 • Periodiek - of preventief onderhoud (PO): Onderhoud dat uitgevoerd wordt volgens een bepaald onderhoudsschema. Dit soort onderhoud is vooral controlerend van aard.
 • Inspectieonderhoud: onderhoud uitgevoerd door een deskundig en vaak ook gecertificeerd personeel aan installaties die een keuring vereisen en waarbij tijdens de inspectie en keuring ook direct bepaald onderhoud moet worden uitgevoerd.


Methoden van onderhoud (installatietechnisch)

 • Gebruiksafhankelijk onderhoud (GAO): Methode van preventief onderhoud die wordt uitgevoerd op basis van het aantal gebruiksuren. Dit soort onderhoud is veelal controlerend en herstellend (periodiek vervangen van onderdelen). Een goed voorbeeld van gebruiksafhankelijk onderhoud is onderhoud aan liftinstallaties. Deze vorm van onderhoud is na een aantal onderhoudscontroles zeer goed voorspelbaar (het gedrag van de installatie wordt dan als continu aangenomen). In bijzondere installaties zoals liften worden hiervoor slijtblokjes met markeringen aangebracht om het gebruik ook af te meten.
 • Toestandsafhankelijk onderhoud (TAO): Methode van preventief onderhoud op basis van vooraf gestelde criteria. Als voorbeeld een vooruit werkende inspectie of meting (periodiek controleren van kritische parameters). Zo'n korte inspectie kan opgevolgd worden door uitgebreider onderhoud na overschrijden van belangrijke grenswaarden. TAO is een planmatig soort onderhoud, kritieke parameters controlerend en pas bij noodzaak planmatig herstellend (conditieafhankelijk) vervangen van onderdelen. Deze vorm van onderhoud heeft een zeer hoge voorspelbaarheid vanwege de controles.
 • Storingsafhankelijk onderhoud (SAO): Methode van onderhoud dat uitgevoerd wordt zodra defecten of storingen optreden. Dit onderhoud is herstellend (vervanging of reparatie van defecte onderdelen en/of corrigeren van afstellingen). Dit is vergelijkbaar met klachten- of serviceonderhoud, echter hier kunnen de defecten ook gemeld worden door automatische systemen of door de eigen technische diensten en beheerders. De voorspelbaarheid van het onderhoud is laag. (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-06760094-abc1-4731-ba73-bec43f3bcf57, https://nl.wikipedia.org/wiki/Onderhoud
Afbeelding vanonderhoud waterloop
Onderhoud waterloop.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
onderhoudBreder
onderhoudBron van
onderhoudGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
basisonderhoudsniveau (Begrip)Brederonderhoud
bijzonder onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
gebruiksafhankelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
gebruiksvriendelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
gewoon onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
levensduurverlengend onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
milieuvriendelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
normaal onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
onderhoud beheer (Begrip)Brederonderhoud
onderhoud slibverwerkingsinstallaties (Begrip)Brederonderhoud
pakket inhoud (Begrip)Brederonderhoud
productiemeting maaien (Begrip)Brederonderhoud
storingsafhankelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
toestandsafhankelijk onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
variabel onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
vast onderhoud (Begrip)Brederonderhoud
grote waternavel (Begrip)Deel vanonderhoud
onderhoudsmaatregel (Begrip)Deel vanonderhoud
reuzenbereklauw (Begrip)Deel vanonderhoud
Legger primaire watergangen (Begrip)Gerelateerdonderhoud
baggerindustrie (Begrip)Gerelateerdonderhoud
maaien (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudslocatie (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudspad (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudsplicht (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudsplichtige (Begrip)Gerelateerdonderhoud
onderhoudsverordening (Begrip)Gerelateerdonderhoud
ontplofbare oorlogsresten (Begrip)Gerelateerdonderhoud
route (Begrip)Gerelateerdonderhoud
schraperzuiger (Begrip)Gerelateerdonderhoud
zorgplicht bomen (Begrip)Gerelateerdonderhoud
Rdf.jpg