wet


Eigenschappen

Voorkeurslabelwet
Afkortingwet
DefinitieWetten zijn geschreven rechtsregels. Elke wet is onderdeel van het recht, maar het recht is breder dan enkel wetten. Ook de rechtspraak (jurisprudentie), de rechtsleer, gewoonten zijn rechtsbronnen. De aankondiging van een wet wordt soms een edict genoemd.
Synoniemwetten, rechtsregel, rechtsregels
Toelichting op definitieSoorten wetten

Het generieke begrip wet kan twee betekenissen hebben:

wet in formele zin een wet in formele zin is een (gezamenlijk) besluit, genomen en kenbaar gemaakt volgens de daartoe vastgelegde procedure door een bevoegd orgaan, de formele wetgever genoemd. wet in materiële zin een wet in materiële zin is een algemeen verbindend voorschrift voor de rechtsonderhorige(n) en van toepassing op een specifieke territoriale eenheid. Wetten kunnen zowel materieel als formeel zijn, maar dit hoeft niet. Het onderscheid is tweeledig:

het territorialiteitsprincipe en de daarmee gepaard gaande bevoegdheid; in de formele zin is het een besluit, een genomen beslissing; en in de materiële zin is het een geldend voorschrift opgelegd aan personen. Hoewel dit onderscheid eerder theoretisch lijkt, zijn er in de alledaagse praktijk toch duidelijke verschillen.

Het strafrecht is een wet in formele zin, tevens wet in materiële zin (zowel in België door het Strafwetboek als in Nederland door het Wetboek van Strafrecht). De wet is opgesteld en kenbaar gemaakt door de formele wetgever en houdt voorschriften in, die o.a. voor iedereen gelden die zich binnen op het grondgebied bevindt.

Een voorbeeld dat het onderscheid tussen formele en materiële wet illustreert en dat zowel in Nederland als in België toepasbaar is, is de toestemmingswet voor het huwelijk van een lid van het Koninklijk Huis. Het parlement beslist over deze vraag en neemt die beslissing door het uitvaardigen van een wet, die door de minister van binnenlandse zaken wordt bekendgemaakt. Dat is een formele wet maar geen materiële wet, omdat ze geen betrekking op iedereen heeft. Een AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) is een regel opgelegd door de regering zonder medewerking van de Staten-Generaal, dus dit is geen wet in formele zin. Als deze algemeen verbindend is kan het echter wel een wet in materiële zin zijn.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Wet, https://www.aquo.nl/index.php/Id-afd7da55-9fb1-4e7f-a059-3c0e13760ee4

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
wetBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Besluit Ontgrondingen in Rijkswateren (Begrip)Brederwet
Besluit kwaliteitseisen en monitoring water (Begrip)Brederwet
Deltawet (Begrip)Brederwet
Erfgoedwet (Begrip)Brederwet
Nederlandse wet (Begrip)Brederwet
WVO (Begrip)Brederwet
Waterwet (Begrip)Brederwet
Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken (Begrip)Brederwet
Wet basisregistratie grootschalige topografie (Begrip)Brederwet
Wet ruimtelijke ordening (Begrip)Brederwet
flora- en faunawet (Begrip)Brederwet
ontgrondingenwet (Begrip)Brederwet
richtlijn (Begrip)Brederwet
wet bodembescherming (Begrip)Brederwet
wet verontreiniging oppervlaktewater (Begrip)Brederwet
wetgeving (Begrip)Brederwet
Waardering Onroerende Zaken object (Begrip)Gerelateerdwet
onteigening (Begrip)Gerelateerdwet
Rdf.jpg