Aquo-standaard

Eigenschappen

VoorkeurslabelAquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
DefinitieUniforme taalTaal is een middel tot communicatie waarmee met een woordenschat en grammaticaregels een boodschap kan worden overgebracht. Deze boodschap kan gesproken zijn of via tekens (geschreven taal en gebarentaal). voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
SynoniemAquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
Toelichting op definitieDe Aquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater. en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater.. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie leveren tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment.- en geldwinst op.

De Aquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector., of liever gezegd de Aquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. en haar voorlopers, is één van de oudste semantische sectorstandaarden die we in Nederland kennen. Dit is ook logisch, want het waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater. heeft altijd al om samenwerking gevraagd. Er waren en zijn veel organisatiesOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. actief terwijl het water zich niet aan grenzen houdt.

De Aquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. is een semantische standaardEen norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. binnen de Nederlandse watersector. AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. is een informatiemodelFormele definitie van objecten, attributen, relaties en regels in een bepaald domein., dat het mogelijk maakt om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater.. Daarmee draagt AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. bij aan een kwaliteitsverbetering. AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. is een open standaardEen open standaard (of norm) is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd.: alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden vanaf www.Het wereldwijde web (www), ook wel met de Engelse term "world wide web" aangeduid, maar meestal kortweg het web, houdt in: een aantal technische afspraken voor het wereldwijd over het internet aanbieden en verbinden van allerhande documenten en computertoepassingen; de verzameling documenten en toepassingen die wereldwijd volgens dit systeem over het internet worden aangeboden.aquo.nl

AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. bestaat uit​:

  • Aquo-lex

In de Aquo-lexicon zijn de betekenis van begrippenEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. die gebruikt worden in de Aquo-uitwisselformaten en Aquo-domeintabellen opgenomen.

  • Aquo-domeintabellen

Aquo-domeintabellen zijn lijsten met domeinwaarden. In een domeintabel zijn de toegestane waarden die mogen worden uitgewisseld vastgelegd.

  • Aquo-schematisaties

Hierin zijn de soorten gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit., die kunnen worden uitgewisseld, en de relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. van die gegevens gedefinieerd. De schematisaties Informatiemodel Water (IMWAHet Informatiemodel Water (IMWA) is dé Nederlandse standaard voor de uitwisseling van geografische gegevens in het waterbeheer.) en Informatiemodel MetingenHet Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens. (IM MetingenHet Informatiemodel Metingen (IM Metingen) is het nieuwe model binnen Aquo voor het uitwisselen van water gerelateerde meetgegevens.) behoren tot de Aquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.. Beide schematisaties zijn praktische uitwerkingen van de Nederlandse normNEN is de afkorting van NEderlandse Norm en tevens sinds 8 mei 2000 de naam van het nauwe samenwerkingsverband van de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut en de Stichting Koninklijk Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) (gespecialiseerd in de normalisatie van elektrotechniek, informatietechnologie en telecommunicatie). ‘NEN 3610 - Basismodel Geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.’. Deze norm bevat termen, definities, relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. en algemene regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. voor het uitwisselen van Geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.. De NEN 3610 is in volledige overeenstemming met Europese INSPIREINSPIRE is "een EU-initiatief om een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa tot stand te brengen die erop gericht is om ruimtelijke of geografische informatie toegankelijker en interoperabeler te maken voor een breed scala aan doeleinden ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling "-richtlijnEen aanwijzing voor te volgen gedrag..

  • Aquo-uitwisselformaten

Hierin is de technische manier, waarop gegevens kunnen worden uitgewisseld, vastgelegd. Dat zijn richtlijnenEen aanwijzing voor te volgen gedrag. voor de uitwisseling van gegevens in een bepaald technisch formaat, bijvoorbeeld XMLExtensible Markup Language (XML) is een standaard van het World Wide Web Consortium voor de syntaxis van formele opmaaktalen waarmee men gestructureerde gegevens kan weergeven in de vorm van platte tekst. Deze presentatie is zowel machineleesbaar als leesbaar voor de mens. Het XML-formaat wordt gebruikt om gegevens op te slaan (zoals in het OpenDocument-formaat) en om gegevens over het internet te versturen., CSV of SHP.

Het Informatiehuis WaterHet Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen en is opgericht in 2010. IHW beheert de Aquo-standaard. (IHWHet Informatiehuis Water (IHW) is een samenwerkingsverband tussen het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de waterschappen en is opgericht in 2010. IHW beheert de Aquo-standaard.) beheert de Aquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquo.nl/; http://www.aquo.nl/over-aquo/historie/; https://nl.wikipedia.org/wiki/Aquo-standaard
Afbeelding vanAquo logo.png
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
Aquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.Breder
  • standaard (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
Aquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
Aquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.Gerelateerd
  • Informatiehuis Water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Aquo-model (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanAquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
Informatiehuis Water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdAquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
Informatiemodel Water Watersysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdAquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
Informatiemodel Water Waterveiligheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdAquo-standaardUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.
Rdf.jpg