geografische informatie

Eigenschappen

Voorkeurslabelgeografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.
DefinitieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.
Synoniemgeo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak., geoinformatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak., Geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak., GIS-dataGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.
Toelichting op definitieGeheel van informatie-objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. die een plaatsgebonden kenmerkEen eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. hebben: gegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Nederlandse Overheid Referentie ArchitectuurDe Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA) bevat principes, beschrijvingen, modellen en standaarden voor het ontwerp en de inrichting van de elektronische overheid. Het is een instrument dat door overheidsorganisaties kan worden benut in de verbetering van de dienstverlening aan burgers en bedrijven. De NORA is ontwikkeld in 2005 en is in 2009 NORA door het kabinet vastgesteld als norm voor de overheid. Sindsdien wordt deze met regelmaat aangevuld en geactualiseerd.)


Geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. is de term voor informatie met een ruimtelijke component (locatieAanduiding van de geografische plaats van een object.). 'Geo' is hierin de afkorting van geografische (ruimtelijke). De term geografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. wordt vrijwel nooit voluit geschreven. Bij alle ruimtelijke wetenschappenWetenschap is zowel de systematisch verkregen, geordende en verifieerbare menselijke kennis, het daarmee verbonden proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt vergaard. Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en conventies om tot hypotheses, wetmatigheden, theorieën en systemen te komen. en in alle GIS-systemenEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen. speelt geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. een prominente rolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object.. Geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. is de bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater. van alle digitale kaarten.

Terminologie CADComputer-aided design (CAD) is het ontwerpen van onder meer constructies en apparaten met behulp van computerprogramma's.-dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.: Men spreekt in de literatuur soms expliciet over geo-data indien het om de ongeanalyseerde, 'naakte' gegevens zelf gaat en men spreekt soms over geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. als men feitelijke bewerkte of geïnterpreteerde gegevens bedoelt. In de praktijk wordt deze tweedeling niet altijd zuiver gehouden. Uit de context moet men dan opmaken of men met geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. de data of de informatie bedoelt.

GIS-dataGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.: Men spreekt over GIS-dataGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. - in tegenstelling tot CADComputer-aided design (CAD) is het ontwerpen van onder meer constructies en apparaten met behulp van computerprogramma's.-data - wanneer men niet 'zomaar' geo-dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat., maar intelligente, objectgerichte, aan attributenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype. te koppelen data bedoelt, met een correcte beschreven geometrieGeometrie is de ligging van punten en objecten en hun onderlinge relaties.. Strikt genomen vallen zowel CADComputer-aided design (CAD) is het ontwerpen van onder meer constructies en apparaten met behulp van computerprogramma's.-data als geo-data en GIS-dataGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. onder geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak..

Geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.: Dit is de brede term zowel CADComputer-aided design (CAD) is het ontwerpen van onder meer constructies en apparaten met behulp van computerprogramma's.- (computer-aided designComputer-aided design (CAD) is het ontwerpen van onder meer constructies en apparaten met behulp van computerprogramma's.) als GIS-dataGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. vallen onder geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak..

Wanneer het van belang is om aan te geven waar de GIS-dataGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. opgeslagen moeten worden kan men GIS-dataGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. opsplitsen in geometrische data en geothematische dataWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat..

Geometrische data zijn GIS-dataGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. met voornamelijk geometrische attributenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.. Dus men onderstreept het deel van de geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. dat de locatiecomponent beschrijft, dus hoe de geometrische kenmerkenEen eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. op de (geo)databaseEen applicatiecomponent dat een dataset bevat. als punten, lijnen of vlakken zijn opgeslagen; in rastersEen rastergegevensstructuur is gebaseerd op een (meestal rechthoekige, vierkante) mozaïekpatroon van het 2D- vlak in cellen. of in vectorenVectorafbeeldingen zijn computerafbeeldingen die zijn gedefinieerd in termen van 2D-punten, die met elkaar zijn verbonden door lijnen en curven om polygonen en andere vormen te vormen. Elk van deze punten heeft een bepaalde positie op de x- en y- as van het werkvlak en bepaalt de richting van het pad ; verder kan elk pad verschillende eigenschappen hebben, waaronder waarden voor lijnkleur, vorm, curve, dikte en vulling., arcs, nodes en de daarbij behorende geo-tabellen en attributenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.. Deze attributenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype. dienen vooral niet op een conventionele databaseEen applicatiecomponent dat een dataset bevat., maar in een geo-databaseEen applicatiecomponent dat een dataset bevat. of als een specifiek geo-bestandEen elektronisch bestand (computerbestand), kortweg bestand (Engels: file) is een geordende verzameling van gegevens in elektronische vorm, die door het elektronische apparaat (computer, smartphone, digitale videorecorder en dergelijke) onder één naam kan worden behandeld en aangesproken. te worden opgeslagen omwille van performance bij netwerkanalyses, geografische analysesHet uitvoeren van specialistische analyse van geografische gegevens op onder meer ruimtelijke relaties en ruimtelijke verbanden. en visualisatie.

Geothematische data is GIS-dataGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. met voornamelijk thematische attributenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype..

Met de komst van geo-databasesEen applicatiecomponent dat een dataset bevat. en steeds snellere performance van systemenEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen. is deze tweedeling alleen nog nuttig om beheersmatige redenen van het bijhouden van de thematische attributenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype. enerzijds, en de geometrische attributenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype. anderzijds. Een veel gestelde ervaringsregel is dat 80% van alle informatie een ruimtelijke component heeft. Dat betekent dat deze informatieGegevens waaraan vanuit een bepaalde context betekenis wordt toegekend., van regelgeving tot bodemgeschiktheid en van subsidiesSubsidie (van het Latijn: subsidium: ondersteuning, hulp, bijstand) is een tijdelijke bijdrage van de overheid of een niet-commerciële organisatie ten behoeve van het starten van een activiteit waarvan het economische belang niet direct voor de hand ligt. Als het economisch belang van een te starten activiteit wel voor de hand ligt, spreekt men meestal van investering. tot percentages allochtonen in een wijkEen wijk is een zijkanaal in een verveningsgebied. Een wijk werd gegraven voor de afwatering van het veen en de afvoer van de turf per schip. Daarna werden ze gebruikt om aardappelen en suikerbieten over te vervoeren richting het hoofdkanaal (diep)., te koppelen is aan een locatieAanduiding van de geografische plaats van een object.. Bijvoorbeeld een adresDe gegevens over een adres., een wijkEen wijk is een zijkanaal in een verveningsgebied. Een wijk werd gegraven voor de afwatering van het veen en de afvoer van de turf per schip. Daarna werden ze gebruikt om aardappelen en suikerbieten over te vervoeren richting het hoofdkanaal (diep)., een gemeenteHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. of een plek langs een wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen.. Dergelijke voorbeelden noemen we een ruimtelijke component. Vertaald naar een locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. kan dit daadwerkelijk op een kaart, met een GISEen geografisch informatiesysteem (meestal afgekort tot GIS) is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd. of een navigatiesysteem in beeld worden gebracht. De informatie die gekoppeld wordt met een dergelijke ruimtelijke component is zelf géén geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak..

Wanneer informatie gekoppeld kan worden met een locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. (lees: met geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.) zijn deze gegevens ruimtelijk te analyserenAnalyse is het ontleden van een bepaald (denk)object tot de constituerende elementen. De ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwing.. Daarnaast zijn zij dankzij de koppeling op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. te combineren met andere gegevens zónder (administratieve) entiteitConcreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen.-relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.. Ook is die informatie dan in beeld te brengen met een kaart. Dat betekent vaak een meerwaarde, omdat clustering en (causale) geografische relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. zonder locatieAanduiding van de geografische plaats van een object./kaart vrijwel niet opgemerkt zouden kunnen worden; zie onder GISEen geografisch informatiesysteem (meestal afgekort tot GIS) is een informatiesysteem waarmee (ruimtelijke) gegevens of informatie over geografische objecten, zogeheten geo-informatie kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd..

De opkomst van Google Maps, Google Earth, Navigatie Systemen en (internet) GIS-applicatiesEen applicatiecomponent dat gericht is op het ondersteunen van eindgebruikers. was zonder geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. niet mogelijk geweest. Andersom geldt dat zonder de groei van die systemenEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen. de geo-informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak. wellicht minder vaak werd gebruikt en minder nauwkeurig zou zijn.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Geo-informatie, http://www.rws.nl/abdl#DEF-5144, https://www.aquo.nl/index.php/Id-c8ab7088-13ec-4662-b0f4-c97941fe3de4
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.uvw.nl/thema/informatiemanagement-2/geo-informatie/
Afbeelding vanGvSIG_-_Geographic_Information_System.jpg


Geo-info-voorziening.PNG

Geo-informatie
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
geografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.Breder
  • informatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
geografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
geografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.Gerelateerd
  • aardrijkskunde (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
geografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Infrastructure for Spatial Information in the European Community (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredergeografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.
geografisch informatiesysteem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredergeografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.
Geonovum (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdgeografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.
Global Navigation Satellite System (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdgeografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.
WebGIS Publisher (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdgeografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.
fotogrammetrie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdgeografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.
geo-standaarden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdgeografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.
webservice (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdgeografische informatieGegevens met een directe of indirecte referentie naar een plaats op het aardoppervlak.
Rdf.jpg