primaire waterkering


Eigenschappen

Voorkeurslabelprimaire waterkering
DefinitieWaterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze behoort tot een dijkring ofwel vóór een dijkring is gelegen.
Publieksvriendelijke toelichtingEen dijk die het gebied beschermt tegen het buitenwater (de zee).
Synoniemprimaire waterkeringen, zeedijk, zeedijken, zeekering, zeekeringen, primaire kering, primaire keringen, zeewering, zeeweringen
Toelichting op definitieDe ligging van de primaire waterkeringen is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten. (bron: Waterwet / Aquo)


Primaire waterkering zijn de waterkeringen die door het Rijk zijn aangewezen op grond van de Waterwet. Primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstroming vanuit zee of rivieren.

In de leidraad “Voorschrift toetsen op Veiligheid primaire waterkeringen” wordt de primaire kering onderscheiden in vier categorieën:

  • Primaire waterkering categorie A
  • Primaire waterkering categorie B
  • Primaire waterkering categorie C
  • Primaire waterkering categorie D


Bij waterschap Hunze en Aa's ligt de primaire waterkering langs de Dollard en de Waddenzee.

De primaire waterkeringen bieden bescherming tegen overstromingen bij hoogwater vanuit de Noordzee, de Waddenzee, de grote rivieren Rijn, Maas en Westerschelde, de Oosterschelde, het IJsselmeer , het Volkerak-Zoommeer, het Grevelingenmeer, het getijdedeel van de Hollandsche IJssel en de Veluwerandmeren.

Daarbij gaat het met name om die gebieden, waar eventuele overstromingen die potentieel of mogelijk veel slachtoffers of grote economische schade tot gevolg hebben.

De primaire waterkeringen langs de grote rivieren, de Waddenkust, de Zeeuwse wateren en het IJsselmeer bestaan voornamelijk uit dijken. Aan de Noordzeekust wordt het water grotendeels gekeerd door duinen en zogenaamde hybride waterkeringen (zoals dijk in duin).

Het stelsel van primaire waterkeringen omvat daarnaast een aantal grote dammen en bijzondere constructies, zoals de Stormvloedkeringen in de Oosterschelde en de Nieuwe Waterweg. Ook sluizen en inlaatwerken vervullen een waterkerende functie, naast verschillende andere waterstaatkundige functies ten behoeve van de scheepvaart, het inlaten en lozen van water et cetera. Op een beperkt aantal plaatsen wordt de functie van primaire waterkering vervuld door hooggelegen gronden.

Normering
Per 1 januari 2017 is de normering van de waterveiligheid gewijzigd. Iedereen in Nederland krijgt tenminste hetzelfde beschermingsniveau tegen overstromingen. De veiligheidsnormen die we hiervoor hanteren zijn tot stand gekomen door te kijken naar de risico’s: de kans op overstromen én de gevolgen van een overstroming. Daar bovenop wordt extra en gericht geïnvesteerd in gebieden met een risico op veel slachtoffers en grote economische schade. Vitale en kwetsbare infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en ziekenhuizen, krijgen extra aandacht.

De normering is dus nu expliciet gebaseerd op de mogelijke gevolgen van een overstroming achter de dijk. De normeenheid is veranderd in de overstromingskans, die geldt voor dijk- (en duin-) trajecten en kunstwerken.

Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn aan de slag om de dijken en duinen te versterken. Tot en met 2050 hebben ze daar de tijd voor. Dan is Nederland met de nieuwe normen beter beschermd tegen overstromingen. De nieuwe waterveiligheidsnormen zijn onderdeel van het nieuwe waterveiligheidsbeleid, voortkomend uit de Deltabeslissing Waterveiligheid. (bron: helpdesk water)

Een waterkering, die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze ofwel behoort tot het stelsel dat een dijkringgebied -al dan niet met hoge gronden- omsluit, ofwel voor een dijkringgebied is gelegen. (bron: DIV)
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/03dec104-9ceb-4ec4-a928-7f85be8bd353, https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/metadata/fa4cc54e-26b3-4f25-b643-59458622901c
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-e1b4d19c-d92b-4c40-9297-10ca15e8a9e8
Bijna overeenkomsthttps://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/, https://www.hunzeenaas.nl/wat-we-doen/bescherming-tegen-water/zeedijk/
Afbeelding vanprimaire waterkring


primaire waterkring

primaire waterkring

primaire waterkering
Primaire watering van waterschap Hunze en Aa's.

primaire waterkering

primaire waterkering

Schematisch dwarsprofiel primaire waterkering benaming karakteristieke punten.
Schematisch dwarsprofiel primaire waterkering benaming karakteristieke punten.

Primaire Waterkeringen in Nederland
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
primaire waterkeringBreder
primaire waterkeringBron van
primaire waterkeringGerelateerd
primaire waterkeringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
brede groene dijk (Begrip)Brederprimaire waterkering
primaire waterkering (categorie A) (Begrip)Brederprimaire waterkering
primaire waterkering (categorie B) (Begrip)Brederprimaire waterkering
primaire waterkering (categorie C) (Begrip)Brederprimaire waterkering
primaire waterkering (categorie D) (Begrip)Brederprimaire waterkering
zeewering (Begrip)Brederprimaire waterkering
dijkring (Begrip)Deel vanprimaire waterkering
Provinciale Omgevingsverordening Waddenzeedijken (Begrip)Gerelateerdprimaire waterkering
Waaiboei (Gebied)Gerelateerdprimaire waterkering
kleirijperij (Begrip)Gerelateerdprimaire waterkering
kustverdediging (Begrip)Gerelateerdprimaire waterkering
Rdf.jpg
zeedijk Lauwersoog
Dijkversterking, zeedijk Lauwersoog juni 2023.