verdringingsreeks


Eigenschappen

Voorkeurslabelverdringingsreeks
DefinitieDoor het ministerie van VenW vastgestelde prioriteringreeks in tijden van watertekort voor de verdeling van zoet water aan verschillende functies die oppervlaktewateren(kunnen) hebben.
Publieksvriendelijke toelichtingBijna elk jaar treedt in Nederland in de zomer een periode van droogte op. Er verdampt meer water dan er neerslag valt, en de aanvoer van water door Rijn en Maas neemt af. Dit kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld te lage grondwaterstanden, droogval van beken op de hoge gronden, verslechterende waterkwaliteit of hinder voor de scheepvaart. Als de situatie verergert kunnen watertekorten ontstaan. Dit maakt dat er besluiten nodig zijn over prioritering bij het verdelen van schaars water.
Synoniemverdringingsreeks bij watertekort, verdringingsreeksen
Toelichting op definitieVerbeterdoelen zijn vooral geformuleerd voor soorten en habitattypen waar Nederland relatief belangrijk voor is en waarvan de staat van instandhouding matig of zeer ongunstig is. (bron: BPRW. / Aquo)

Prioritering voor de verdeling van het zoetwater in geval van waterschaarste.

De verdringingsreeks geeft de rangorde van maatschappelijke behoeften aan, die bij de verdeling van het beschikbare water in acht wordt genomen indien er sprake is van een watertekort.

De huidige verdringingsreeks is tot stand gekomen na de watertekorten in 2003 en de daarop volgende Evaluatienota Waterbeheer - Aanhoudende droogte 2003.

De verdringingsreeks bestaat uit vier categorieën. De rangorde van belangen binnen de categorieën 1 en 2 is op nationaal niveau vastgelegd. Binnen de categorieën 3 en 4 is op nationaal niveau geen rangorde vastgelegd. Binnen (maar niet tussen!) die categorieën kan bij provinciale verordening een verdere rangschikking plaatsvinden.

Er kunnen geen garanties worden gegeven dat er overal en altijd voldoende zoet water beschikbaar is. Bij ernstige watertekorten hanteren waterbeheerders de verdringingsreeks voor de verdeling van het beschikbare zoetwater. Van watertekort is sprake als de vraag naar water vanuit de verschillende maatschappelijke en ecologische behoeften groter is dan het aanbod van water met een voor de diverse behoeften geschikte kwaliteit. De verdringingsreeks geeft de rangorde van maatschappelijke behoeften aan, die bij de verdeling van het beschikbare water in acht wordt genomen. De verdringingsreeks was al opgenomen in onder meer de Tweede Nota Waterhuishouding. Met de inwerkingtreding van de Waterwet is dit voor het eerst wettelijk vastgelegd (artikel 2.9 van de Waterwet en artikel 2.1 van het Waterbesluit).
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-68bc250d-6a23-439e-8889-200e96400fc3, https://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/thema-s/watertekort/verdringingsreeks/
Bijna overeenkomsthttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-38.html
Afbeelding vanmyphoto.jpg


verdringingsreeks.jpg

hhnk-infographic-v3b.jpg

Verdringingsreeks
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verdringingsreeksBreder
verdringingsreeksBron van
verdringingsreeksGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
verdringingsreeks categorie 1 : veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade (Begrip)Brederverdringingsreeks
verdringingsreeks categorie 2 : nutsvoorzieningen (Begrip)Brederverdringingsreeks
verdringingsreeks categorie 3 : kleinschalig hoogwaardig gebruik (Begrip)Brederverdringingsreeks
verdringingsreeks categorie 4 : overige belangen (Begrip)Brederverdringingsreeks
droogte (Begrip)Gerelateerdverdringingsreeks
Rdf.jpg