ondersteunend waterdeel

Eigenschappen

Voorkeurslabelondersteunend waterdeelObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.
AfkortingowtObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.
DefinitieObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.
Synoniemondersteunende waterdelenObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt., oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt., oeversObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt., taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak., taludsObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak., oeverdeelObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt., oeverdelenObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt., OWTObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.
Toelichting op definitieEr zijn twee typen ondersteunende waterdelenObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt..
  • oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt., slootkant;
  • slik.

De kruinlijngeometrie wordt bij het ondersteunend waterdeelObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt. niet opgenomen. Impliciet is de – niet waterbegrenzing – van een oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. altijd de hoogste kant ervan en is dan de kruinlijn.

Oevers en slootkanten zijn de delen die enerzijds begrensd worden door de waterlijnDe snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden.Verzameling primaire processen binnen de hoofdtaak zuiveren van afvalwater van een Waterschap ten bate van het verwijderen van biologisch afbreekbare verontreinigingen uit het afvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. en anderzijds door een kant insteekDe snijlijn van het schuine oevertalud (oeverhelling) met het horizontaal gelegen maaiveld..

Er is nagenoeg altijd een ondersteunend waterdeelObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt. aanwezig bij een oppervlaktewaterlichaamSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna., mits: - Er geen walbescherming is waardoor deze de plaats van het ondersteunend waterdeelKleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is. inneemt en aansluit op een terreindeel conform de beslisboom, - Er echt geen taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak. te onderscheiden is, bijvoorbeeld in veenweidegebieden.

Ondersteunend waterdeel schema1.jpg

Eventuele oeverinrichtingen (of natuurvriendelijke oeversOever die ten behoeve van de ecologisch toestand en (natte) natuurwaarden is ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en watervegetatie de kans bieden zich te ontwikkelen.) zijn hierbinnen ook mee te nemen als ondersteunend waterdeelObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt., mist deze logischer wijze onderdeel uitmaken van hetgeen men buiten ook zou aanwijzen als watergangEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. inclusief oeverObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Het gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt.. Dit deel past binnen de aangescherpte definitie: “Oevers en slootkanten zijn de delen die enerzijds begrensd worden door de waterlijnDe snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden.Verzameling primaire processen binnen de hoofdtaak zuiveren van afvalwater van een Waterschap ten bate van het verwijderen van biologisch afbreekbare verontreinigingen uit het afvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. of een zichtbare bodem en anderzijds door een kant insteekDe snijlijn van het schuine oevertalud (oeverhelling) met het horizontaal gelegen maaiveld..” De natuurvriendelijke oeverOever die ten behoeve van de ecologisch toestand en (natte) natuurwaarden is ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en watervegetatie de kans bieden zich te ontwikkelen. valt in het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. tussen de waterlijnDe snijlijn van het watervlak ter hoogte van het peil met de aangrenzende gronden.Verzameling primaire processen binnen de hoofdtaak zuiveren van afvalwater van een Waterschap ten bate van het verwijderen van biologisch afbreekbare verontreinigingen uit het afvalwater op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. en hetgeen we kant insteekDe snijlijn van het schuine oevertalud (oeverhelling) met het horizontaal gelegen maaiveld. zouden noemen. Vlakke en hellende delen (taludsObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak.) dienen apart te worden gekarteerd.

Ondersteunend waterdeel schema2.jpg
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/ondersteunendwaterdeel, https://definities.geostandaarden.nl/concepten/imgeo/doc/begrip/OndersteunendWaterdeel
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/ondersteunendwaterdeel/inwinningsregel-bgt
Afbeelding vanWaterdeel en ondersteunend waterdeel in de BGT
WaterdeelKleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is. en ondersteunend waterdeelObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt. in de BGTDe Basisregistratie Grootschalige Topografie of BGT is een basisregistratie van de Nederlandse overheid, geregeld in de Wet van 25 september 2013, houdende regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie), die op 1 januari 2016 in werking is getreden. In de BGT wordt de topografie van heel Nederland op een eenduidige wijze vastgelegd en beschikbaar voor alle gebruikers. De BGT vervangt hiermee de Grootschalige Basiskaart (GBKN) van Nederland..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
ondersteunend waterdeelObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Breder
  • Basisregistratie Grootschalige Topografie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • oever (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
ondersteunend waterdeelObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
insteek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdondersteunend waterdeelObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.
waterdeel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Gerelateerdondersteunend waterdeelObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.
Rdf.jpgondersteunend waterdeel
Ondersteunend waterdeelObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt..