Data Afspraken Modelmatig Ondersteunt


Eigenschappen

VoorkeurslabelData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
AfkortingDAMO
DefinitieDAMO (of voluit: Data Afspraken Modelmatig Ondersteund) is het datamodel van en voor de waterschappen, waarin de kerngegevens voor de primaire processen en de wettelijke verplichtingen gestandaardiseerd staan omschreven.
Publieksvriendelijke toelichtingGestandaardiseerd datamodel van de waterschappen.
 • proces overstijgend (kerngegevens)
 • gegevensuitwisseling naar derden
 • wettelijke grondslag (Inspire, KRW etc)
Synoniemdamo's, DAMO, Data Afspraken Modelmatig Ondersteund
Toelichting op definitieDAMO (DAtaMOdel) is de realisatie van gestandaardiseerde lokale datamodellen als basis voor procesondersteuning van de waterschappen.


De waterschappen streven naar het gestandaardiseerd vastleggen en ontsluiten van kerngegevens. Zij doen dit zowel ten behoeve van uitwisseling van informatie met derden, die vaak een wettelijk verplicht karakter heeft (bijv. INSPIRE) als voor de ondersteuning van de eigen primaire processen. Wetgevingen als INSPIRE, BGT, KRW, Waterwet, Omgevingswet, WIBON, etc. en gewenste dataleveringen aan landelijke en regionale programma’s eisen dat de waterschappen van de verschillende thema’s uniforme gegevens aanleveren. Daarnaast vragen ook de ontwikkelingen rondom een 'Open Overheid' om een eenduidige ontsluiting van gegevens.

Er is bij de ontwikkeling van DAMO zoveel mogelijk rekening gehouden met de wettelijke verplichtingen. Hierbij is gebruik gemaakt van de verschillende informatie modellen (IM) en standaarden: IMWA, IMGeo, IMKL, GWSW, BGT en Inspire. Voor definities is gebruik gemaakt van de catalogi van Aquo en GWSW.

DAMO Logisch is het beschrijvende datamodel met alle definities van de objecten en attributen en is als dit objectenhandboek beschikbaar voor iedereen.

DAMO Fysiek is de vertaling van het logische datamodel naar een fysieke realisatie inclusief de benodigde installatie- en upgrade procedure. De waterschappen die DAMO Fysiek afnemen ontvangen ook overzichtstabellen met alle instellingen en eigenschappen van alle objecten en attributen binnen de geïnstalleerde DAMO-versie. Deze overzichtstabellen staan ook in dit objectenhandboek beschreven onder het hoofdstuk Systeem.

DAMO wordt modulair ontwikkeld, per werkproces. Daarnaast bestaan er enkele objecten die van toepassing zijn op alle werkprocessen en zijn er nog overzichtstabellen behorend bij DAMO Fysiek. De volgende modellen of modules zijn beschikbaar:

 • DAMO Watersysteem: Vastlegging van de kerngegevens voor het watersysteembeheer.
 • DAMO Keringen: Vastlegging van de kerngegevens voor het waterveiligheidsdomein.
 • DAMO Afvalwaterketen: Vastlegging van de kerngegevens voor de afvalwaterketen.
 • DAMO Algemeen: Hieronder vallen algemene gegevens zoals Metadata en verwijzingen naar IMWA Geo-Object en de leggers.
 • DAMO Systeem: DAMO-overzichtstabellen, beschikbaar voor de afnemers van DAMO Fysiek.
Exacte overeenkomsthttps://damo.hetwaterschapshuis.nl/, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.0/Objectenhandboek%20DAMO%202.0/HTML/DAMO%20Objectenhandboek.html
Bijna overeenkomsthttps://docplayer.nl/40412632-De-damo-s-in-samenhang-guus-huls-het-waterschapshuis.html
Afbeelding vanNEN3610 DAMO pyramide
NEN3610 DAMO pyramide.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Data Afspraken Modelmatig OndersteuntBreder
Data Afspraken Modelmatig OndersteuntBron van
Data Afspraken Modelmatig OndersteuntGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
DAMO Afvalwaterketen (Begrip)BrederData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
DAMO Algemeen (Begrip)BrederData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
DAMO Keringen (Begrip)BrederData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
DAMO Systeem (Begrip)BrederData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
DAMO Watersysteem (Begrip)BrederData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
DAMO functioneel model (Begrip)BrederData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
Data Afspraken Modelmatig Ondersteund Fysiek (Begrip)BrederData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
Data Afspraken Modelmatig Ondersteund Logisch (Begrip)BrederData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
DAMO objectenhandboek (Begrip)Deel vanData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
hydamo (Begrip)Deel vanData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
Datastromen (Begrip)GerelateerdData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
administratieve grens waterschap (Begrip)GerelateerdData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
beheergrens waterschap (Begrip)GerelateerdData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
datakwaliteit (Begrip)GerelateerdData Afspraken Modelmatig Ondersteunt
Rdf.jpgDAMO bestaat uit:

 • Logisch gegevensmodel (DAMO logisch)
 • Technische uitwerking van het logisch gegevensmodel (DAMO Fysiek)
 • Objectenhandboek
 • Installer voor Arcgis
 • Mogelijkheden om waterschap specifieke gegevens toe te voegen (ws_ velden en ws_domeinen, eigen domeinwaarden >900)