waterdeel


Eigenschappen

Voorkeurslabelwaterdeel
Afkortingwtd
DefinitieKleinste functioneel onafhankelijk stukje water met gelijkblijvende, homogene eigenschappen en relaties dat er binnen het objecttype Water van NEN 3610 wordt onderscheiden en dat permanent met water bedekt is.
Synoniemwaterdelen, WTD
Toelichting op definitieHet waterschap is bronhouder van het waterdeel en het ondersteunend waterdeel, voor zover gelegen in haar beheergebied. In DAMO worden de waterdelen opgeslagen en lopen synchroon met de LV.

De BGT kent vier typen waterdeel:

  • zee;
  • waterloop;
  • watervlakte;
  • greppel, droge sloot.


Onder waterlopen vallen rivieren, kanalen, beken, sloten en grachten. Watervlakten zijn meren, plassen, vennen en vijvers. Ook havens vallen in de regel hieronder. Greppels en droge sloten hebben een functie in de waterhuishouding.

De kruinlijngeometrie wordt bij het ondersteunend waterdeel niet opgenomen. Impliciet is de – niet-waterbegrenzing – van een oever altijd de hoogste kant.

Voor de begrenzing van land en zee maakt de BGT onderscheid in de begrenzing langs de Noordzee enerzijds en die langs de Waddenzee en de Zuidwestelijke delta in Zeeland en Zuid-Holland anderzijds.

Onder waterlopen vallen rivieren, kanalen, beken, sloten en grachten.

Watervlakten zijn meren, plassen, vennen en vijvers. Ook havens vallen in de regel hieronder.

Greppels en droge sloten hebben een functie in de waterhuishouding.

Oevers en slootkanten zijn de delen die enerzijds begrensd worden door de waterlijn en anderzijds door een kant insteek.

Slikken zijn bij laagwater droogvallende delen. Zij komen uitsluitend voor in de Waddenzee en in de Zuidwestelijke delta.

In het algemeen geldt dat zichtbare topografie altijd als begrenzing voorkomt, in de beschreven situaties aangevuld met niet of niet-altijd zichtbare topografische begrenzingen.

Waddenzee en Zuidwestelijke delta
In deze wateren is altijd een kunstmatig aangelegde waterkering aanwezig in de vorm van een kademuur of walbescherming. Deze vormen altijd een begrenzing voor de BGT.

Daarnaast worden in deze wateren peilingen verricht voor het Lowest Astronomical Tide (LAT). Als de ligging daarvan beschikbaar is voor de BGT vormt het de scheiding tussen het waterdeel en het ondersteunend waterdeel type slik. Ontbreekt het LAT dan vormt de kunstmatige waterkering de scheiding tussen terrein en water.

Meren
Bij meren komen kunstmatig aangelegde waterkeringen voor in de vorm van een kademuur of walbescherming, soms is er sprake van een oever. Als een kunstmatige waterkering aanwezig is in de vorm van een kademuur of walbescherming vormt dit de begrenzing van terrein en water. Bij het ontbreken daarvan vormt het object begrensd door waterlijn en de bovenzijde van een herkenbare insteek een ondersteunend waterdeel type oever/slootkant.

In meren wordt een streefpeil beheerd door bemalen en/of spuien. Als de ligging van een peil bekend is en de horizontale afstand tussen een herkenbare insteek bedraagt 1m of meer dan ontstaat in de BGT een ondersteunend waterdeel van het type oever. Waar sprake is van meerdere streefpeilen, wordt uitgegaan van het laagste niveau of ondergrenspeil.

Overige waterlopen en -vlakken
Hier geldt onderstaand stroomdiagram. Als kant water de begrenzing van objecten vormt, geldt dat dit een presentatie is van het laagst mogelijke streefpeil ter plaatse. Als de horizontale afstand tussen waterlijn en de bovenkant van een herkenbare insteek 1m of meer bedraagt dan ontstaat in de BGT een ondersteunend waterdeel van het type oever/slootkant.

In IMGeo zijn waterlopen en watervlakten nader te classificeren.
In IMGeo kunnen inrichtingselementen, die op en in het water voorkomen, worden opgenomen met het objecttype waterinrichtingselement.

Van remmingswerk, geleidewerk en vuilvang wordt de lijngeometrie opgenomen waarbij voor remmingswerk en geleidewerk geldt dat deze worden ingewonnen aan die zijde waar de scheepvaart langs vaart.

Van betonning, meerpaal en hoogtemerk wordt de puntgeometrie opgenomen.

Het objecttype functioneel gebied kent op het gebied van de waterhuishouding de classificaties ‘kering' als BGT inhoud, en in het optionele deelwaterbergingsgebied' en ‘infrastructuur waterstaatswerken'. Zie de paragraaf over functioneel gebied voor meer informatie. Functionele gebieden bevatten geen plaatsbepalingspunten.
Exacte overeenkomsthttps://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/waterdeel, https://imgeo.geostandaarden.nl/def/imgeo-object/ondersteunendwaterdeel/inwinningsregel-bgt, https://geonovum.github.io/IMGeo-objectenhandboek/waterdeel
Afbeelding vanSchema BGT waterdeel

Schema BGT waterdeel.

Waterdeel en ondersteunend waterdeel in de BGT
Waterdeel en ondersteunend waterdeel in de BGT.

DAMO functioneel model hydro object

DAMO functioneel model hydro object
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
waterdeelBreder
waterdeelBron van
waterdeelGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
onbegroeid terreindeel (Begrip)Gerelateerdwaterdeel
Rdf.jpgwaterdeel
Waterdeel.