natuurvriendelijke oever


Eigenschappen

Voorkeurslabelnatuurvriendelijke oever
Afkortingnvo
DefinitieOever die ten behoeve van de ecologisch toestand en (natte) natuurwaarden is ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en watervegetatie de kans bieden zich te ontwikkelen.
Publieksvriendelijke toelichtingOever waarbij de overgang van land naar water op natuurlijke wijze is ingericht. Dit in tegenstelling tot oevers waar met een harde (houten of ijzeren) beschoeiing wordt gewerkt.
Synoniemnatuurvriendelijke oevers, NVO, nvo, nvo's, NVO's
Toelichting op definitieOever, die naast een waterkerende functie ook bedoeld is om ecologische functies te versterken.


Natuurvriendelijke oevers maken deel uit van de 'groene oeverzones'. (Bron: Aquo)

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij behalve met de waterdoorvoerende functie van een oppervlaktewaterlichaam nadrukkelijk rekening wordt gehouden met natuur en landschap. Voorbeelden van natuurvriendelijke oevers zijn: flauw talud, plas-/drasberm en rietoevers. (Bron: DAMO)

Natuurvriendelijke oevers zijn oevers waarbij naast de waterkerende functie vooral rekening gehouden wordt met natuur en landschap. Ecologisch gezien is deze oever een dynamische zone. Een voorbeeld van een natuurvriendelijke oever is de Blauwe Kamer. Voor 2000 werden dit ook wel milieuvriendelijke oevers genoemd.

De oever van een waterloop vormt de grens tussen water en land. Deze grens ligt niet altijd op dezelfde plaats door verschillen in de hoogte van het water. Vooral in gebieden met hoog- en laagwater, zoals langs rivieren en zeearmen, is de oever erg breed. Over het algemeen wordt de plaats waar de directe invloed van het water nog merkbaar is, gezien als de bovengrens van de oever. Bij kleinere waterlopen wordt vaak de insteek als grens genomen. Bij rivieren worden de uiterwaarden niet tot de oever gerekend maar het oeverland tot de zomerkaden. Als ondergrens wordt meestal de waterdiepte waar het licht nog kan komen, aangehouden. Dat is ongeveer 1,50 m diep.

Natuurvriendelijke oevers hebben een basis in het landelijk beleid voor natuur-, milieu- en waterbeheer. Denk hierbij aan de nota Waterhuishouding, het Natuurbeleidsplan, het Nationaal Milieubeleidsplan, het Nationaal Milieubeleidsplan Plus en de nota Ruimtelijke ordening. In al deze voorschriften en wetgeving wordt een duurzame ontwikkeling geregeld van ruimte, milieu en waterhuishouding in de Nederlandse samenleving voor de lucht, het water en de bodem. Om dit te bereiken is het noodzakelijk dat verschillende overheidsinstanties nauw met elkaar samenwerken.

Rivieren en hun oevers vormen in feite langgerekte natuurgebieden. Door deze natuurgebieden met elkaar in verbinding te brengen, ontstaan verbindingswegen voor plant en dier.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/metadata/0d31fb54-7e92-42eb-a121-eb4a02136d52
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-eba2fcd8-3bfc-4972-b02a-d6e83054d31e, https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurvriendelijke_oever, https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/1-Steiger.pdf, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.0/Objectenhandboek%20DAMO%202.0/HTML/NatuurvriendelijkeOever.html
Afbeelding vanNVO aan linker zijde van het Afwateringskanaal van Duurswold


260px-Blauwe_kamer_vanaf_de_Grebbedijk.jpg
De Blauwe kamer gezien vanaf de Grebbedijk.

natuurvriendelijke oever, kanaal, Westerwolde
Natuurvriendelijke oever, kanaal, Westerwolde.

DAMO functioneel model bijzondere gebieden

DAMO functioneel model bijzondere gebieden.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
natuurvriendelijke oeverBreder
natuurvriendelijke oeverBron van
natuurvriendelijke oeverDeel van
natuurvriendelijke oeverGerelateerd
natuurvriendelijke oeverLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
vooroever (Begrip)Deel vannatuurvriendelijke oever
flauwe oever (Begrip)Gerelateerdnatuurvriendelijke oever
Rdf.jpgnatuurvriendelijke oever
Natuurvriendelijke oever.