talud

Eigenschappen

VoorkeurslabeltaludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak.
DefinitieOnder helling gelegen vlak.
Publieksvriendelijke toelichtingSchuine zijkant van bijvoorbeeld een dijk of slootAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat..
SynoniemtaludsObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak.
Toelichting op definitieKunstmatige glooiing, schuine, verhoogde kant van een berm, waterland, enz. Bij water de zijdelingse begrenzing tussen waterbodem en maaiveldHoogteligging van het grondoppervlak in een gebied, met uitzondering van taluds en bermen of andere (kunstmatige) verhogingen dan wel verlagingen, bij waterkeringen gelegen tussen de (min of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater.) horizontale bovenzijde en de teen van het dijklichaam (helling tussen 1:1 en 1:10). BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: Krebs, C. J., Ecology. The experimental analysis of distribution and abundance. Harper international edition, Harper & Row, Publishers, New York, 1972. / Marechal / UIVO-W


Het taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak. (ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater.: beloop; van het Franse talus = helling) is het schuine vlak langs een wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen., spoor, watergangEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. of van een dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water..

De helling van een taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak. wordt weergegeven als de verhouding hoogte : aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). (ofwel de tangens van de helling), waarbij voor de hoogte meestal één wordt aangehouden.

De maximale helling is afhankelijk van de grondsoortAanduiding die betrekking heeft op in de bodem aanwezig materiaal, waarvan de naam afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen de verschillende korrelfracties en eventueel aanwezige bijmengsels als kalk en humus.. Iedere grondsoortAanduiding die betrekking heeft op in de bodem aanwezig materiaal, waarvan de naam afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen de verschillende korrelfracties en eventueel aanwezige bijmengsels als kalk en humus. heeft, afhankelijk van de cohesieDe wederzijdse aantrekking tussen de fijne gronddeeltjes van sommige grondsoorten, waardoor deze bij elkaar worden gehouden tot een vaste massa zonder externe krachten. en hoek van inwendige wrijving, een natuurlijk taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak. waarbij de grondsoortAanduiding die betrekking heeft op in de bodem aanwezig materiaal, waarvan de naam afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen de verschillende korrelfracties en eventueel aanwezige bijmengsels als kalk en humus. niet gaat schuivenSluiting om hevels, sifons en doorlaatwerken te modelleren, die regelbaar zijn door de aanwezigheid van een of meer van dit soort sluitingen. Schuivend blad om iets af te sluiten.. Bij zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn. is dit veelal 1 : 1 dus 45°, bij watergangenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. wordt meestal 1 : 1½ aangehouden. Bij dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. worden, in verband met de strengere eisenEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object., flauwere hellingen aangehouden, bijvoorbeeld 1 : 3. Vaak wordt echter het taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak. bekleed met bijvoorbeeld grasEen profielverdediging met behulp van graszoden. of stortsteenLos gestorte stukken natuursteen in een zekere sortering, gebruikt als verdediging tegen stroming en golfslag bij waterbouwkundige constructies., wat het afschuiven ook tegengaat.

Buiten- en binnentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk. Bij een dijk wordt onderscheid gemaakt tussen het buitentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de waterkerende zijde en het binnentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk.:

Het buitentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de waterkerende zijde is de helling van de buitenkant van de dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water., oftewel de kant van de dijk waar het water tegenaan stroomt. Het binnentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk. is de helling van de binnenkant van de dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.. Doordat het buitentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de waterkerende zijde een andere functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. (waterkerenHet beschermen van het achterland tegen overstromen of het scheiden van watersystemen.) heeft dan het binnentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk. (zorgen dat de dijk ook aan de binnenkant stabiel blijft) verschillen beide zijden van de dijk qua hellingshoekDe hellingsgraad is een maat om de steilheid van een hellend vlak weer te geven. De hellingsgraad wordt uitgedrukt in percentages (%). Men spreekt daarom ook wel van het stijgingspercentage (S)..

Het is verwarrend dat bij sommige diensten Rijkswaterstaat andere definities van binnen- en buitentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de waterkerende zijde worden gebruikt. Als de rivierbeheerders van RWS het hebben over het binnentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de binnendijkse zijde van de dijk., duiden ze op de waterkant van een dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.. Maar wanneer ze het hebben over het buitentaludHellend vlak van het dijklichaam aan de waterkerende zijde, dan duiden ze op de droge kant van de dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.. Bij RWS-medewerkersMedewerker van een organisatorische eenheid. die waterkeringen beherenHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie. is dat andersom.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-9d980002-f017-4a56-b074-316c5d8110a8, https://nl.wikipedia.org/wiki/Talud
Afbeelding vandwarsprofiel van een oppervlaktewaterlichaam incl. de bijbehorende taluds


350px-Talud_Dijk_Friesland_TN.JPG

(Buiten)taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak. van de Waddenzeedijk te Friesland. De dijk is van onder naar boven voorzien van een verschillende bedekking, basaltDonkergekleurd, zeer hard, vulkanisch gesteente., asfaltEen natuurlijk of kunstmatig mengsel van bitumen en minerale stoffen. en grasEen profielverdediging met behulp van graszoden..
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak.Breder
  • oever (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak.Deel van
  • profielverdediging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
taludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
binnentalud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredertaludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak.
buitentalud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredertaludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak.
benedenbeloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vantaludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak.
bovenbeloop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vantaludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak.
insteek (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdtaludObject dat in het kader van de waterhuishouding periodiek gedeeltelijk of geheel met water is bedekt.Onder helling gelegen vlak.
Rdf.jpg