Basisregistratie Grootschalige Topografie


Eigenschappen

VoorkeurslabelBasisregistratie Grootschalige Topografie
AfkortingBGT
DefinitieDe Basisregistratie Grootschalige Topografie of BGT is een basisregistratie van de Nederlandse overheid, geregeld in de Wet van 25 september 2013, houdende regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie), die op 1 januari 2016 in werking is getreden. In de BGT wordt de topografie van heel Nederland op een eenduidige wijze vastgelegd en beschikbaar voor alle gebruikers. De BGT vervangt hiermee de Grootschalige Basiskaart (GBKN) van Nederland.
Publieksvriendelijke toelichtingDe Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen en gebouwen. Kortom: de inrichting van de fysieke omgeving.
Synoniembasisregistratie grootschalige topografie
Toelichting op definitieDe BGT gegevens worden gratis aan iedereen beschikbaar gesteld via het project Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), waar ze in GML-formaat gedownload kunnen worden of online kunnen worden ingezien middels een interactieve kaartviewer.

De inhoud van de BGT is vastgelegd in het Informatiemodel IMBGT, een datamodel dat aangeeft hoe objecten moeten worden aangeduid en weergegeven. De BGT wordt objectgericht, in tegenstelling tot de huidige werkwijze met losse lijnen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een stuk gras niet meer begrensd wordt door een aantal losse lijnen, maar weergegeven wordt door een gesloten kromme, zoals een veelhoek, of door het deel van het vlak met die kromme als rand.

Elk object in de BGT heeft -kenmerkend voor een basisregistratie- één bronhouder, ofwel beheerder/eigenaar van de informatie over dat object. Een aantal instanties zullen optreden als bronhouder: Rijk Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat, Defensie) voor rijksgronden, ProRail voor spoorwegen en bijbehorende terreinen, provincies voor provinciale wegen en vaarwegen, waterschappen voor waterlopen en keringen en alle gemeenten voor gemeentelijke percelen en alle overige particuliere terreinen binnen de gemeente.

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) beoogd de hele overheid gebruik te laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie van Nederland. Objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen zijn op een eenduidige manier vastgelegd. Het dagelijks bestuur van een Waterschap is in de wet BGT aangewezen als één van de 7 bronhouders. Met als verplichting om in onderlinge afstemming zorg te dragen voor een digitaal, landsdekkend grootschalig topografisch bestand. Zonder overlap en gaten, binnen geldende actualiteitsregels overeenkomstig de fysieke werkelijkheid en vastgelegd in de Landelijk Voorziening BGT (zie afbeelding 2 hieronder). Ook de afhandeling van verzoeken tot wijziging (o.a. externe terugmeldingen via verbeterkaart, zie afbeelding 3ab hieronder) binnen gestelde termijnen is een bronhouderplicht. Het gebruik van de BGT binnen de overheid is verplicht.

Waterschappen vervullen de rol van bronhouder specifiek van geografische objecten die onderdeel zijn van oppervlaktewateren, waterkeringen en kunstwerken, waarvoor een legger als bedoeld in de Waterwet is vastgesteld, alsmede de daartoe behorende terreinen en de wegen die in beheer zijn bij een waterschap. Van een oppervlaktewater wordt de vlakbegrenzing van het waterdeel en de oever (ondersteunend waterdeel, insteek) vastgelegd. Dit is anders dan in de legger waar een (as)lijn wordt vastgelegd.

  • De wet BGT is van 25 september 2013 en op 1 januari 2016 in werking getreden.
  • De andere in de wet aangewezen bronhouders zijn: Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat, Ministerie van EL&I, Defensie en ProRail.
  • De BGT is onderdeel van het stelsel van basisregistraties.
  • De BGT is de opvolger van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN).
  • De inhoud van de BGT bestaat uit een verplicht en een optioneel deel en is beschreven in het objectenhandboek BGT.
  • Er zijn speciale werkafspraken gemaakt die van toepassing zijn op de bijhouding van de BGT rond grote werken (projecten).
Exacte overeenkomsthttps://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-stelselafspraken/inhoud-basisregistraties/bgt/, https://www.svb-bgt.nl/wp-content/uploads/2019/01/4.-werkafspraak-grote-werken.pdf
Bijna overeenkomsthttps://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/grootschalige-topografie/basisregistratie-grootschalige-topografie, https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/grootschalige-topografie/de-bgt-gebruiken, https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/grootschalige-topografie/werken-aan-de-bgt; https://www.svb-bgt.nl/wp-content/uploads/2019/01/Uniformeringafspraken-BGT-Waterschappen_definitief1.pdf
Afbeelding vanBGT


BGT (Arcmap)

BGT in Arcmap
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Basisregistratie Grootschalige TopografieBreder
Basisregistratie Grootschalige TopografieBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
begroeid terreindeel (Begrip)BrederBasisregistratie Grootschalige Topografie
ondersteunend waterdeel (Begrip)BrederBasisregistratie Grootschalige Topografie
waterdeel (Begrip)BrederBasisregistratie Grootschalige Topografie
dijk (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied bedrijvigheid (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied begraafplaats (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied benzinestation (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied bewoning (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied bushalte (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied carpoolplaats (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied functioneel beheer (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied infrastructuur verkeer en vervoer (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied infrastructuur waterstaatswerken (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied kering (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied landbouw (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied maatschappelijke en of publieksvoorziening (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied natuur en landschap (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied recreatie (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied verzorgingsplaats (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied waterbergingsgebied (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel bodemval (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel coupure (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel duiker (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel faunavoorziening (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel keermuur (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel oppervlaktewatergemaal (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel overkluizing (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel ponton (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel sluis (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel steiger (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel stuw (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel vispassage (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
kunstwerkdeel voorde (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
onbegroeid terreindeel (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
overbruggingsdeel (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
overig kunstwerkdeel strekdam (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
plaatsbepalingspunt (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
vegetatie object (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
zwerfobject (Begrip)Deel vanBasisregistratie Grootschalige Topografie
Wet basisregistratie grootschalige topografie (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Grootschalige Topografie
functioneel gebied (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Grootschalige Topografie
mutatie signaleren (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Grootschalige Topografie
mutatiemeldingobject (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Grootschalige Topografie
verhard oppervlak (Begrip)GerelateerdBasisregistratie Grootschalige Topografie
Rdf.jpg