object

Eigenschappen

VoorkeurslabelobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
DefinitieEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenlozeBehorende tot de niet-levende natuur. materieFysiek object dat bestaat uit een macroscopische hoeveelheid materie, waarvan de afmetingen zodanig zijn dat de klassieke fysica dominant is. Het object kan als een continuum worden behandeld. (bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie (NL)).
SynoniemobjectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
Toelichting op definitieDoor de mens geproduceerd of gerealiseerd voorwerp, constructieWat door construeren ontstaan is., bouwwerkConstructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren, met inbegrip van de daarvan deel uitmakende bouwwerkgebonden installaties..


Een object kan zowel onroerend goedDe grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken., met name gebouwenBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt. en (infrastructurele) kunstwerkenCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf., als roerend goedZaak die niet onroerend is, bijv. een auto, fiets of computer. (voorwerpen) betreffen, bijvoorbeeld meubilair, auto's. Soms wordt een object vervaardigd uit kunstzinnige overwegingen: een kunstobject.

In bijvoorbeeld de natuurkundeNatuurkunde of fysica is de tak van wetenschap die algemene eigenschappen van materie en straling onderzoekt en beschrijft, zoals kracht, evenwicht en beweging, fasen en faseovergangen, straling, warmte, licht, geluid, magnetisme en elektriciteit, voor zover hierbij geen scheikundige veranderingen optreden. Dit wil zeggen dat de moleculaire samenstelling van stoffen niet verandert. kan de term in zodanig ruime zin gebruikt worden dat mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt. en dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio. er ook onder vallen. In een andere context kan het reduceren van mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt. (en van dierenDieren behoren tot een grote groep organismen, namelijk die van het Rijk der Animalia of Metazoa. Ze zijn over het algemeen meercellig, in staat tot beweging, reageren op hun omgeving en voeden zich met andere organismen.De dierenwereld van een regio.) tot objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. als immoreel beschouwd worden. Bij mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt. kan het ingaan tegen de rechten van de mens om personen als objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. te behandelen. Toch worden mensenHet hoogst ontwikkelde, in biologische zin tot de klasse der zoogdieren behorende wezen, dat zich vooral door zijn rede en zijn taal van de dieren onderscheidt. welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. gebruikt als lustobject en bestaat er slavernij, twee vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van ontmenselijking, waarbij individuen worden aangetast in hun autonomie.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Object_(ding), http://www.aquolex.nl/html5/?id=27202&type=term
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://ont.cbnl.org/cb/def/CB00001
Afbeelding vanObject (klepstuw) in hoofdwatergang.
Object (klepstuwStuw met een klep als water regulerende factor. Doormiddel van de klep in de stuw kan het hoge pand op streefpeil gehouden worden en kan de stuwhoogte verstelt worden.) in hoofdwatergangWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Watergangen, zoals sloten en singels, zijn bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar gemalen. Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen..

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.Breder
  • entiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
abstract object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
afrastering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
fysiek object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
fysieke kenmerken (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
gegevensobject (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
informatie object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
infrastructureel object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
niet-waterkerend object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
object eigenaar (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
proces (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
ruimtelijk object (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
symbolische en expressieve en informatiedragende objecten (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
zwerfobject (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
beoordelingsspoor (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
bepaling vergunning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
beschikbaarheidseis (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdobjectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.
Rdf.jpg