planologie

Eigenschappen

Voorkeurslabelplanologie

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
planologieBreder

Link naar collectie : planologie

Andere collecties

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Europese kaderrichtlijn water (Begrip)Lid vanplanologie
Global Positioning System (Begrip)Lid vanplanologie
Normaal Amsterdams Peil (Begrip)Lid vanplanologie
Rijkswaterstaat (Begrip)Lid vanplanologie
aandeel waarde bebouwd (Begrip)Lid vanplanologie
aantal (Begrip)Lid vanplanologie
aantal inwoners equivalenten (Begrip)Lid vanplanologie
aanvoercapaciteit (Begrip)Lid vanplanologie
aanvoeren (Begrip)Lid vanplanologie
aanwas (Begrip)Lid vanplanologie
abiotisch (Begrip)Lid vanplanologie
actief biologisch beheer (Begrip)Lid vanplanologie
afkalven (Begrip)Lid vanplanologie
aflaat (Begrip)Lid vanplanologie
afstroming (Begrip)Lid vanplanologie
afvalwater (Begrip)Lid vanplanologie
afvalwater (Begrip)Lid vanplanologie
afvoer (Begrip)Lid vanplanologie
afvoercapaciteit (Begrip)Lid vanplanologie
afvoerend oppervlak per inwoner (Begrip)Lid vanplanologie
afvoerkromme (Begrip)Lid vanplanologie
afwatering (Begrip)Lid vanplanologie
alluvium (Begrip)Lid vanplanologie
aquaduct (Begrip)Lid vanplanologie
aquaflow (Begrip)Lid vanplanologie
aquatisch ecosysteem (Begrip)Lid vanplanologie
aquifer (Begrip)Lid vanplanologie
b-water (Begrip)Lid vanplanologie
bandijk (Begrip)Lid vanplanologie
basisafvoer (Begrip)Lid vanplanologie
beek (Begrip)Lid vanplanologie
beekleem (Begrip)Lid vanplanologie
bemalen (Begrip)Lid vanplanologie
bemalinggebied (Begrip)Lid vanplanologie
beneden rivier (Begrip)Lid vanplanologie
benedenbeloop (Begrip)Lid vanplanologie
benutten (van regenwater) (Begrip)Lid vanplanologie
beregening (Begrip)Lid vanplanologie
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Lid vanplanologie
bergende breedte (Begrip)Lid vanplanologie
berging (Begrip)Lid vanplanologie
berging op straat (Begrip)Lid vanplanologie
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Lid vanplanologie
bergingscapaciteit (Begrip)Lid vanplanologie
berm (Begrip)Lid vanplanologie
binnenberm (Begrip)Lid vanplanologie
binnendijks (Begrip)Lid vanplanologie
binnentalud (Begrip)Lid vanplanologie
binnenteen (Begrip)Lid vanplanologie
binnenwater (Begrip)Lid vanplanologie
binnenwaterkering (Begrip)Lid vanplanologie
biosfeer (Begrip)Lid vanplanologie
biotoop (Begrip)Lid vanplanologie
bodem (Begrip)Lid vanplanologie
bodemdaling (Begrip)Lid vanplanologie
bodemsamenstelling (Begrip)Lid vanplanologie
bodemstructuur (Begrip)Lid vanplanologie
bodemverontreiniging (Begrip)Lid vanplanologie
boezem (Begrip)Lid vanplanologie
boezemwater (Begrip)Lid vanplanologie
bovenbeloop (Begrip)Lid vanplanologie
bovenrivier (Begrip)Lid vanplanologie
bovenrivier (Begrip)Lid vanplanologie
bronnering (Begrip)Lid vanplanologie
brug (Begrip)Lid vanplanologie
buitenberm (Begrip)Lid vanplanologie
buitendijks (Begrip)Lid vanplanologie
buitentalud (Begrip)Lid vanplanologie
buitenteen (Begrip)Lid vanplanologie
buitenwater (Begrip)Lid vanplanologie
capillair water (Begrip)Lid vanplanologie
chemisch zuurstofverbruik (Begrip)Lid vanplanologie
compartiment (waterkering) (Begrip)Lid vanplanologie
cultureel erfgoed (Begrip)Lid vanplanologie
dam (Begrip)Lid vanplanologie
debiet (Begrip)Lid vanplanologie
delta (Begrip)Lid vanplanologie
diffuse bron (Begrip)Lid vanplanologie
dijk (Begrip)Lid vanplanologie
dijkring (Begrip)Lid vanplanologie
dijkvak (Begrip)Lid vanplanologie
doorlaatsluis (Begrip)Lid vanplanologie
doorzicht (Begrip)Lid vanplanologie
drainage (Begrip)Lid vanplanologie
drainagebuis (Begrip)Lid vanplanologie
drooglegging (Begrip)Lid vanplanologie
drukhoogte (Begrip)Lid vanplanologie
duiker (Begrip)Lid vanplanologie
duurzame ontwikkeling (Begrip)Lid vanplanologie
ecoduct (Begrip)Lid vanplanologie
ecologische verbindingszone (Begrip)Lid vanplanologie
ecosysteem (Begrip)Lid vanplanologie
ecotoop (Begrip)Lid vanplanologie
eenparige stroming (Begrip)Lid vanplanologie
elektrisch specifiek geleidingsvermogen (Begrip)Lid vanplanologie
emissie (Begrip)Lid vanplanologie
erosie (Begrip)Lid vanplanologie
estuarium (Begrip)Lid vanplanologie
eutroof water (Begrip)Lid vanplanologie
fauna (Begrip)Lid vanplanologie
flauw talud (Begrip)Lid vanplanologie
floating algae beds (Begrip)Lid vanplanologie
flora (Begrip)Lid vanplanologie
fundering op staal (Begrip)Lid vanplanologie
gebiedseigen water (Begrip)Lid vanplanologie
gebiedsvreemd water (Begrip)Lid vanplanologie
gebruiksfunctie (Begrip)Lid vanplanologie
gemengd rioolstelsel (Begrip)Lid vanplanologie
gemiddelde waterstand (Begrip)Lid vanplanologie
geologisch profiel (Begrip)Lid vanplanologie
geomorfologie (Begrip)Lid vanplanologie
gescheiden rioolstelsel (Begrip)Lid vanplanologie
gesloten verharding (Begrip)Lid vanplanologie
geul (Begrip)Lid vanplanologie
goede chemische toestand van oppervlaktewater (Begrip)Lid vanplanologie
gracht (Begrip)Lid vanplanologie
gradiënt (Begrip)Lid vanplanologie
granulaire samenstelling (Begrip)Lid vanplanologie
grenswaarde (Begrip)Lid vanplanologie
greppel (Begrip)Lid vanplanologie
griend (Begrip)Lid vanplanologie
groene rivier (Begrip)Lid vanplanologie
gronddam (Begrip)Lid vanplanologie
grondkrib (Begrip)Lid vanplanologie
grondlichaam (Begrip)Lid vanplanologie
grondsoort (Begrip)Lid vanplanologie
grondwater (Begrip)Lid vanplanologie
grondwaterlichaam (Begrip)Lid vanplanologie
grondwaterspiegel (Begrip)Lid vanplanologie
habitat (Begrip)Lid vanplanologie
helofytenfilter (Begrip)Lid vanplanologie
hevel (Begrip)Lid vanplanologie
hoofdvaarweg (Begrip)Lid vanplanologie
hoofdwatersysteem (Begrip)Lid vanplanologie
hoogwater rivier (Begrip)Lid vanplanologie
hoogwaterkering (Begrip)Lid vanplanologie
humus (Begrip)Lid vanplanologie
hydraulische straal (Begrip)Lid vanplanologie
hydrologische kringloop (Begrip)Lid vanplanologie
ijsbezetting (Begrip)Lid vanplanologie
infiltratie (Begrip)Lid vanplanologie
infiltratie (Begrip)Lid vanplanologie
infiltratie (Begrip)Lid vanplanologie
infiltratie algemeen (Begrip)Lid vanplanologie
infiltratie-intensiteit (Begrip)Lid vanplanologie
infiltratieveld (Begrip)Lid vanplanologie
inklinken (Begrip)Lid vanplanologie
inlaat (Begrip)Lid vanplanologie
inlaatsluis (Begrip)Lid vanplanologie
inspectieput (Begrip)Lid vanplanologie
integraal waterbeheer (Begrip)Lid vanplanologie
isohypse (Begrip)Lid vanplanologie
kade (Begrip)Lid vanplanologie
kademuur (Begrip)Lid vanplanologie
kanaal (Begrip)Lid vanplanologie
keermuur (Begrip)Lid vanplanologie
keersluis (Begrip)Lid vanplanologie
keerwand (Begrip)Lid vanplanologie
keileem (Begrip)Lid vanplanologie
kernzone waterkering (Begrip)Lid vanplanologie
keur (Begrip)Lid vanplanologie
keurontheffing (Begrip)Lid vanplanologie
keurzone (Begrip)Lid vanplanologie
klei (Begrip)Lid vanplanologie
korrelgrootteverdeling (Begrip)Lid vanplanologie
kreek (Begrip)Lid vanplanologie
krib (Begrip)Lid vanplanologie
krooshek (Begrip)Lid vanplanologie
kunstwerk (Begrip)Lid vanplanologie
kustwater (Begrip)Lid vanplanologie
kwel (Begrip)Lid vanplanologie
kwelder (Begrip)Lid vanplanologie
kwelsloot (Begrip)Lid vanplanologie
landschapselement (Begrip)Lid vanplanologie
legger (Begrip)Lid vanplanologie
lozen (Begrip)Lid vanplanologie
lozing (Begrip)Lid vanplanologie
lozingspunt (Begrip)Lid vanplanologie
lutum (Begrip)Lid vanplanologie
maaiboot (Begrip)Lid vanplanologie
maaiveld (Begrip)Lid vanplanologie
maatgevende afvoer (Begrip)Lid vanplanologie
maatgevende hoogwaterstand (Begrip)Lid vanplanologie
macrofauna (Begrip)Lid vanplanologie
macrofyt (Begrip)Lid vanplanologie
maximaal toelaatbaar risiconiveau (Begrip)Lid vanplanologie
meander (Begrip)Lid vanplanologie
mesotroof (Begrip)Lid vanplanologie
metselzand (Begrip)Lid vanplanologie
model (Begrip)Lid vanplanologie
model kalibratie (Begrip)Lid vanplanologie
monitoring (Begrip)Lid vanplanologie
monster (Begrip)Lid vanplanologie
natte omtrek (Begrip)Lid vanplanologie
natte oppervlakte (Begrip)Lid vanplanologie
natuurontwikkeling (Begrip)Lid vanplanologie
natuurvriendelijke oever (Begrip)Lid vanplanologie
natuurwaarde (Begrip)Lid vanplanologie
nautisch kunstwerk (Begrip)Lid vanplanologie
neerslag (Begrip)Lid vanplanologie
neerslagoverschot (Begrip)Lid vanplanologie
nooduitlaat (Begrip)Lid vanplanologie
nota waterhuishouding (Begrip)Lid vanplanologie
nutriënten (Begrip)Lid vanplanologie
object (Begrip)Lid vanplanologie
oeverbescherming (Begrip)Lid vanplanologie
oeverlijn (Begrip)Lid vanplanologie
oligotroof (Begrip)Lid vanplanologie
oligotroof water (Begrip)Lid vanplanologie
ontwatering (Begrip)Lid vanplanologie
onverzadigde zone (Begrip)Lid vanplanologie
open verharding (Begrip)Lid vanplanologie
oppervlaktegolf (Begrip)Lid vanplanologie
oppervlaktewater (Begrip)Lid vanplanologie
oppervlaktewater (krw) (Begrip)Lid vanplanologie
oppervlaktewatergemaal (Begrip)Lid vanplanologie
opstuwen (Begrip)Lid vanplanologie
opwaaiing (Begrip)Lid vanplanologie
overgangswater (Begrip)Lid vanplanologie
overige waterkering (Begrip)Lid vanplanologie
overlaat (Begrip)Lid vanplanologie
overstroming (Begrip)Lid vanplanologie
overstromingsrisico (Begrip)Lid vanplanologie
paaien (Begrip)Lid vanplanologie
peil (Begrip)Lid vanplanologie
peilbeheer (Begrip)Lid vanplanologie
peilbesluit (Begrip)Lid vanplanologie
peilbuis (Begrip)Lid vanplanologie
plaatshoogte (Begrip)Lid vanplanologie
plas-draszone (Begrip)Lid vanplanologie
polder (Begrip)Lid vanplanologie
polychloorbifenyl (Begrip)Lid vanplanologie
polychloorbifenyl (Begrip)Lid vanplanologie
polycyclische aromatische koolwaterstof (Begrip)Lid vanplanologie
porositeit (Begrip)Lid vanplanologie
priel (Begrip)Lid vanplanologie
primaire waterkering (Begrip)Lid vanplanologie
profiel (Begrip)Lid vanplanologie
profiel van vrije ruimte (Begrip)Lid vanplanologie
raai (Begrip)Lid vanplanologie
regionale waterkering (Begrip)Lid vanplanologie
reliëf (Begrip)Lid vanplanologie
rioolbemalinggebied (Begrip)Lid vanplanologie
riooloverstort (Begrip)Lid vanplanologie
rioolstelsel (Begrip)Lid vanplanologie
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Lid vanplanologie
rivier (Begrip)Lid vanplanologie
rivierbed (Begrip)Lid vanplanologie
riviertak (Begrip)Lid vanplanologie
schor (Begrip)Lid vanplanologie
schutsluis (Begrip)Lid vanplanologie
sediment (Begrip)Lid vanplanologie
sedimentatie (Begrip)Lid vanplanologie
sifon (Begrip)Lid vanplanologie
singelgracht (Begrip)Lid vanplanologie
slib (Begrip)Lid vanplanologie
slibfractie (Begrip)Lid vanplanologie
slijtlaag (Begrip)Lid vanplanologie
sloot (Begrip)Lid vanplanologie
sluis (Begrip)Lid vanplanologie
sluiscomplex (Begrip)Lid vanplanologie
spaarbekken (Begrip)Lid vanplanologie
spreng (Begrip)Lid vanplanologie
spuisluis (Begrip)Lid vanplanologie
steiger (Begrip)Lid vanplanologie
stepping-stone (Begrip)Lid vanplanologie
stijghoogte (Begrip)Lid vanplanologie
stortebed (Begrip)Lid vanplanologie
strang (Begrip)Lid vanplanologie
strekdam (Begrip)Lid vanplanologie
stroomafwaarts (Begrip)Lid vanplanologie
stroomgebied (Begrip)Lid vanplanologie
stroomgeul (Begrip)Lid vanplanologie
stroomlijn (Begrip)Lid vanplanologie
stroomopwaarts (Begrip)Lid vanplanologie
stroomrichting (Begrip)Lid vanplanologie
stroomsnelheid (Begrip)Lid vanplanologie
stuw (Begrip)Lid vanplanologie
stuwduiker (Begrip)Lid vanplanologie
stuwkromme (Begrip)Lid vanplanologie
stuwpeil (Begrip)Lid vanplanologie
submerse planten (Begrip)Lid vanplanologie
teenbestorting (Begrip)Lid vanplanologie
terp (Begrip)Lid vanplanologie
terrestrisch (Begrip)Lid vanplanologie
territoriaal water (Begrip)Lid vanplanologie
territorium (Begrip)Lid vanplanologie
transportstelsel (Begrip)Lid vanplanologie
trofie (Begrip)Lid vanplanologie
uiterwaard (Begrip)Lid vanplanologie
uitloging (Begrip)Lid vanplanologie
vaargeul (Begrip)Lid vanplanologie
vaarweg (Begrip)Lid vanplanologie
veenoxidatie (Begrip)Lid vanplanologie
veerkracht (Begrip)Lid vanplanologie
veerstoep (Begrip)Lid vanplanologie
vegetatie (Begrip)Lid vanplanologie
vegetatietype (Begrip)Lid vanplanologie
veiligheidsnorm (Begrip)Lid vanplanologie
ven (Begrip)Lid vanplanologie
verdroging (Begrip)Lid vanplanologie
vergunning/recht/overeenkomst (Begrip)Lid vanplanologie
vergunninghouder (Begrip)Lid vanplanologie
verhang (Begrip)Lid vanplanologie
verhanglijn (Begrip)Lid vanplanologie
verlanding (Begrip)Lid vanplanologie
vermesting (Begrip)Lid vanplanologie
verontreiniging (Begrip)Lid vanplanologie
versnippering (Begrip)Lid vanplanologie
verstoring (Begrip)Lid vanplanologie
verwaarloosbaar risiconiveau (Begrip)Lid vanplanologie
verzadigde zone (Begrip)Lid vanplanologie
verzilting (Begrip)Lid vanplanologie
verzuring (Begrip)Lid vanplanologie
vijzel (Begrip)Lid vanplanologie
viscositeit (Begrip)Lid vanplanologie
vispassage (Begrip)Lid vanplanologie
vistrap (Begrip)Lid vanplanologie
vooroever (Begrip)Lid vanplanologie
wadi (Begrip)Lid vanplanologie
water (Begrip)Lid vanplanologie
water (Begrip)Lid vanplanologie
waterbeheerder (Begrip)Lid vanplanologie
waterbeheergebied (Begrip)Lid vanplanologie
waterberging (Begrip)Lid vanplanologie
waterbodem (Begrip)Lid vanplanologie
waterdiepte (Begrip)Lid vanplanologie
waterhuishouding (Begrip)Lid vanplanologie
waterhuishoudkundig beleid (Begrip)Lid vanplanologie
waterkant (Begrip)Lid vanplanologie
waterkeren (Begrip)Lid vanplanologie
waterkerend kunstwerk (Begrip)Lid vanplanologie
waterkerende hoogte (Begrip)Lid vanplanologie
waterkering (Begrip)Lid vanplanologie
waterlijn (Begrip)Lid vanplanologie
waterloop (Begrip)Lid vanplanologie
waterplant (Begrip)Lid vanplanologie
waterschap (Begrip)Lid vanplanologie
waterspeelplaats (Begrip)Lid vanplanologie
waterspiegel (Begrip)Lid vanplanologie
watersysteembenadering (Begrip)Lid vanplanologie
watersysteemdeel (Begrip)Lid vanplanologie
watertoets (Begrip)Lid vanplanologie
watervoerende laag (Begrip)Lid vanplanologie
weerstandscoëfficiënt (Begrip)Lid vanplanologie
werk (Begrip)Lid vanplanologie
wet verontreiniging oppervlaktewater (Begrip)Lid vanplanologie
winterbed (Begrip)Lid vanplanologie
winterstreefpeil (Begrip)Lid vanplanologie
zand (Begrip)Lid vanplanologie
zandvang (Begrip)Lid vanplanologie
zeefanalyse (Begrip)Lid vanplanologie
zetting (Begrip)Lid vanplanologie
zilverzand (Begrip)Lid vanplanologie
zinker (Begrip)Lid vanplanologie
zoetwater (Begrip)Lid vanplanologie
zomerbed (Begrip)Lid vanplanologie
zomerdijk (Begrip)Lid vanplanologie
zout water (Begrip)Lid vanplanologie
zuiveringsinstallatie (Begrip)Lid vanplanologie
zwemwater (Begrip)Lid vanplanologie
zwin (Begrip)Lid vanplanologie
Europese kaderrichtlijn water (Begrip)Lid van Aquoplanologie
Global Positioning System (Begrip)Lid van Aquoplanologie
Normaal Amsterdams Peil (Begrip)Lid van Aquoplanologie
Rijkswaterstaat (Begrip)Lid van Aquoplanologie
aandeel waarde bebouwd (Begrip)Lid van Aquoplanologie
aantal (Begrip)Lid van Aquoplanologie
aantal inwoners equivalenten (Begrip)Lid van Aquoplanologie
aanvoercapaciteit (Begrip)Lid van Aquoplanologie
aanvoeren (Begrip)Lid van Aquoplanologie
aanwas (Begrip)Lid van Aquoplanologie
abiotisch (Begrip)Lid van Aquoplanologie
actief biologisch beheer (Begrip)Lid van Aquoplanologie
afkalven (Begrip)Lid van Aquoplanologie
aflaat (Begrip)Lid van Aquoplanologie
afstroming (Begrip)Lid van Aquoplanologie
afvalwater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
afvalwater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
afvoer (Begrip)Lid van Aquoplanologie
afvoercapaciteit (Begrip)Lid van Aquoplanologie
afvoerend oppervlak per inwoner (Begrip)Lid van Aquoplanologie
afvoerkromme (Begrip)Lid van Aquoplanologie
afwatering (Begrip)Lid van Aquoplanologie
alluvium (Begrip)Lid van Aquoplanologie
aquaduct (Begrip)Lid van Aquoplanologie
aquaflow (Begrip)Lid van Aquoplanologie
aquatisch ecosysteem (Begrip)Lid van Aquoplanologie
aquifer (Begrip)Lid van Aquoplanologie
b-water (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bandijk (Begrip)Lid van Aquoplanologie
basisafvoer (Begrip)Lid van Aquoplanologie
beek (Begrip)Lid van Aquoplanologie
beekleem (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bemalen (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bemalinggebied (Begrip)Lid van Aquoplanologie
beneden rivier (Begrip)Lid van Aquoplanologie
benedenbeloop (Begrip)Lid van Aquoplanologie
benutten (van regenwater) (Begrip)Lid van Aquoplanologie
beregening (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bergend vermogen oppervlaktewater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bergende breedte (Begrip)Lid van Aquoplanologie
berging (Begrip)Lid van Aquoplanologie
berging op straat (Begrip)Lid van Aquoplanologie
berging rioolbemalinggebied (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bergingscapaciteit (Begrip)Lid van Aquoplanologie
berm (Begrip)Lid van Aquoplanologie
binnenberm (Begrip)Lid van Aquoplanologie
binnendijks (Begrip)Lid van Aquoplanologie
binnentalud (Begrip)Lid van Aquoplanologie
binnenteen (Begrip)Lid van Aquoplanologie
binnenwater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
binnenwaterkering (Begrip)Lid van Aquoplanologie
biosfeer (Begrip)Lid van Aquoplanologie
biotoop (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bodem (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bodemdaling (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bodemsamenstelling (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bodemstructuur (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bodemverontreiniging (Begrip)Lid van Aquoplanologie
boezem (Begrip)Lid van Aquoplanologie
boezemwater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bovenbeloop (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bovenrivier (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bovenrivier (Begrip)Lid van Aquoplanologie
bronnering (Begrip)Lid van Aquoplanologie
brug (Begrip)Lid van Aquoplanologie
buitenberm (Begrip)Lid van Aquoplanologie
buitendijks (Begrip)Lid van Aquoplanologie
buitentalud (Begrip)Lid van Aquoplanologie
buitenteen (Begrip)Lid van Aquoplanologie
buitenwater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
capillair water (Begrip)Lid van Aquoplanologie
chemisch zuurstofverbruik (Begrip)Lid van Aquoplanologie
compartiment (waterkering) (Begrip)Lid van Aquoplanologie
cultureel erfgoed (Begrip)Lid van Aquoplanologie
dam (Begrip)Lid van Aquoplanologie
debiet (Begrip)Lid van Aquoplanologie
delta (Begrip)Lid van Aquoplanologie
diffuse bron (Begrip)Lid van Aquoplanologie
dijk (Begrip)Lid van Aquoplanologie
dijkring (Begrip)Lid van Aquoplanologie
dijkvak (Begrip)Lid van Aquoplanologie
doorlaatsluis (Begrip)Lid van Aquoplanologie
doorzicht (Begrip)Lid van Aquoplanologie
drainage (Begrip)Lid van Aquoplanologie
drainagebuis (Begrip)Lid van Aquoplanologie
drooglegging (Begrip)Lid van Aquoplanologie
drukhoogte (Begrip)Lid van Aquoplanologie
duiker (Begrip)Lid van Aquoplanologie
duurzame ontwikkeling (Begrip)Lid van Aquoplanologie
ecoduct (Begrip)Lid van Aquoplanologie
ecologische verbindingszone (Begrip)Lid van Aquoplanologie
ecosysteem (Begrip)Lid van Aquoplanologie
ecotoop (Begrip)Lid van Aquoplanologie
eenparige stroming (Begrip)Lid van Aquoplanologie
elektrisch specifiek geleidingsvermogen (Begrip)Lid van Aquoplanologie
emissie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
erosie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
estuarium (Begrip)Lid van Aquoplanologie
eutroof water (Begrip)Lid van Aquoplanologie
fauna (Begrip)Lid van Aquoplanologie
flauw talud (Begrip)Lid van Aquoplanologie
floating algae beds (Begrip)Lid van Aquoplanologie
flora (Begrip)Lid van Aquoplanologie
fundering op staal (Begrip)Lid van Aquoplanologie
gebiedseigen water (Begrip)Lid van Aquoplanologie
gebiedsvreemd water (Begrip)Lid van Aquoplanologie
gebruiksfunctie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
gemengd rioolstelsel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
gemiddelde waterstand (Begrip)Lid van Aquoplanologie
geologisch profiel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
geomorfologie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
gescheiden rioolstelsel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
gesloten verharding (Begrip)Lid van Aquoplanologie
geul (Begrip)Lid van Aquoplanologie
goede chemische toestand van oppervlaktewater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
gracht (Begrip)Lid van Aquoplanologie
gradiënt (Begrip)Lid van Aquoplanologie
granulaire samenstelling (Begrip)Lid van Aquoplanologie
grenswaarde (Begrip)Lid van Aquoplanologie
greppel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
griend (Begrip)Lid van Aquoplanologie
groene rivier (Begrip)Lid van Aquoplanologie
gronddam (Begrip)Lid van Aquoplanologie
grondkrib (Begrip)Lid van Aquoplanologie
grondlichaam (Begrip)Lid van Aquoplanologie
grondsoort (Begrip)Lid van Aquoplanologie
grondwater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
grondwaterlichaam (Begrip)Lid van Aquoplanologie
grondwaterspiegel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
habitat (Begrip)Lid van Aquoplanologie
helofytenfilter (Begrip)Lid van Aquoplanologie
hevel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
hoofdvaarweg (Begrip)Lid van Aquoplanologie
hoofdwatersysteem (Begrip)Lid van Aquoplanologie
hoogwater rivier (Begrip)Lid van Aquoplanologie
hoogwaterkering (Begrip)Lid van Aquoplanologie
humus (Begrip)Lid van Aquoplanologie
hydraulische straal (Begrip)Lid van Aquoplanologie
hydrologische kringloop (Begrip)Lid van Aquoplanologie
ijsbezetting (Begrip)Lid van Aquoplanologie
infiltratie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
infiltratie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
infiltratie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
infiltratie algemeen (Begrip)Lid van Aquoplanologie
infiltratie-intensiteit (Begrip)Lid van Aquoplanologie
infiltratieveld (Begrip)Lid van Aquoplanologie
inklinken (Begrip)Lid van Aquoplanologie
inlaat (Begrip)Lid van Aquoplanologie
inlaatsluis (Begrip)Lid van Aquoplanologie
inspectieput (Begrip)Lid van Aquoplanologie
integraal waterbeheer (Begrip)Lid van Aquoplanologie
isohypse (Begrip)Lid van Aquoplanologie
kade (Begrip)Lid van Aquoplanologie
kademuur (Begrip)Lid van Aquoplanologie
kanaal (Begrip)Lid van Aquoplanologie
keermuur (Begrip)Lid van Aquoplanologie
keersluis (Begrip)Lid van Aquoplanologie
keerwand (Begrip)Lid van Aquoplanologie
keileem (Begrip)Lid van Aquoplanologie
kernzone waterkering (Begrip)Lid van Aquoplanologie
keur (Begrip)Lid van Aquoplanologie
keurontheffing (Begrip)Lid van Aquoplanologie
keurzone (Begrip)Lid van Aquoplanologie
klei (Begrip)Lid van Aquoplanologie
korrelgrootteverdeling (Begrip)Lid van Aquoplanologie
kreek (Begrip)Lid van Aquoplanologie
krib (Begrip)Lid van Aquoplanologie
krooshek (Begrip)Lid van Aquoplanologie
kunstwerk (Begrip)Lid van Aquoplanologie
kustwater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
kwel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
kwelder (Begrip)Lid van Aquoplanologie
kwelsloot (Begrip)Lid van Aquoplanologie
landschapselement (Begrip)Lid van Aquoplanologie
legger (Begrip)Lid van Aquoplanologie
lozen (Begrip)Lid van Aquoplanologie
lozing (Begrip)Lid van Aquoplanologie
lozingspunt (Begrip)Lid van Aquoplanologie
lutum (Begrip)Lid van Aquoplanologie
maaiboot (Begrip)Lid van Aquoplanologie
maaiveld (Begrip)Lid van Aquoplanologie
maatgevende afvoer (Begrip)Lid van Aquoplanologie
maatgevende hoogwaterstand (Begrip)Lid van Aquoplanologie
macrofauna (Begrip)Lid van Aquoplanologie
macrofyt (Begrip)Lid van Aquoplanologie
maximaal toelaatbaar risiconiveau (Begrip)Lid van Aquoplanologie
meander (Begrip)Lid van Aquoplanologie
mesotroof (Begrip)Lid van Aquoplanologie
metselzand (Begrip)Lid van Aquoplanologie
model (Begrip)Lid van Aquoplanologie
model kalibratie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
monitoring (Begrip)Lid van Aquoplanologie
monster (Begrip)Lid van Aquoplanologie
natte omtrek (Begrip)Lid van Aquoplanologie
natte oppervlakte (Begrip)Lid van Aquoplanologie
natuurontwikkeling (Begrip)Lid van Aquoplanologie
natuurvriendelijke oever (Begrip)Lid van Aquoplanologie
natuurwaarde (Begrip)Lid van Aquoplanologie
nautisch kunstwerk (Begrip)Lid van Aquoplanologie
neerslag (Begrip)Lid van Aquoplanologie
neerslagoverschot (Begrip)Lid van Aquoplanologie
nooduitlaat (Begrip)Lid van Aquoplanologie
nota waterhuishouding (Begrip)Lid van Aquoplanologie
nutriënten (Begrip)Lid van Aquoplanologie
object (Begrip)Lid van Aquoplanologie
oeverbescherming (Begrip)Lid van Aquoplanologie
oeverlijn (Begrip)Lid van Aquoplanologie
oligotroof (Begrip)Lid van Aquoplanologie
oligotroof water (Begrip)Lid van Aquoplanologie
ontwatering (Begrip)Lid van Aquoplanologie
onverzadigde zone (Begrip)Lid van Aquoplanologie
open verharding (Begrip)Lid van Aquoplanologie
oppervlaktegolf (Begrip)Lid van Aquoplanologie
oppervlaktewater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
oppervlaktewater (krw) (Begrip)Lid van Aquoplanologie
oppervlaktewatergemaal (Begrip)Lid van Aquoplanologie
opstuwen (Begrip)Lid van Aquoplanologie
opwaaiing (Begrip)Lid van Aquoplanologie
overgangswater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
overige waterkering (Begrip)Lid van Aquoplanologie
overlaat (Begrip)Lid van Aquoplanologie
overstroming (Begrip)Lid van Aquoplanologie
overstromingsrisico (Begrip)Lid van Aquoplanologie
paaien (Begrip)Lid van Aquoplanologie
peil (Begrip)Lid van Aquoplanologie
peilbeheer (Begrip)Lid van Aquoplanologie
peilbesluit (Begrip)Lid van Aquoplanologie
peilbuis (Begrip)Lid van Aquoplanologie
plaatshoogte (Begrip)Lid van Aquoplanologie
plas-draszone (Begrip)Lid van Aquoplanologie
polder (Begrip)Lid van Aquoplanologie
polychloorbifenyl (Begrip)Lid van Aquoplanologie
polychloorbifenyl (Begrip)Lid van Aquoplanologie
polycyclische aromatische koolwaterstof (Begrip)Lid van Aquoplanologie
porositeit (Begrip)Lid van Aquoplanologie
priel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
primaire waterkering (Begrip)Lid van Aquoplanologie
profiel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
profiel van vrije ruimte (Begrip)Lid van Aquoplanologie
raai (Begrip)Lid van Aquoplanologie
regionale waterkering (Begrip)Lid van Aquoplanologie
reliëf (Begrip)Lid van Aquoplanologie
rioolbemalinggebied (Begrip)Lid van Aquoplanologie
riooloverstort (Begrip)Lid van Aquoplanologie
rioolstelsel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
rioolwaterzuiveringsinstallatie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
rivier (Begrip)Lid van Aquoplanologie
rivierbed (Begrip)Lid van Aquoplanologie
riviertak (Begrip)Lid van Aquoplanologie
schor (Begrip)Lid van Aquoplanologie
schutsluis (Begrip)Lid van Aquoplanologie
sediment (Begrip)Lid van Aquoplanologie
sedimentatie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
sifon (Begrip)Lid van Aquoplanologie
singelgracht (Begrip)Lid van Aquoplanologie
slib (Begrip)Lid van Aquoplanologie
slibfractie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
slijtlaag (Begrip)Lid van Aquoplanologie
sloot (Begrip)Lid van Aquoplanologie
sluis (Begrip)Lid van Aquoplanologie
sluiscomplex (Begrip)Lid van Aquoplanologie
spaarbekken (Begrip)Lid van Aquoplanologie
spreng (Begrip)Lid van Aquoplanologie
spuisluis (Begrip)Lid van Aquoplanologie
steiger (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stepping-stone (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stijghoogte (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stortebed (Begrip)Lid van Aquoplanologie
strang (Begrip)Lid van Aquoplanologie
strekdam (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stroomafwaarts (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stroomgebied (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stroomgeul (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stroomlijn (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stroomopwaarts (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stroomrichting (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stroomsnelheid (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stuw (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stuwduiker (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stuwkromme (Begrip)Lid van Aquoplanologie
stuwpeil (Begrip)Lid van Aquoplanologie
submerse planten (Begrip)Lid van Aquoplanologie
teenbestorting (Begrip)Lid van Aquoplanologie
terp (Begrip)Lid van Aquoplanologie
terrestrisch (Begrip)Lid van Aquoplanologie
territoriaal water (Begrip)Lid van Aquoplanologie
territorium (Begrip)Lid van Aquoplanologie
transportstelsel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
trofie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
uiterwaard (Begrip)Lid van Aquoplanologie
uitloging (Begrip)Lid van Aquoplanologie
vaargeul (Begrip)Lid van Aquoplanologie
vaarweg (Begrip)Lid van Aquoplanologie
veenoxidatie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
veerkracht (Begrip)Lid van Aquoplanologie
veerstoep (Begrip)Lid van Aquoplanologie
vegetatie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
vegetatietype (Begrip)Lid van Aquoplanologie
veiligheidsnorm (Begrip)Lid van Aquoplanologie
ven (Begrip)Lid van Aquoplanologie
verdroging (Begrip)Lid van Aquoplanologie
vergunning/recht/overeenkomst (Begrip)Lid van Aquoplanologie
vergunninghouder (Begrip)Lid van Aquoplanologie
verhang (Begrip)Lid van Aquoplanologie
verhanglijn (Begrip)Lid van Aquoplanologie
verlanding (Begrip)Lid van Aquoplanologie
vermesting (Begrip)Lid van Aquoplanologie
verontreiniging (Begrip)Lid van Aquoplanologie
versnippering (Begrip)Lid van Aquoplanologie
verstoring (Begrip)Lid van Aquoplanologie
verwaarloosbaar risiconiveau (Begrip)Lid van Aquoplanologie
verzadigde zone (Begrip)Lid van Aquoplanologie
verzilting (Begrip)Lid van Aquoplanologie
verzuring (Begrip)Lid van Aquoplanologie
vijzel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
viscositeit (Begrip)Lid van Aquoplanologie
vispassage (Begrip)Lid van Aquoplanologie
vistrap (Begrip)Lid van Aquoplanologie
vooroever (Begrip)Lid van Aquoplanologie
wadi (Begrip)Lid van Aquoplanologie
water (Begrip)Lid van Aquoplanologie
water (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterbeheerder (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterbeheergebied (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterberging (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterbodem (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterdiepte (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterhuishouding (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterhuishoudkundig beleid (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterkant (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterkeren (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterkerend kunstwerk (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterkerende hoogte (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterkering (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterlijn (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterloop (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterplant (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterschap (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterspeelplaats (Begrip)Lid van Aquoplanologie
waterspiegel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
watersysteembenadering (Begrip)Lid van Aquoplanologie
watersysteemdeel (Begrip)Lid van Aquoplanologie
watertoets (Begrip)Lid van Aquoplanologie
watervoerende laag (Begrip)Lid van Aquoplanologie
weerstandscoëfficiënt (Begrip)Lid van Aquoplanologie
werk (Begrip)Lid van Aquoplanologie
wet verontreiniging oppervlaktewater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
winterbed (Begrip)Lid van Aquoplanologie
winterstreefpeil (Begrip)Lid van Aquoplanologie
zand (Begrip)Lid van Aquoplanologie
zandvang (Begrip)Lid van Aquoplanologie
zeefanalyse (Begrip)Lid van Aquoplanologie
zetting (Begrip)Lid van Aquoplanologie
zilverzand (Begrip)Lid van Aquoplanologie
zinker (Begrip)Lid van Aquoplanologie
zoetwater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
zomerbed (Begrip)Lid van Aquoplanologie
zomerdijk (Begrip)Lid van Aquoplanologie
zout water (Begrip)Lid van Aquoplanologie
zuiveringsinstallatie (Begrip)Lid van Aquoplanologie
zwemwater (Begrip)Lid van Aquoplanologie
zwin (Begrip)Lid van Aquoplanologie