basisregistratie

Eigenschappen

VoorkeurslabelbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
DefinitieEen basisregistratie is een door de overheidEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. officieel aangewezen registratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten. met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
SynoniembasisregistratiesEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken., stelsel van basisregistratiesEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Toelichting op definitieDit soort gegevens zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheidEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. en van groot belang voor openbare orde en veiligheidDe mate van vrijwaring tegen schade of verlies (door hoogwater)., bestrijding van fraude en bij voorbereiding van nieuw beleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen.. Er zijn in totaal 10 basisregistratiesEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.. Een aantal van deze basisregistraties betreft data met een locatiegebonden karakter. Dit zijn de geobasisregistratiesEen geobasisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie, met een locatiegebonden karakter, met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken..

Het Nederlandse kabinet heeft een aantal registratiesDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten. aangewezen, waarvan de Nederlandse overheidEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. meent dat daarin met een gerust hart alle vitale gegevens over burgers, bedrijven en instellingen gecentraliseerd kunnen worden opgeslagen.

De verantwoordelijken voor het stelsel gaan ervan uit dat deze zogeheten "authentieke gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit." een dermate hoge kwaliteitDe mate waarin dingen voldoen aan impliciete of expliciete verwachtingen. zullen hebben, dat de overheidEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. deze gegevens zonder enig verder onderzoekMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit. in haar werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. zal kunnen gebruiken. Een van de meest belangrijke conceptenMentale representatie van een soort ding. achter dit idee is de verplichte terugmelding. Op het moment dat een afnemer van gegevens uit een basisregistratie twijfelt aan de betrouwbaarheid van de gegevens mag er van worden afgeweken mits deze twijfel, over de betrouwbaarheid van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit., is terug gemeld aan de bronhouder van de gegevensWeergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat.Een gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit.. De gegevens krijgen een aantekening en de bronhouder zal vervolgens een onderzoekMoeite doen om te leren hoe iets werkt of in elkaar zit. instellen. Op deze manier wordt er een zelfreinigend systeem gecreëerd.

De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het stelsel voor basisregistraties ligt bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De basisregistraties zijn onderdeel van de generieke digitale infrastructuurEen infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren..

Het stelsel van basisregistratiesEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. bestaat uit

 • BRPDe Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen – of hier slechts kort verblijven – maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezetenen’. - Basisregistratie PersonenDe Basisregistratie Personen (BRP) bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen – of hier slechts kort verblijven – maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de ‘niet-ingezetenen’.
 • BAGDe BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. - Basisregistraties Adressen en GebouwenDe BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente.
 • BRI - Basisregistratie Inkomen
 • BRKDe Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten. - Basisregistratie KadasterDe Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten.
 • BRTDe basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus (schaal: 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 en 1:1.000.000). Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT). - Basisregistratie TopografieDe basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus (schaal: 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 en 1:1.000.000). Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT).
 • BGTDe Basisregistratie Grootschalige Topografie of BGT is een basisregistratie van de Nederlandse overheid, geregeld in de Wet van 25 september 2013, houdende regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie), die op 1 januari 2016 in werking is getreden. In de BGT wordt de topografie van heel Nederland op een eenduidige wijze vastgelegd en beschikbaar voor alle gebruikers. De BGT vervangt hiermee de Grootschalige Basiskaart van Nederland. - Basisregistratie Grootschalige TopografieDe Basisregistratie Grootschalige Topografie of BGT is een basisregistratie van de Nederlandse overheid, geregeld in de Wet van 25 september 2013, houdende regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie), die op 1 januari 2016 in werking is getreden. In de BGT wordt de topografie van heel Nederland op een eenduidige wijze vastgelegd en beschikbaar voor alle gebruikers. De BGT vervangt hiermee de Grootschalige Basiskaart van Nederland.
 • BRODe Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond. - Basisregistratie OndergrondDe Basisregistratie Ondergrond (BRO) bevat gegevens over geologische en bodemkundige opbouw van de Nederlandse ondergrond.
 • BRV - Basisregistratie Voertuigen
 • HRHet Handelsregister is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland. - Basisregistratie HandelsregisterHet Handelsregister is de basisregistratie van alle rechtspersonen en ondernemingen in Nederland.
 • WOZDe gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende. - Basisregistratie Waarde Onroerende ZakenDe gegevensverzameling voor de Basisregistratie WOZ bestaat naast het authentieke gegeven “vastgestelde waarde” (WOZ-waarde) ook uit de gegevens die nodig zijn om deze waarde aan zowel een onroerende zaak te relateren als aan een belanghebbende.


Twaalf eisenEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. waaraan een basisregistratie moet voldoen:

 • EisEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. 1: De registratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten. is bij wet geregeld
 • EisEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. 2: De afnemers hebben een terugmeldplicht
 • EisEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. 3: De basisregistratie wordt verplicht gebruikt door de hele overheidEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen.
 • EisEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. 4: Er is duidelijkheid over de aansprakelijkheid
 • EisEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. 5: De realisatie en exploitatie gebeuren tegen redelijke kosten en er is eenduidigheid over de verdeling ervan
 • EisEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. 6: Er is duidelijkheid over inhoud en bereik van de registratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.
 • EisEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. 7: Er zijn sluitende afspraken en procedures tussen de houderPersoon die een zaak ten behoeve van een ander in zijn macht heeft, hetzij direct door zelf de zaak feitelijk onder zich te hebben, hetzij indirect door een ander de feitelijke macht te laten uitoefenen. van het register aan de ene kant en de leveranciers en de afnemers van gegevens aan de andere kant
 • EisEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. 8: Er zijn duidelijke procedures voor de toegankelijkheid van de basisregistratie
 • EisEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. 9: Er is een streng regime van kwaliteitsborging
 • EisEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. 10: Er is vastgelegd dat en hoe afnemers van gegevens op een niet-vrijblijvende manier betrokken worden bij de besluitvorming over de registratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.
 • EisEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. 11: De positie van de basisregistratie binnen het stelsel van basisregistratiesEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. is duidelijk en de relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. met de basisregistraties zijn beschreven
 • EisEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. 12: De zeggenschap over de basisregistratie berust bij een bestuursorgaan en er is een minister verantwoordelijk voor het realiseren, resp. het functioneren van de registratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://nl.wikipedia.org/wiki/Basisregistratie, https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/basisregistraties-en-stelselafspraken/inhoud-basisregistraties/, https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/basisregistraties/
Afbeelding van260px-Stelsel_van_Basisregistraties.png
Het StelselHet geheel van afspraken of regels e.d. van een systeem, geordend geheel van dingen, samenstel van delen. van basisregistratiesEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken..
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
basisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.Breder
 • registratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
basisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Basisregistratie Handelsregister (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Basisregistratie Kadaster (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Basisregistratie Ondergrond (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Basisregistratie Personen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Basisregistratie Topografie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Basisregistratie water (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
basisregistratie gewaspercelen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
geobasisregistratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
geo-standaarden (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbasisregistratieEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.
Rdf.jpg