Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken


Eigenschappen

VoorkeurslabelWet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
AfkortingWKPB, Wkpb, wkpb
DefinitieWkpb staat voor de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde beperkingen die bepalen wat u wel of niet met een stuk grond of gebouw mag doen.
Toelichting op definitieWKPB voorbeelden:
 • beschermde monumenten
 • beschermde leefomgeving (natuurmonumenten)
 • bodembescherming (verplichting tot registratie van verontreinigde grond)
 • maatregelen nodig voor de landsverdediging
 • eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld, zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen.

Gemeentelijke beperkingen worden ingeschreven in de Landelijke Voorziening Wkpb. Het Kadaster beheert deze landelijke voorziening en zorgt voor de informatieverstrekking. Beperkende besluiten van waterschappen, provincies en ministeries (niet-gemeentelijke beperkingen) worden geregistreerd in de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Wkpb voor gemeenten Informatie over het inschrijven van publiekrechtelijke beperkingen in de LV Wkpb. https://zakelijk.kadaster.nl/wkpb-en-gemeenten

Wkpb voor waterschappen, provincies en ministeries Informatie over het registreren van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster (BRK). https://zakelijk.kadaster.nl/wkpb-en-niet-gemeenten


Met de WKPB beoogd de overheid eenvoudig inzicht te geven in door haar opgelegde beperkingen op het eigendom van een stuk grond of een gebouw waar de eigenaar, gebruiker rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld de aanwijzing tot monument. Zowel het Rijk, Provincies, Waterschappen en Gemeenten kunnen besluiten nemen waaruit beperkingen voortvloeien op het eigendoms- of gebruiksrecht van een perceel, huis of gebouw.

Bevoegde gezagen zijn verplicht om beperkingbesluiten waarvan de juridische grondslag (wetsartikel) is opgenomen in het Aanwijzingsbesluit WKPB, inclusief een tekening met de geografische contour van het werkingsgebied, binnen 4 werkdagen te registreren in de Basisregistratie Kadaster – Publiekrechtelijke Beperkingen (BRK-PB).

Voor waterschappen gaat het om de volgende artikelen uit de Waterwet:

 • (artikel 5.15 juncto artikel 30 van de Wet bodembescherming) maatregel (bevel) van de beheerder bij een ongewoon voorval --> Bevel bij ongewoon voorval
 • (artikel 5.16) bevel van de beheerder tot het verrichten van onderzoek en tot het treffen van tijdelijke beveiligingsmaatregelen --> Bevel verrichten onderzoek en tijdelijke beveiligingsmaatregelen
 • (artikelen 5.21 en 5.24) door de beheerder opgelegde gedoogplichten --> Gedoogplicht onderzoek of waterstaatswerk.


​Op 1 april 2020 is de ​gewijzigde wet WKPB​ in werking getreden. ​​Voor waterschappen betekent dit sinds 1 juli 2021 een:

 • ​​​verruiming van de werkingsgebieden naar contouren die beter aansluiten bij de fysieke en juridische werkelijkheid zoals contouren van bestaande objecten uit de BRK (kadastraal perceel), BAG of BGT of een zelf bepaalde vrije contour​;
 • wijziging van de inschrijfprocedure naar het zelf inschrijven van digitale stukken inclusief contour van het werkingsgebied via de nieuwe (internet)applicatie (BRK-PB) in MijnKadaster, de levering via KIK/ELAN is komen te vervallen;
 • wijziging in beperkingenbeheer naar een volledige raadpleegmogelijkheid van alle 'eigen' ingeschreven stukken;
 • wijziging van de inschrijvingsvereisten naar stukken die als pdf en contouren die als GML 3.2 aangeleverd moeten worden waarbij de stukken voor de naar personen te herleiden gegevens zijn afgelakt / geblurd (AVG).


Kadaster - BRK-PB

Het Kadaster is registratiehouder van de BRK-PB en verstrekt informatie over publiekrechtelijke beperkingen.

Via een kadastraal bericht object met eigendomsinformatie kan iedereen aanwezige publiekrechtelijke beperkingen op kadastraal perceelniveau raadplegen;

Een overzicht van de geografische contouren van alle in Nederland geregistreerde publiekrechtelijke beperkingen (werkingsgebieden) is als webservice beschikbaar via het Nationaal Geo Register (NGR).
Exacte overeenkomsthttps://zakelijk.kadaster.nl/wkpb
Afbeelding vanBRK PB inschrijving, registratie per individule PB


BRK PB tijdlijn

BRK PB kadastrale kaart


StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zakenBreder
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zakenBron van
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zakenGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
maatregel (Begrip)GerelateerdWet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken
Rdf.jpg