habitat

Eigenschappen

VoorkeurslabelhabitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt.
DefinitieLeefgebied van een soortEen groep voorwerpen die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich daarin onderscheidt van overeenkomstige groepen. Verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen.Geheel van individuen die in alle enigszins belangrijk geachte kenmerken met elkaar en met hun nakomelingen overeenkomen..
SynoniemleefgebiedEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt., leefomgevingEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt., leefgebiedenEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt., leefomgevingenEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt.
Toelichting op definitieBronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.: Ringelberg, J., Aquatische oecologieEcologie, oecologie of omgevingsbiologie is een biologische vakwetenschap. De ecologie bestudeert zowel de wisselwerking tussen organismen onderling, binnen populaties en levensgemeenschappen (de biotische milieufactoren), als de relaties van deze biologische eenheden met hun niet-biologische omgeving (de abiotische milieufactoren). Biotische en abiotische factoren samen vormen een ecosysteem., in het bijzonder van het zoete waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).. Bohn, Scheltema en Holkema, Utrecht, 1976.

Een habitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt. omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt.

Op deze plekken voldoen zowel biotischeBehorende tot de levende natuur. als abiotischeBehorende tot de niet-levende natuur. factoren aan de minimale levensvoorwaarden van betreffend organismeLevend biologisch wezen., dat wil zeggen dat deze factoren binnen de toleranties van dat organisme blijven. Hierdoor kan het op deze plaatsen overleven, groeien en zich voortplanten. In de vegetatiekundeDe vegetatiekunde, ook wel fytosociologie, plantensociologie of fytocoenologie genoemd, is een tak van de biologie die de vegetatie als object van onderzoek heeft. gebruikt men voor plantensoorten en voor plantengemeenschappen in plaats van 'habitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt.' gewoonlijk de term standplaats.

Het begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. habitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt. wordt vaak verward met het begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. biotoopEen biotoop (Gr: βιος (bios) - leven, τοπος (topos) - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype (ecotoop) waarin een bepaalde levensgemeenschap met organismen kan gedijen.. Een biotoopEen biotoop (Gr: βιος (bios) - leven, τοπος (topos) - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype (ecotoop) waarin een bepaalde levensgemeenschap met organismen kan gedijen. beschrijft het geografische gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. waar een organisme leeft, terwijl een habitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt. uitgaat van de biotischeBehorende tot de levende natuur. en abiotischeBehorende tot de niet-levende natuur. eisen van het organismeLevend biologisch wezen..

Voorbeeld: In het biotoopEen biotoop (Gr: βιος (bios) - leven, τοπος (topos) - plaats) is een gebied met een uniform landschapstype (ecotoop) waarin een bepaalde levensgemeenschap met organismen kan gedijen. bos is de bodem de habitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt. voor de pissebed. De habitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt. van gewone dophei (Erica tetralix) wordt gekenmerkt door voedselarme, zure, en vochtige tot ronduit natte omstandigheden. De habitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt. van de grote brandnetel (Urtica dioica) kenmerkt zich door stikstofrijke bodemsDe bodem is de bovenste laag van de aardkorst, maar de definitie in de bodemkunde is specifieker, namelijk die laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt (de rhizosfeer), of waarin zich bodemvormende processen afspelen..

Geheel van eisen die een soort stelt aan zijn leefgebiedEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Leidraad faunavoorzieningen bij infrastructuurEen infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren.) Geografisch gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. gekenmerkt door specifieke ecologische omstandigheden, processenEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct., structuur en functiesDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. die de organismes die daar leven fysiek ondersteunen. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: INSPIREINSPIRE is "een EU-initiatief om een infrastructuur voor ruimtelijke informatie in Europa tot stand te brengen die erop gericht is om ruimtelijke of geografische informatie toegankelijker en interoperabeler te maken voor een breed scala aan doeleinden ter ondersteuning van duurzame ontwikkeling " Register)

Het leefgebiedEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt. voor soorten binnen het objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. Ecopassage. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: StelselHet geheel van afspraken of regels e.d. van een systeem, geordend geheel van dingen, samenstel van delen. RWS Basisspecificaties)

Leefgebied van een soortEen groep voorwerpen die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich daarin onderscheidt van overeenkomstige groepen. Verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen.Geheel van individuen die in alle enigszins belangrijk geachte kenmerken met elkaar en met hun nakomelingen overeenkomen.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector. Lex en Objectencatalogus)

Plaats waar een bepaald organisme voorkomt, doordat die plaats voldoet aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, groeien en zich voort te kunnen plantenDe plantenwereld van een regio.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: BeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016 - 2021)

Plaats waar een bepaald organisme voorkomt, doordat die plaats voldoet aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, groeien en zich voort te kunnen plantenDe plantenwereld van een regio.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Helpdesk WaterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).)

(soortEen groep voorwerpen die een bepaald aantal kenmerken gemeenschappelijk heeft en zich daarin onderscheidt van overeenkomstige groepen. Verzameling mensen of dingen met dezelfde eigenschappen.Geheel van individuen die in alle enigszins belangrijk geachte kenmerken met elkaar en met hun nakomelingen overeenkomen.) door specifieke abiotischeBehorende tot de niet-levende natuur. en biotischeBehorende tot de levende natuur. factoren bepaald milieu waarin de soort tijdens één van de fasen van zijn biologische cyclus leeft; (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Wet natuurbescherming)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-03d60b8d-5065-4c0b-b136-d0fd501d1611, https://nl.wikipedia.org/wiki/Habitat, http://www.rws.nl/abdl#DEF-1548
Afbeelding van250px-Coral_Outcrop_Flynn_Reef.jpg
Dit koraalrif in het Groot Barrièrerif is een rijk habitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt. voor zeeleven.
Video van
HABITAT Nationaal Park Drentsche AaHet Nationaal Park Drentsche Aa (voorheen Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentsche Aa) is een nationaal park in de Nederlandse provincie Drenthe.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
habitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt.Breder
  • biologische rol (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
habitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
habitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt.Gerelateerd
  • Natura 2000 (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • biotoop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
habitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
biotoop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederhabitatEen habitat omvat alle mogelijke plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt.
Rdf.jpg