werk


Eigenschappen

Voorkeurslabelwerk
DefinitieDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend.
Synoniemwerken
Toelichting op definitie(bron: Aquo / DIV)


Bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof, uitgezonderd het verondiepen of het dempen van een oppervlaktewaterlichaam en het ophogen van de bodem ten behoeve van woonwijken en industrieterreinen. (bron: Besluit bodemkwaliteit)

Door menselijk toedoen ontstane of gemaakte constructie of inrichting, inclusief bouwwerken, en restanten daarvan. (bron: Helpdesk Water)

Het in de Basisovereenkomst omschreven werk dat de Opdrachtnemer op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en Uitvoerings-werkzaamheden dient te realiseren. (bron: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005)

Product van het geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen. (bron: Aanbestedingswet 2012)

(bron: ABDL)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-ff80c9eb-c1ca-4e29-a824-1306d10b3e0d, http://www.rws.nl/abdl#DEF-4391
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
werkBreder
werkBron van
werkGerelateerd
werkLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
werkbaarheid (Begrip)Brederwerk
werksoort (Begrip)Brederwerk
Rdf.jpg