werksoort

Eigenschappen

VoorkeurslabelwerksoortTerrein waarop een organisatie werkzaam is in het kader van haar missie en dat wordt gekenmerkt door een gelijksoortig werkproces.
DefinitieTerreinDoor een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water. waarop een organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. werkzaam is in het kader van haar missie en dat wordt gekenmerkt door een gelijksoortig werkprocesHet totaal van stappen die binnen een ministerie worden doorlopen om van initiatieven tot maatschappelijke producten te komen. In een werkproces worden stappen, actoren, verantwoordelijkheden en (tussen)producten aangeduid. Vanuit de werkprocessen kunnen clusters van producten worden afgeleid - programma's en deelprogramma's..
SynoniemwerksoortenTerrein waarop een organisatie werkzaam is in het kader van haar missie en dat wordt gekenmerkt door een gelijksoortig werkproces.
Toelichting op definitiebaggerenHet gehele proces van ontgraven, transport en storten van materiaal onder water met als doel het verdiepen of winnen van mineralen.

basisinformatieWerksoort waarbij verzameling van basisinformatie plaatsvindt voor meerdere doeleinden. Basisinformatie kan meerdere malen geleverd worden. beheer en onderhoudWerksoort waarbij het er om gaat de bestaande functionaliteit van het hoofdwegennetwerk en het functioneren van de watersystemen in kwalitatieve en kwantitatieve zin in stand te houden en de handhaving van wet- en regelgeving voor de instandhouding daarvan (klassieke waterstaatswetgeving). beleidsvoorbereiding en -evaluatieWerksoort die de ondersteuning bij de beleidsvoorbereiding, de voorbereiding van strategische beleidskeuzen en beleidsevaluaties betreft.

beloodsing
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=28734&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
werksoortTerrein waarop een organisatie werkzaam is in het kader van haar missie en dat wordt gekenmerkt door een gelijksoortig werkproces.Breder
  • werk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
werksoortTerrein waarop een organisatie werkzaam is in het kader van haar missie en dat wordt gekenmerkt door een gelijksoortig werkproces.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
baggeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwerksoortTerrein waarop een organisatie werkzaam is in het kader van haar missie en dat wordt gekenmerkt door een gelijksoortig werkproces.
basisinformatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwerksoortTerrein waarop een organisatie werkzaam is in het kader van haar missie en dat wordt gekenmerkt door een gelijksoortig werkproces.
beheer en onderhoud (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwerksoortTerrein waarop een organisatie werkzaam is in het kader van haar missie en dat wordt gekenmerkt door een gelijksoortig werkproces.
beleidsvoorbereiding en -evaluatie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederwerksoortTerrein waarop een organisatie werkzaam is in het kader van haar missie en dat wordt gekenmerkt door een gelijksoortig werkproces.
Rdf.jpg