activiteit

Eigenschappen

VoorkeurslabelactiviteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
DefinitieEen activiteit is een handeling of gebeurtenisVoorvallen, evenementen en gelegenheden van sociale, culturele, religieuze of persoonlijke aard (bijvoorbeeld verjaarsfeesten, concerten, geboorten en namen van feestdagen, stormen en overstromingen). uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organismeLevend biologisch wezen.(n).
SynoniemactiviteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
Toelichting op definitieARIS: ActiviteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).: = function in het engelse cursushandboek: a function is a technical task, a procedureDe beschrijving van de achtereenvolgens te nemen stappen voor het behandelen en verstrekken van beschikkingen, overeenkomsten, aangiften, bezwaren en beroepen enz., and/or an activity performed on an (information) object to support one or more company goals. WW RWS: (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Conventiehandboek procesmodelleren in ARIS IenW)


Een Activiteit betreft objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.- of areaalgerichte onderdelen van het WerkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend., welke noodzakelijk zijn voor het verhelpen van vooraf gedefinieerde problemen of het upgraden van het kwaliteitsniveau dat noodzakelijk is voor het goedZaak of vermogensrecht vervullen van de functiesDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.. Een Activiteit is of wordt expliciet door de Opdrachtgever opgedragen aan de OpdrachtnemerRechtspersoon die in aanmerking komt om tegen vergoeding een opdracht uit te voeren..(PRC VSA 4.2.3). (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Vraagspecificatie Algemeen PRC (oud))

Een procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct., functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. of taak die zich over een periodeBepaalde tijdsduur. voltrekt, duidelijk resultaatVerzameling waarden, die tijdens een inwinning aan objecten gemeten of zijn berekend. oplevert en wordt gemanaged. Doorgaans is een activiteit onderdeel van een procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. of planBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen).. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: PRINCE2 - Glossary of Terms English - Dutch)

geïdentificeerd onderdeel van de werkzaamheden in een planBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). dat moeten worden uitgevoerd om een projectSet samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel. te voltooien (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: ISO 21500)

Het werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. dat verricht wordt om van een input(product) te komen tot een output(product). (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Werkwijzer RWS)

Iets dat plaatsvindt of zou kunnen plaatsvinden in een concrete dan welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. virtuele ruimte resp. tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment.. Een activiteit transformeert fysieke objectenIs een heel individueel iets dat een distributie van materie of energie in tijd en ruimte is die voldoet aan de wetten van de fysica. Allerlei fysieke objecten zijn subtypen van deze klasse. Het is de top van het hiërarchische netwerk van specialisaties van soorten fysieke objecten. en/of informatie objectenObject dat bestaat of kan bestaan binnen de geest (mind) van een persoon. en wordt uitgevoerd door een fysiek objectIs een heel individueel iets dat een distributie van materie of energie in tijd en ruimte is die voldoet aan de wetten van de fysica. Allerlei fysieke objecten zijn subtypen van deze klasse. Het is de top van het hiërarchische netwerk van specialisaties van soorten fysieke objecten.. Informatie objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. kunnen als input resp. sturing dienen voor het uitvoeren van een activiteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NTA 8035)

Is a deed (a performance by changing a state of affairs) by carrying out an action or pattern of behavior (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Gegevenswoordenboek Stedelijk WaterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).)

<projectmanagement> kleinste geïdentificeerde werkonderdeel in een projectSet samenhangende werkzaamheden met een specifiek einddoel. (3.4.2) (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: ISO 9000)

EntiteitConcreet of abstract ding dat bestaat, bestond of zou kunnen bestaan, met inbegrip van de onderlinge verbanden tussen deze dingen. die plaatsvindt of kan plaatsvinden in een concrete of abstracte ruimte-tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment.. Een activiteit transformeert objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie., en wordt uitgevoerd door een objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: NEN 2660-1 (Ontw))
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.rws.nl/abdl#DEF-0083, https://data.cultureelerfgoed.nl/term/id/cht/26248efb-16f3-4fc2-bd0b-244626594eb9

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
activiteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).Breder
  • entiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
activiteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
actie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederactiviteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
auditing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederactiviteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
bestuur (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederactiviteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
duurzaam (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederactiviteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
functionele activiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederactiviteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
fysieke activiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederactiviteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
maalstop (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederactiviteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
mentale activiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederactiviteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
modelvorming (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederactiviteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
procedés en technieken (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederactiviteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
rekenkundige activiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederactiviteitEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n).
Rdf.jpg