functie

Eigenschappen

VoorkeurslabelfunctieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.
AfkortingFUNDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.
DefinitieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.
SynoniemfunctiesDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.
Toelichting op definitieFunctieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water.. Bij BPN wordt onderscheid gemaakt in 17 functiesDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. (bijv. waterkerenHet beschermen van het achterland tegen overstromen of het scheiden van watersystemen.,hoofdtransportas), WB kent één functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. (bereikbaarheid).

RWS-AEenheid van elektrische stroom, die volgt uit de vaste numerieke waarde van de elementaire lading e, die is vastgesteld op 1,602 176 634 × 10-19, uitgedrukt in de eenheid C, waarbij C gelijk is aan A•s en de seconde volgt uit de cesiumfrequentie., 1997: Wegwijzer BOP, versie 1.1, 14 juni 1996

Een samenhangende verzamelingEen manier om de samenhang van een aantal reeksen (exemplaar- en/of raai- en/of gridreeksen) vast te leggen. van rollenDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object..

Afgezonderd deel van een organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. of informatiesysteemEen informatiesysteem is een systeem waarmee informatie over objecten of personen beheerd - verzameld, bewerkt, geanalyseerd, geïntegreerd en gepresenteerd - kan worden. dat zorgt voor een bepaalde bijdrage aan een dienst. Synoniem: Taak, of samenstel van taken. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Enterprise ArchitectuurBeschrijving van een complex geheel, en van de principes die van toepassing zijn op de ontwikkeling van het geheel en zijn onderdelen. Rijksdienst)

Beoogd doel of werking van een onderdeel van de decompositie. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Decompositiekader NEN 2767 RWS)

Beoogde werking en/of verrichting van een systeem en een taak die wordt uitgevoerd. Systemen bestaan omdat ze functiesDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. uitvoeren. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Netwerkschakels in relatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype. tot prestatiemanagement)

Beoogde werking en/of verrichting van een systeem (LSE2: product of dienst) (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Handreiking prestatiegestuurde risicoanalyses)

Beoogde werking en/of verrichting van een systeem (LSE2: product of dienst) (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Leidraad voor Systems Engineering (SE) in de GWW sector)

Beoogde werking en/of verrichting van een systeem (LSE2: product of dienst) (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Vraagspecificatie Algemeen PRC (oud))

Beoogde werking en/of verrichting van een systeem (LSE2: product of dienst) (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Vraagspecificatie Eisen DenC (oud))

Beoogde werking en verrichting van een product of dienst voor het behalen van het doel van een (deel)systeemEen uit meerdere onderdelen bestaand stelsel dat als geheel toegevoegde eigenschappen heeft.Een systeem, als onderwerp van de systeemtheorie, wordt gezien als een geheel van elementen die elkaar wederzijds beïnvloeden en die een geïntegreerd geheel vormen.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: WWB0022)

Bestemming en daarmee het gewenste gebruik van een watersysteem of daarin gelegen objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Richtlijnen Vaarwegen)

Gedrag (handeling, actie, werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend.) van een persoon, groep van personen (organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving.) of van een systeem richting een of meerdere contextobjecten. Een functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. kan worden uigedrukt in een transformatieEen coördinatentransformatie is het omrekenen van de coördinaten van een object in het ene coördinatenstelsel naar de coördinaten in een ander stelsel. (omzetting, verandering) van een of meerdere inputs in een of meerdere outputs. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Sjabloon Systeemspecificatie)

Primair beoogde werking en verrichting van een product(objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie.) of dienst. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: WWB0001)

VerzamelingEen manier om de samenhang van een aantal reeksen (exemplaar- en/of raai- en/of gridreeksen) vast te leggen. van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden binnen een organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving., die door 1 persoon kan worden vervuld. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Functiegebouw RijkDe Rijksoverheid, vaak kortweg het Rijk genoemd, is het onderdeel van de Nederlandse overheid dat wettelijke taken heeft op landelijk niveau: de 'centrale overheid'. Het Rijk wordt gevormd door alle ministeries, de uitvoeringsorganisaties die onder de verantwoordelijkheid van een ministerie vallen, inspecties en Hoge Colleges van Staat,1 en houdt zich bezig met de voorbereiding en de uitvoering van plannen van de regering en het parlement.)

Activiteit waarvan de succesvolle uitvoering bijdraagt aan het bereiken van een doelstellingDoel waarvoor een meting uitgevoerd wordt.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: AOA Begrippen- en Definitielijst)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-148ea5da-019a-43f8-84cf-0e873bc211aa, https://begrippen.archixl.nl/archixl/nl/page/Functie

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.Breder
  • rol (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • actieve activiteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
actuele gebruiksfunctie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederfunctieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.
Rdf.jpg