opdrachtgever


Eigenschappen

Voorkeurslabelopdrachtgever
DefinitieOrganisatorische eenheid die opdracht geeft voor het uitvoeren van activiteiten dan wel het leveren van producten of diensten.
Synoniemopdrachtgevers
Toelichting op definitie(bron: Aquo / DIV)


Een opdrachtgever is een persoon die, of een bedrijf dat, een opdracht verstrekt aan een opdrachtnemer. De opdrachtgever krijgt zijn mandaat hiervoor van de directie of het management van een organisatie.

In een projectorganisatie is de opdrachtgever vaak voorzitter van een stuurgroep en de opdrachtnemer vaak een projectleider. In een lijnorganisatie is de opdrachtgever vaak de afdeling inkoop en de opdrachtnemer meestal een leverancier. In dat geval wordt de opdrachtgever door de leverancier vaak aangeduid als klant. Een opdrachtgever heeft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. (bron: Wikipedia)

1°. voor de toepassing van hoofdstuk 2, afdeling 5, en artikel 9:6: i. degene voor wiens rekening een bouwwerk tot stand wordt gebracht, dan wel; ii. op wiens initiatief een bouwwerk tot stand wordt gebracht, dan wel; iii. de onder i en ii bedoelden tezamen; 2°. voor de toepassing van artikel 9.5: degene voor wiens rekening een zelfstandige of werkgever als bedoeld in artikel 16, zevende lid, onderdeel b, van de wet, arbeid verricht; (bron: Arbeidsomstandighedenbesluit)

<agentschap> degene die het agentschap opdracht geeft tot het leveren van producten of diensten en daarvoor een bijdrage toekent en betaalt; (bron: Regeling agentschappen)

De natuurlijke of rechtspersoon (bijvoorbeeld een overheidsinstantie) die de opdracht geeft voor het uitvoeren van werkzaamheden en voor wiens rekening de asset wordt uitgevoerd. De opdrachtgever kan verantwoordelijkheden hebben gedelegeerd naar een persoon die opdracht geeft voor het opstellen van de kostenraming. Het kan bijvoorbeeld gaan om een politiek verantwoordelijke, een projectleider, een bedrijfsleider of de directie van een bouwbedrijf. (bron: Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK 2018))

De natuurlijke of rechts- persoon die de opdracht geeft voor het uitvoeren van het project en voor wiens rekening het project wordt uitgevoerd. (bron: Handreiking Financieel Management)

De natuurlijke of rechts- persoon die de opdracht geeft voor het uitvoeren van het project en voor wiens rekening het project wordt uitgevoerd. (bron: Standaardsystematiek voor kostenramingen (SSK 2010, vervallen))

De natuurlijke of rechtspersoon die de opdrachtnemer opdraagt activiteiten te verrichten (bron: Scheepvaartverkeersmanagement voor rijksvaarwegen)

In de Basisovereenkomst genoemde natuurlijke of rechtspersoon die de Opdrachtnemer opdraagt het Werk en, indien overeengekomen, het Meerjarig Onderhoud te realiseren. (bron: Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen 2005) altDef: Natuurlijke of rechtspersoon die het werk opdraagt. (bron: Beheersystematiek Openbare Ruimte)

Organisatorische eenheid die opdracht geeft voor het uitvoeren van activiteiten dan wel het leveren van producten of diensten. (bron: Aquo Thesaurus, code: Id-b83d5e59-aa70-4a5f-97ee-10a35bd0e49a)

<project> Individu met eindverantwoordelijkheid dat ervoor moet zorgen dat een project zijn doelstellingen bereikt en de geraamde benefits oplevert. Deze persoon dient erop toe te zien dat het project zijn bedrijfsfocus behoudt, dat bevoegdheden duidelijk zijn toegewezen en dat het werk, inclusief de risico’s, actief wordt gemanaged. De opdrachtgever is de voorzitter van de stuurgroep. Hij of zij vertegenwoordigt de klant en is verantwoordelijk voor de business case. (bron: PRINCE2 - Glossary of Terms English - Dutch)

Partij die opdracht verleent voor het verrichten van werkzaamheden, waaronder het tot stand brengen en opleveren van een werk van stoffelijke aard (bron: Burgerlijk Wetboek Boek 7, Bijzondere overeenkomsten)
Exacte overeenkomsthttps://aquo.begrippenxl.nl/aquo/nl/page/Id-b83d5e59-aa70-4a5f-97ee-10a35bd0e49a, https://nl.wikipedia.org/wiki/Opdrachtgever, http://www.rws.nl/abdl#DEF-2622
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
opdrachtgeverBreder
opdrachtgeverBron van
opdrachtgeverGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
aanneming (Begrip)Gerelateerdopdrachtgever
Rdf.jpg