doorontwikkeling van basisregistraties in samenhang

Eigenschappen

Voorkeurslabeldoorontwikkeling van basisregistraties in samenhangFunctionaliteiten van de vier basisregistraties, BAG, BRT, BGT & BRK, combineren ten behoeve van de uniformiteit, actualiteit en het gemak voor inwinning. Het doel van Dis-Geo is een samenhangende objectenregistratie.
AfkortingDis-GeoFunctionaliteiten van de vier basisregistraties, BAG, BRT, BGT & BRK, combineren ten behoeve van de uniformiteit, actualiteit en het gemak voor inwinning. Het doel van Dis-Geo is een samenhangende objectenregistratie.
DefinitieFunctionaliteiten van de vier basisregistratiesEen basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen (verplicht) worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken., BAGDe BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente., BRTDe basisregistratie Topografie bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus (schaal: 1:10.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000, 1:500.000 en 1:1.000.000). Het Kadaster is houder van de Basisregistratie Topografie (BRT)., BGTDe Basisregistratie Grootschalige Topografie of BGT is een basisregistratie van de Nederlandse overheid, geregeld in de Wet van 25 september 2013, houdende regels omtrent de basisregistratie grootschalige topografie (Wet basisregistratie grootschalige topografie), die op 1 januari 2016 in werking is getreden. In de BGT wordt de topografie van heel Nederland op een eenduidige wijze vastgelegd en beschikbaar voor alle gebruikers. De BGT vervangt hiermee de Grootschalige Basiskaart van Nederland. & BRKDe Basisregistratie Kadaster (BRK) bevat informatie over percelen, eigendom, hypotheken, beperkte rechten (zoals recht van erfpacht, opstal en vruchtgebruik) en leidingnetwerken. Daarnaast staan er kadastrale kaarten in met perceel, perceelnummer, oppervlakte, kadastrale grens en de grenzen van het rijk, de provincies en gemeenten., combineren ten behoeve van de uniformiteit, actualiteit en het gemak voor inwinning. Het doel van Dis-GeoFunctionaliteiten van de vier basisregistraties, BAG, BRT, BGT & BRK, combineren ten behoeve van de uniformiteit, actualiteit en het gemak voor inwinning. Het doel van Dis-Geo is een samenhangende objectenregistratie. is een samenhangende objectenregistratieEen samenhangende objectenregistratie is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt..
SynoniemDiS GeoFunctionaliteiten van de vier basisregistraties, BAG, BRT, BGT & BRK, combineren ten behoeve van de uniformiteit, actualiteit en het gemak voor inwinning. Het doel van Dis-Geo is een samenhangende objectenregistratie.
Toelichting op definitieEen belangrijke ontwikkeling waarmee DIS-GEO gestart is, is de ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratieEen samenhangende objectenregistratie is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt.. Een samenhangende objectenregistratieEen samenhangende objectenregistratie is een uniforme registratie met daarin basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid die zich voor gebruikers als één registratie gedraagt. is één centraal georganiseerde uniforme registratieDit zijn systematische en meestal in een informatiesysteem opgeslagen beschrijvingen van instanties van concepten. met daarin basisgegevens over objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. in de fysieke werkelijkheid. Daaronder verstaan we objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. die in het terreinDoor een type landgebruik gekarakteriseerd zichtbaar begrensd stuk grond, niet zijnde weg, spoorbaan of water. zichtbaar zijn, zoals gebouwenBouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt., wegenAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen., waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., spoorlijnen en bomen, terreindelen, aangevuld met enkele (administratieve) objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. als woonplaatsen, gemeentegrenzen en openbare ruimten.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/doorontwikkeling-van-basisregistraties-in-samenhang-dis-geo/, https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.geobasisregistraties.nl/basisregistraties/doorontwikkeling-in-samenhang/objectenregistratie
Afbeelding vanfiguur-400x400.jpg

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
doorontwikkeling van basisregistraties in samenhangFunctionaliteiten van de vier basisregistraties, BAG, BRT, BGT & BRK, combineren ten behoeve van de uniformiteit, actualiteit en het gemak voor inwinning. Het doel van Dis-Geo is een samenhangende objectenregistratie.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
doorontwikkeling van basisregistraties in samenhangFunctionaliteiten van de vier basisregistraties, BAG, BRT, BGT & BRK, combineren ten behoeve van de uniformiteit, actualiteit en het gemak voor inwinning. Het doel van Dis-Geo is een samenhangende objectenregistratie.Gerelateerd
  • basisregistratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg