infrastructuur


Eigenschappen

Voorkeurslabelinfrastructuur
DefinitieWegen en vaarwegen, waaronder routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen, en spoorwegen, havens, luchthavens, energie-infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwater- en ontwate-ringsstelsels en vuilwaterriolen, infrastructuur voor watervoorzienings-werken als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drinkwaterwet en andere vitale infrastructuur.
Synonieminfrastructuren
Toelichting op definitieEen infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om een land of organisatie, zoals een bedrijf of een instelling, goed te laten functioneren.

Deze voorzieningen hebben de volgende basiskenmerken:

  • ze zijn tot op zekere hoogte blijvend of voortdurend beschikbaar;
  • ze functioneren in belangrijke mate onafhankelijk van specifiek gebruik;
  • ze zijn bestemd voor algemeen en gemeenschappelijk gebruik.

In veel gevallen is een overheid verantwoordelijk voor de infrastructuur voor een land of regio. In Nederland is het Rijk verantwoordelijk voor de aanleg van rijkswegen en spoorlijnen en grote bouwwerken, voor onderzoek en onderwijs, en voor de ziekenhuiszorg. Bekabeling voor transport van elektriciteit en data zijn vaak in particuliere handen. Provincies en gemeenten hebben verantwoordelijkheden voor de lokale verkeersinfrastructuur, inclusief het lokale openbaar vervoer. Gemeenten zijn ook verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de gezondheidszorg. Waterschappen hebben het kwalitatieve en kwantitatieve waterbeheer als belangrijkste taken. De Europese Unie eist dat infrastructuren op elkaar aansluiten, wat bijvoorbeeld zichtbaar is in de op elkaar lijkende verkeersborden en -tekens op het Europese wegennet.

De infrastructuur van organisaties wordt gewoonlijk door die organisaties zelf gedragen. Organisaties maken natuurlijk ook gebruik van infrastructuren die door overheden worden aangeboden.

Het geheel van voorzieningen voor het waterbeheer als dijken, watergangen, gemalen, afvalwaterzuiveringsinstallaties, enzovoorts, wordt wel de natte infrastructuur genoemd. Voorzieningen voor vervoer over water worden zowel gerekend tot de natte infrastructuur als tot de verkeersinfrastructuur.

De ICT-infrastructuur omvat ICT-voorzieningen voor dataopslag; datacommunicatie zoals computernetwerken, waaronder het internet; voorzieningen voor beveiliging en de apparatuur en programmatuur die voor dit alles nodig is. Bij organisaties worden bedrijfsdata soms ook tot de ICT-infrastructuur gerekend.

Kennisinfrastructuur zijn de structurele voorzieningen die zijn gericht op het genereren en verbreiden van kennis. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek van universiteiten en bedrijven, (universitair) onderwijs, bibliotheken en kennisbanken. Ook het aanwezige kennisniveau van de bevolking van een stad of regio, met name van de werknemers, wordt gewoonlijk onder kennisinfrastructuur begrepen, evenals specifieke afspraken over kennisontwikkeling en kennisverspreiding, en specifieke financiering daarvan.

Digitale infrastructuur omvat de netwerken, internet exchanges, ISP's, datacenters, hosting en cloud opslag en computing, en het domeinnaamsysteem (DNS). De sector digitale infrastructuur bestaat uit organisaties en bedrijven die deze diensten beheren en leveren. De digitale infrastructuur verbindt consumenten en bedrijven en maakt de online samenleving mogelijk.
Exacte overeenkomsthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Infrastructuur, https://www.aquo.nl/index.php/Id-57b1e0b5-42d4-41e4-b214-f353245db917, https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Infrastructuur
Afbeelding van250px-I-80_Eastshore_Fwy.jpg
Autosnelwegen, onderdeel van de verkeersinfrastructuur.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
infrastructuurBreder
infrastructuurBron van
infrastructuurDeel van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
informatie-infrastructuur (Begrip)Brederinfrastructuur
weg (Begrip)Brederinfrastructuur
zuiveringsinfrastructuur (Begrip)Brederinfrastructuur
dam (Begrip)Deel vaninfrastructuur
kunstwerk (Begrip)Deel vaninfrastructuur
benutting (Begrip)Gerelateerdinfrastructuur
route (Begrip)Gerelateerdinfrastructuur
Rdf.jpg