beheer

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
DefinitieHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen..
SynoniembeherenHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
Toelichting op definitieDe overheidszorg met betrekking tot een of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. afzonderlijke watersystemenSamenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Waterwet) of onderdelen daarvan, gericht op de in artikel 2.1 van de waterwetDe Waterwet (het wetsvoorstel) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. genoemde doelstellingenDoel waarvoor een meting uitgevoerd wordt..

Activiteiten die gericht zijn op het gebruik en de regulering van de infrastructuurWegen en vaarwegen, waaronder routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen, en spoorwegen, havens, luchthavens, energie-infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwater- en ontwate-ringsstelsels en vuilwaterriolen, infrastructuur voor watervoorzienings-werken als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drinkwaterwet en andere vitale infrastructuur.: verkeersmanagement, verkeersleiding, capaciteitsmanagement en watermanagement. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: RWS Intranet - SLA BeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie., OnderhoudMaatregelen om de functionele kwaliteit in stand te houden of te herstellen en dus de levensduur van een (object)onderdeel te realiseren c.q. te verlengen., Verkeer- en watermanagement 2022-2025 - Offerte-uitvraag)

Activiteiten die gericht zijn op het regulerenHet leiden van de oppervlaktewaterlichaam d.m.v. het construeren van kunstwerken ter voorkoming van ongewenste natuurlijke ontwikkelingen. van het gebruik (van de bestaande infrastructuurWegen en vaarwegen, waaronder routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen, en spoorwegen, havens, luchthavens, energie-infrastructuur, buisleidingen, openbare hemelwater- en ontwate-ringsstelsels en vuilwaterriolen, infrastructuur voor watervoorzienings-werken als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drinkwaterwet en andere vitale infrastructuur.) (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Prognoserapport 2016 Vervanging en Renovatie)

Het vastleggen en onderhoudenActie tijdens de gebruiksfase van een product of bouwwerk om ervoor te zorgen dat het in een conditie blijft waarbij het in staat is zijn functie uit te blijven voeren zoals vereist. (bron: Lexicon Circulair Bouwen) van het conceptueel datamodelMet een datamodel, of gegevensmodel, wordt beschreven hoe de gegevens in een informatiesysteem gestructureerd zijn.. Met andere woorden de registratieEen voortdurend bijgehouden bestand van gegevens over personen of zaken. De gegevens zijn afgeleid uit bescheiden zoals opgenomen in een register. Een registratie bevat (een deel van de) gegevens uit documenten. van de entiteittypes, attribuuttypes en relatietypes. Ook het actueel houden van het model hoort hierbij. Dit betekent dat, na goedkeuring van het ICMO, wijziging wordt verwerkt in de registratieEen voortdurend bijgehouden bestand van gegevens over personen of zaken. De gegevens zijn afgeleid uit bescheiden zoals opgenomen in een register. Een registratie bevat (een deel van de) gegevens uit documenten. van dit modelAbstractie van de werkelijkheid.Een abstractie representatie van zaken.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: RWS VPR - Conceptueel DatamodelMet een datamodel, of gegevensmodel, wordt beschreven hoe de gegevens in een informatiesysteem gestructureerd zijn. Configuratiemanagement IV)

Geheel van werkzaamheden en processenEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. dat dient om een zodanige toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. van een object of systeem te bereiken, dat het huidige Functioneren en Presteren op doelmatige wijze gedurende de levensduur in stand kan worden gehouden. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Vraagspecificatie Algemeen PRC (oud))

Overheidszorg met betrekking tot een of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. afzonderlijke watersystemenSamenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Waterwet) of onderdelen daarvan, gericht op de in artikel 2.1 genoemde doelstellingenDoel waarvoor een meting uitgevoerd wordt.; (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: WaterwetDe Waterwet (het wetsvoorstel) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.)

Treffen van maatregelen en activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). waarmee de functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. van een systeem beschikbaar blijft. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Leidraad voor Systems Engineering (SE) in de GWW sector)

Verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van de het beheerde object of de beheerde functieDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Richtlijnen Vaarwegen)

Vergelijken van de actuele voortgang met de geplande voortgang, het analyserenAnalyse is het ontleden van een bepaald (denk)object tot de constituerende elementen. De ontleding in bestanddelen ter nadere beschouwing. van de verschillen en het treffen van de juiste correctieve en preventieve maatregelen, indien nodig (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: ISO 21500)

Geheel van activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). dat noodzakelijk is om te waarborgen dat de functiesDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. van de waterkering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisenEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. en normenAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode.. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017)

Geheel van activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). dat erop gericht is om de functiesDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. van een systeem gedurende de levensduur in voldoende mate te laten vervullen. Het gaat hier dan met name om de organisatorische aspectenDoor computer te interpreteren aspect., het zorgen voor onderhoudMaatregelen om de functionele kwaliteit in stand te houden of te herstellen en dus de levensduur van een (object)onderdeel te realiseren c.q. te verlengen., het zorgen voor de juiste bedienprocedures, et cetera. (bronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.Geconcentreerde uitstroming van kwelwater.: Handreiking prestatiegestuurde risicoanalyses)
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=23503&type=term, http://www.rws.nl/abdl#DEF-0373, https://www.begrippenxl.nl/ABDL/nl/page/?uri=http%3A%2F%2Fwww.rws.nl%2Fabdl%23DEF-0373
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=30874&type=term
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.Breder
  • levenscyclusactiviteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
actief beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
actief biologisch beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
actief bodembeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
administratief beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
adventus (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
assetmanagement (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
bedienings beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
beheer slibverwerkingsinstallaties (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
integraal beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
onderhoud beheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
visstandbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
waterbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
waterkwantiteitsbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
beheersaccent (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
bediening (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
beheerder (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
beheersregister (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
beherende instantie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
informatiemodel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.
Rdf.jpg