legger

Eigenschappen

VoorkeurslabelleggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
DefinitieOpenbaar registerEen voortdurend bijgehouden bestand van gegevens over personen of zaken. De gegevens zijn afgeleid uit bescheiden zoals opgenomen in een register. Een registratie bevat (een deel van de) gegevens uit documenten. van de beheerderPubliekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding o.a. van een waterstaatswerk. waarin is omschreven waaraan waterstaatswerkenOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. naar ligging, vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek., afmeting en constructieWat door construeren ontstaan is. (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerkenOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. en daaraan grenzende beschermingszonesAan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden. Zone binnen het gebied dat onder werking van de keur of Wbr valt en die als zodanig in de legger is opgenomen. staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de WaterschapswetDe wet stelt een aantal algemene regels voor de samenstelling van het waterschapsbestuur..
Publieksvriendelijke toelichtingVerzamelingEen manier om de samenhang van een aantal reeksen (exemplaar- en/of raai- en/of gridreeksen) vast te leggen. kaarten waarin voor elke watergangEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat., kadeEen kleine dijk. en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier? En wat de afmetingen moeten zijn.
SynoniemleggersOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
Toelichting op definitieVoor de rijkswateren geldt alleen de verplichting op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van de WaterwetDe Waterwet (het wetsvoorstel) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.. Datgene dat wordt vastgelegd in de leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. geldt alleen als een door de beheerderPubliekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding o.a. van een waterstaatswerk. zelf vast te leggen streven (zorgplicht). Voor de niet rijkswateren geldt, op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van artikel 78.2 WaterschapswetDe wet stelt een aantal algemene regels voor de samenstelling van het waterschapsbestuur., aanvullend voor de waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd. dat het algemeen bestuurEen bestuur is een college dat krachtens formele bevoegdheid de aangelegenheden van een bepaalde organisatie (te denken valt bijv. aan een bedrijf, onderwijsinstelling of kerkelijke instantie) leidt en regelt. in de leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. tevens onderhoudsplichtigenIemand die een onderhoudsplicht heeft ten opzichte van iemand of iets; iemand die onderhoudsplichtig is of onderhoudsverplichtingen vastlegt. Dat is ook door jurisprudentie bevestigd. Met behulp van de toevoeging ‘tenminste’ wordt dat verschil geduid. In de praktijk wordt tevens opgenomen waar de keurbegrenzingen liggen.

BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: waterwetDe Waterwet (het wetsvoorstel) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening., aangepast, RfC W-1204-0029

VerzamelingEen manier om de samenhang van een aantal reeksen (exemplaar- en/of raai- en/of gridreeksen) vast te leggen. kaarten waarin voor elke watergangEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat., kadeEen kleine dijk. en dijk is vastgelegd wat de minimale juridische afmetingen zijn en wie er onderhoudsplichtig is: Het rijk, de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt., de gemeenteHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders., het waterschap of bijvoorbeeld een bedrijf / een particulier (aanliggende eigenaarEigenaar van een perceel dat aan het oppervlaktewaterlichaam grenst.).

RichtlijnEen aanwijzing voor te volgen gedrag. leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. oppervlaktewaterlichamenSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. van de Unie van WaterschappenDe Unie van Waterschappen, voorheen Unie van Waterschapsbonden, is een koepelorganisatie, opgericht in 1927.: https://www.uvw.nl/wp-content/files/Unierichtlijn%20Legger%20Oppervlaktewaterlichamen%202013.pdf

LeggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. als bedoeld in artikel 2.39. (DSOHet Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestaat uit lokale systemen van overheden en de onderdelen van de landelijke voorziening (DSO-LV), zoals het Omgevingsloket.)

Een leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. is (van oorsprong) een boekwerk waarin een registerEen voortdurend bijgehouden bestand van gegevens over personen of zaken. De gegevens zijn afgeleid uit bescheiden zoals opgenomen in een register. Een registratie bevat (een deel van de) gegevens uit documenten. wordt bijgehouden van:

 • te ontvangen vaste inkomsten
 • voor onbepaalde tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. vastgelegde gegevens betreffende onroerende goederenDe grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken.


De bekendste leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. is de kadastrale leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. van het KadasterHet kadaster is een van overheidswege bijgehouden openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten. Tevens wordt de term gebruikt om de dienst aan te duiden die met het beheer van een dergelijk register is belast. Het kadaster is dan ook de informatiebron voor degenen die gegevens van bepaalde percelen willen weten., dat meestal Openbaar registerEen voortdurend bijgehouden bestand van gegevens over personen of zaken. De gegevens zijn afgeleid uit bescheiden zoals opgenomen in een register. Een registratie bevat (een deel van de) gegevens uit documenten. wordt genoemd. Ook gemeentenHet gebied van een zelfstandig onderdeel van de staat, onder bestuur van een raad, een burgemeester en wethouders. en waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd. houden leggersOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet., respectievelijk met daarin de wegenAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. (de wegenlegger) en de oppervlaktewateren (de leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. wateren).
De leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. registreert van wie een perceelEen perceel is een stuk grond waarvoor één rechtsorde geldt, dat wil zeggen dezelfde eigenaar en hetzelfde eigendomsrecht., wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. of watergangEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. is en wie deze onderhoudt. Vaak worden ook de eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. geregistreerd, zoals de breedte en soort verharding van de wegAlle voor het openbaar auto-, fiets-, voetgangers- of ander verkeer openstaande wegen of paden, geen spoorwegen of trambanen zijnde, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, taluds en zijkanten, waterstaatkundige en civieltechnische (kunst)werken, voorzieningen van openbaar nut, alsmede de aan de wegen liggende parkeerplaatsen en ondergrondse infrastructurele voorzieningen. of het profiel van een watergangEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.. Bij een leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. hoort vaak ook een stelsel kaarten, waarop de beheerde objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. zijn ingetekend. In de WaterwetDe Waterwet (het wetsvoorstel) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. is sinds 2009 een specifieke verplichting opgenomen om een leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. (de watersysteemlegger) op te stellen voor alle waterstaatswerkenOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk..

De leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. is een verzamelingEen manier om de samenhang van een aantal reeksen (exemplaar- en/of raai- en/of gridreeksen) vast te leggen. van kaarten, documentenEen bundeling van verschillende vormen van content die als geheel bewerkt kan worden en in bestandsvorm wordt opgeslagen. en tekeningen. Er is onder andere in te vinden waar stuwenVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen., slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat., rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt., dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. en bruggenCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond. liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoudWerksoort waarbij het er om gaat de bestaande functionaliteit van het hoofdwegennetwerk en het functioneren van de watersystemen in kwalitatieve en kwantitatieve zin in stand te houden en de handhaving van wet- en regelgeving voor de instandhouding daarvan (klassieke waterstaatswetgeving)..

De LeggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. bevat informatie over:

 • Alle aanwezige slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat. en bekenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. (waterlopenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat.) en dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water. (waterkeringenKunstmatige hoogte, natuurlijke hoogte of gedeelte daarvan, of hoge gronden met ondersteunende kunstwerken, die een waterkerende of mede een waterkerende functie hebben.), inclusief ‘kunstwerkenCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.’ zoals stuwenVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen., sluizenEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien., gemalenEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water.;
 • wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoudWerksoort waarbij het er om gaat de bestaande functionaliteit van het hoofdwegennetwerk en het functioneren van de watersystemen in kwalitatieve en kwantitatieve zin in stand te houden en de handhaving van wet- en regelgeving voor de instandhouding daarvan (klassieke waterstaatswetgeving). hiervan;
 • de status, ligging, afmetingen en vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van waterlopenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat., dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water., waterbergingenAls functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving., vaarwegenEen aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd. en kunstwerkenCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.;
 • de beschermingszonesAan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden. Zone binnen het gebied dat onder werking van de keur of Wbr valt en die als zodanig in de legger is opgenomen. langs waterlopenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. en dijkenGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water..


De LeggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Leggerkaarten: grafische weergave van alle objectenEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie. en zonesStreek, gebied tussen zekere begrenzingen. die deel uitmaken van de LeggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet..
 • Leggertabellen: per object de kenmerkende afmetingen en eigenschappenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype.Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak.Een onderwerp met waarvoor een waarde wordt geregistreerd voor beheer en/of toetsing. waaraan ze moeten voldoen.
 • Leggerboeken: per type water of kering toelichting op de LeggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. en de regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. rondom de onderhoudsplichtDe aansprakelijkheid voor onderhoud van bij het waterschap in beheer zijnde objecten, zoals op de leggerbladen of in voorschriften bij ontheffingen is aangegeven..
Voorbeeldhttps://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/waterwet/aanleg-beheer/leggers/
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-cdde696e-2dec-4e39-b4d5-5cd12bd8d21a, https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Legger, http://wetgeving.omgevingswet.overheid.nl/id/concept/Legger, https://nl.wikipedia.org/wiki/Legger_(register), https://www.brabantsedelta.nl/legger
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/Keur.pdf
Afbeelding vanoverzichtblad 13, legger Veenmarken

knooppunten, legger Veenmarken
dwarsprofielen, legger Veenmarken

Voorbeeld van een analoge leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet. van waterschap Veenmarken.
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.Breder
 • registratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.Gerelateerd
 • Waterwet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • beperkingengebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • beschermingszone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • waterschapswet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
 • werkingsgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
leggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
beoordelingsprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
leggerprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
schouwlegger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederleggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
linker oever (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdleggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
onderhoudsplichtige (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdleggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
rechter oever (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdleggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
schouw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdleggerOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
Rdf.jpgVia https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/water/beheer-watersysteem-waterketen/legger/