legger


Eigenschappen

Voorkeurslabellegger
DefinitieOpenbaar register van de beheerder waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar ligging, vorm, afmeting en constructie (voor Waterschappen: ten minste) moeten voldoen. Van de legger maakt deel uit een overzichtskaart, waarop de ligging van waterstaatswerken en daaraan grenzende beschermingszones staat aangegeven. Als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
Publieksvriendelijke toelichtingVerzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wie er onderhoudsplichtig is: het waterschap of bijvoorbeeld een particulier? En wat de afmetingen moeten zijn.
Synoniemleggers
Toelichting op definitieVoor de rijkswateren geldt alleen de verplichting op basis van de Waterwet. Datgene dat wordt vastgelegd in de legger geldt alleen als een door de beheerder zelf vast te leggen streven (zorgplicht). Voor de niet rijkswateren geldt, op basis van artikel 78.2 Waterschapswet, aanvullend voor de waterschappen dat het algemeen bestuur in de legger tevens onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen vastlegt. Dat is ook door jurisprudentie bevestigd. Met behulp van de toevoeging ‘tenminste’ wordt dat verschil geduid. In de praktijk wordt tevens opgenomen waar de keurbegrenzingen liggen. (Bron: waterwet, aangepast, RfC W-1204-0029 / Aquo)


Verzameling kaarten waarin voor elke watergang, kade en dijk is vastgelegd wat de minimale juridische afmetingen zijn en wie er onderhoudsplichtig is: Het rijk, de provincie, de gemeente, het waterschap of bijvoorbeeld een bedrijf / een particulier (aanliggende eigenaar).

Richtlijn legger oppervlaktewaterlichamen van de Unie van Waterschappen: https://www.uvw.nl/wp-content/files/Unierichtlijn%20Legger%20Oppervlaktewaterlichamen%202013.pdf

Legger als bedoeld in artikel 2.39. (DSO)

Een legger is (van oorsprong) een boekwerk waarin een register wordt bijgehouden van:

  • te ontvangen vaste inkomsten
  • voor onbepaalde tijd vastgelegde gegevens betreffende onroerende goederen


De bekendste legger is de kadastrale legger van het Kadaster, dat meestal Openbaar register wordt genoemd. Ook gemeenten en waterschappen houden leggers, respectievelijk met daarin de wegen (de wegenlegger) en de oppervlaktewateren (de legger wateren).
De legger registreert van wie een perceel, weg of watergang is en wie deze onderhoudt. Vaak worden ook de eigenschappen geregistreerd, zoals de breedte en soort verharding van de weg of het profiel van een watergang. Bij een legger hoort vaak ook een stelsel kaarten, waarop de beheerde objecten zijn ingetekend. In de Waterwet is sinds 2009 een specifieke verplichting opgenomen om een legger (de watersysteemlegger) op te stellen voor alle waterstaatswerken. (bron: Wikipedia)

De legger is een verzameling van kaarten, documenten en tekeningen. Er is onder andere in te vinden waar stuwen, sloten, rivieren, dijken en bruggen liggen en wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud.

De Legger bevat informatie over:

  • Alle aanwezige sloten en beken (waterlopen) en dijken (waterkeringen), inclusief ‘kunstwerken’ zoals stuwen, sluizen, gemalen;
  • wie verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud hiervan;
  • de status, ligging, afmetingen en vorm van waterlopen, dijken, waterbergingen, vaarwegen en kunstwerken;
  • de beschermingszones langs waterlopen en dijken.


De Legger bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Leggerkaarten: grafische weergave van alle objecten en zones die deel uitmaken van de Legger.
  • Leggertabellen: per object de kenmerkende afmetingen en eigenschappen waaraan ze moeten voldoen.
  • Leggerboeken: per type water of kering toelichting op de Legger en de regels rondom de onderhoudsplicht.Openbaar register van de beheerder, waarin de gewenste (vereiste) toestand van het beheerde staat aangegeven. (bron: DIV)
Voorbeeldhttps://www.infomil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/wetgeving/waterwet/aanleg-beheer/leggers/
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-cdde696e-2dec-4e39-b4d5-5cd12bd8d21a, https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Legger, http://wetgeving.omgevingswet.overheid.nl/id/concept/Legger, https://nl.wikipedia.org/wiki/Legger_(register), https://www.brabantsedelta.nl/legger
Bijna overeenkomsthttps://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/Keur.pdf
Afbeelding vanoverzichtblad 13, legger Veenmarken

knooppunten, legger Veenmarken
dwarsprofielen, legger Veenmarken

Voorbeeld van een analoge legger van waterschap Veenmarken.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
leggerBreder
leggerBron van
leggerGerelateerd
leggerLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Legger primaire watergangen (Begrip)Brederlegger
beoordelingsprofiel (Begrip)Brederlegger
concept schouwslotenlegger (Begrip)Brederlegger
keringenlegger (Begrip)Brederlegger
leggerprofiel (Begrip)Brederlegger
schouwslotenlegger (Begrip)Brederlegger
vaarweglegger (Begrip)Brederlegger
onderhoudsplicht (Begrip)Deel vanlegger
Data Afspraken Modelmatig Ondersteunt (Begrip)Gerelateerdlegger
kaart (Begrip)Gerelateerdlegger
linker oever (Begrip)Gerelateerdlegger
mutatie signaleren (Begrip)Gerelateerdlegger
mutatiemeldingobject (Begrip)Gerelateerdlegger
onderhoudsplichtige (Begrip)Gerelateerdlegger
rechter oever (Begrip)Gerelateerdlegger
schouw (Begrip)Gerelateerdlegger
Rdf.jpgVia https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/water/beheer-watersysteem-waterketen/legger/