Omgevingswet


Eigenschappen

VoorkeurslabelOmgevingswet
DefinitieDe Omgevingswet is een wetsvoorstel van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Het wetsvoorstel beoogt een verregaande vereenvoudiging van het huidige stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht), door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet.
Synoniemomgevingswet
Toelichting op definitieVanaf 2021 treedt de wet in werking.


De Omgevingswet is een aangenomen maar nog niet inwerking getreden Nederlandse wet die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht) beoogt, door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. De wet betekent een aanzienlijke inhoudelijke reductie van regels op het terrein van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. (Onder cultureel erfgoed wordt hier ook het mobiel erfgoed, zoals het varend erfgoed verstaan.)

Ook de Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet) is aangenomen.

Onderdeel is een digitaal stelsel Omgevingswet (DSO), met als doel onder meer het beschikbaar stellen van informatie over de fysieke leefomgeving. Het wordt de opvolger van het digitale Omgevingsloket.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verschillende malen uitgesteld. In juli 2017 werd de geplande datum van 1 juli 2019 wederom uitgesteld naar een nog te bepalen datum.[3] Op 6 oktober 2017 werd bekend dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding 1 januari 2021 zou zijn, maar mede vanwege de coronacrisis in 2020 wordt dit opnieuw met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022.

Op 27 mei 2021 maakte de Rijksoverheid bekend dat de nieuwe datum voor de inwerkingtreding 1 juli 2022 werd. Dit gaf het Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze af te ronden.

Uitvoeringsregelgeving Met de Omgevingswet vermindert het aantal algemene maatregelen van bestuur (AMvB) en ministeriële regelingen aanzienlijk, namelijk van respectievelijk 60 en 100 naar 4 en 10. De 4 toekomstige AMvB's zijn:

  • Besluit activiteiten leefomgeving: deze is direct gericht op burgers en bedrijven. Algemene rijksregels die gelden voor diverse activiteiten zijn in dit besluit opgenomen. Het vervangt een groot aantal bestaande AMvB's, waaronder het Activiteitenbesluit.
  • Besluit bouwwerken leefomgeving: dit besluit bevat eveneens regels die direct op burgers of bedrijven zijn gericht. Het gaat dan met name om bouwen of slopen. Het besluit vervangt onder meer het huidige Bouwbesluit 2012.
  • Besluit kwaliteit leefomgeving: deze bevat instructieregels voor gemeenten, provincies en waterschappen voor het vaststellen van onder meer omgevingsplannen en verordeningen.
  • Omgevingsbesluit: regelt onder meer welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden.
Exacte overeenkomsthttps://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Omgevingswet, https://nl.wikipedia.org/wiki/Omgevingswet
Afbeelding vanstrategie-zonder-logo.png
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
OmgevingswetBreder
OmgevingswetBron van

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Digitaal Stelsel Omgevingswet (Begrip)BrederOmgevingswet
omgevingsloket online (Begrip)BrederOmgevingswet
omgevingsvergunning (Begrip)BrederOmgevingswet
omgevingsplan (Begrip)Deel vanOmgevingswet
werkingsgebied (Begrip)Deel vanOmgevingswet
werkingsgebied primaire oppervlaktewaterlichamen (Begrip)Deel vanOmgevingswet
Landelijk Grondwater Register (Begrip)GerelateerdOmgevingswet
bestemmingsplan (Begrip)GerelateerdOmgevingswet
bruidsschat waterschapsverordening (Begrip)GerelateerdOmgevingswet
legger (Begrip)GerelateerdOmgevingswet
waterstaatswerk waterkering (Begrip)GerelateerdOmgevingswet
Rdf.jpg