keur


Eigenschappen

Voorkeurslabelkeur
DefinitieVerordening van een waterschap of hoogheemraadschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen ter bescherming en instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken.
Publieksvriendelijke toelichtingDoor het bestuur van het waterschap vastgestelde verordening met gebods- en verbodsbepalingen voor het beheer, gebruik en onderhoud van waterkeringen, watergangen en waterstaatswerken die in beheer zijn bij het waterschap, waaraan iedereen moet houden. Onder de Omgevingswet verandert de Keur in de waterschapsverordening.
SynoniemKeur, waterschapsverordening, waterschapsverordeningen
Toelichting op definitie(Bron: Basisrapport zandige kust, T.A.W., 1996. / Aquo)

De keur is een verordening waarin aangegeven staat welke activiteiten bij of in water mogen. Of wat verplicht is. De regels zijn zo opgesteld dat het waterschap haar taken goed kan uitvoeren.

Zoals waterbeheersing (grond- en oppervlaktewater), bescherming van sloten, kanalen, stuwen en gemalen.

Als u een activiteit wilt uitvoeren bij een hoofdwatergang, dan moet u bij het waterschap een watervergunning op basis van de Keur aanvragen.

De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende kunstwerken. Een keur is ook de verbinding van een sanctie aan een nalatigheid of aan een activiteit rond de verantwoordelijkheden van een waterschap.

Als er (bouw)werkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van een water of een dijk, heeft degene die dat wil doen een keurvergunning of keurontheffing van het waterschap nodig. Het waterschap onderzoekt hoe en wat de nadelige gevolgen zijn voor het water of voor de dijken. Zijn de gevolgen acceptabel, dan wordt onder strikte voorwaarden een vergunning of ontheffing afgegeven.

Voor sommige werkzaamheden zijn algemene regels beschikbaar. Als aan deze regels wordt voldaan, is er geen vergunning of ontheffing nodig, waarbij de werkzaamheden wel bij het waterschap moeten worden gemeld.

Voorbeelden van situaties waarbij een keurvergunning of keurontheffing nodig is:

  • het aanbrengen van een dam met duiker
  • het dempen of wijzigen van een watergang
  • het aanleggen van een kabel of leidingen
  • het plaatsen van een opstal
  • het planten van bomen en struiken
  • het onttrekken van water voor bijvoorbeeld beregening
  • het lozen in oppervlaktewater

(bron: Wikipedia)

Verordening met gebods- en verbodsbepalingen van een waterschap of hoogheemraadschap. (bron: DIV)
Voorbeeldhttps://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/Keur.pdf
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-b0f7225d-ade2-477b-b353-e8bbf5d1fd45, https://nl.wikipedia.org/wiki/Keur_(waterschap)
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
keurBreder
keurBron van
keurGerelateerd
keurLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
algemene regels keur (waterschap Hunze en Aa's) (Begrip)Brederkeur
keurontheffing (Begrip)Deel vankeur
Waterschapsverordening (Begrip)Gerelateerdkeur
aanvoeren (Begrip)Gerelateerdkeur
afvoeren van water (Begrip)Gerelateerdkeur
bebouwingszone (Begrip)Gerelateerdkeur
beschermende gronden (Begrip)Gerelateerdkeur
beschermingszone (Begrip)Gerelateerdkeur
dempen (Begrip)Gerelateerdkeur
grondwater (Begrip)Gerelateerdkeur
infiltreren van water (Begrip)Gerelateerdkeur
insteek (Begrip)Gerelateerdkeur
juridisch instrumentarium (Begrip)Gerelateerdkeur
legger (Begrip)Gerelateerdkeur
opgaande (hout)beplanting (Begrip)Gerelateerdkeur
oppervlaktewater (Begrip)Gerelateerdkeur
primaire waterkering (Begrip)Gerelateerdkeur
retourbemaling (Begrip)Gerelateerdkeur
tertiair oppervlaktewaterlichaam (Begrip)Gerelateerdkeur
verhard oppervlak (Begrip)Gerelateerdkeur
waterstaatkundige zonering (Begrip)Gerelateerdkeur
Rdf.jpg