beperkingengebied

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
DefinitieBij of krachtens de wet aangewezen gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. waar vanwege de aanwezigheid van een werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. of object regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. gelden over activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werkDe uitvoering van een aantal samenhangende werkzaamheden (in of aan een watersysteem) met vooraf omschreven doel en qua tijd en kosten afgebakend. of objectEen object is een materieel (tastbaar) iets, veelal bestaand uit vaste, levenloze materie..
SynoniembeperkingsgebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object., beperkingsgebiedenBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object., beperkingengebiedenBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
Toelichting op definitieKortgezegd zijn dit de gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. rondom waterstaatswerkenOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. waar beperkingen gelden. Waterschappen kunnen voor alle typen waterstaatswerkenOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. beperkingengebiedenBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object. aanwijzen. Dit betekent dat er beperkingen gelden voor activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). van

derden, ter plaatse van het waterstaatswerkOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. als ook in de daaraan grenzende (beschermings)zonesStreek, gebied tussen zekere begrenzingen.. Een beperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object. is in feite wat nu de (beschermings)zonesStreek, gebied tussen zekere begrenzingen. onder de huidige wetgevingHet geheel aan wetten die in een land gelden. zijn en in veel gevallen omvat het beperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object. ook de locatieAanduiding van de geografische plaats van een object. van het waterstaatswerkOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. of object zelf. In een beperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object. gelden beperkingen voor de activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). van derden. Hierin zit de koppeling met het begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. beperkingengebiedactiviteit. De OmgevingswetDe Omgevingswet is een wetsvoorstel van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Het wetsvoorstel beoogt een verregaande vereenvoudiging van het huidige stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht), door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet. definieert dit begripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden. als een activiteit binnen een beperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.. Een beperkingengebiedactiviteit bij een waterstaatswerkOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. zoals een oppervlaktewaterlichaamSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. is bijvoorbeeld de aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van een brugCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond.. Een concreet voorbeeld van een beperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object. is een oppervlaktewaterlichaamSamenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens deze wet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna. (bijvoorbeeld een primaire watergangWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Watergangen, zoals sloten en singels, zijn bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar gemalen. Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen. of een A-watergangWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.) inclusief de (beschermings)zonesStreek, gebied tussen zekere begrenzingen. (onderhoudsstroken en eventueel natuurvriendelijke oeversOever die ten behoeve van de ecologisch toestand en (natte) natuurwaarden is ingericht met een ondiepe 'natte' zone die oever- en watervegetatie de kans bieden zich te ontwikkelen.). Op onderstaande afbeelding is een A-watergangWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten. weergegeven inclusief bijbehorende zonesStreek, gebied tussen zekere begrenzingen.. Het geheel vormt samen een beperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object..

Regionale wateren worden aangewezen door de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt.. Het beheer van de regionale wateren wordt opgedragen aan de waterschappenGrondgebied onder het bestuur van een waterschap. Doelcorporatie op territoriale grondslag, publiekrechtelijk lichaam tot uitoefening van een taak op waterstaatsgebied (waterkering, waterlozing, verkeer), door de hiertoe bevoegde wetgever (de Kroon, Provinciale Staten) als zodanig opgericht of erkend, en gereglementeerd.. Dit gebeurt nu ook al onder de WaterwetDe Waterwet (het wetsvoorstel) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. en de WaterschapswetDe wet stelt een aantal algemene regels voor de samenstelling van het waterschapsbestuur..

Voor regionale waterstaatswerkenOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. kan de beheerderPubliekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding o.a. van een waterstaatswerk. zelf regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. stellen. Een waterschap kan dus ook beperkingengebiedenBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object. aanwijzen bij waterstaatswerkenOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. en daarvoor regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. stellen. Een waterschap doet dit in de waterschapsverordeningVerordening van een waterschap of hoogheemraadschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen ter bescherming en instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken.De waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt binnen haar beheergebied. Per waterschap is er 1 waterschapsverordening.. Dit volgt uit artikel 2.3 lid 3 van de OmgevingswetDe Omgevingswet is een wetsvoorstel van de Minister van Infrastructuur en Milieu. Het wetsvoorstel beoogt een verregaande vereenvoudiging van het huidige stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht), door tientallen wetten en honderden regels te bundelen in één nieuwe wet..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Beperkingengebiedifo
Afbeelding vanA-watergang inclusief bijbehorende zones.
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.Breder
  • gebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.Gerelateerd
  • beschermingszone (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • werkingsgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
zonering (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
Digitaal Stelsel Omgevingswet (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
legger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
werkingsgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeperkingengebiedBij of krachtens de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
Rdf.jpg