Waterschapsverordening


Eigenschappen

VoorkeurslabelWaterschapsverordening
DefinitieDe waterschapsverordening bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die het waterschap stelt binnen haar beheergebied. Per waterschap is er 1 waterschapsverordening.
Publieksvriendelijke toelichtingEen verordening met regels voor waterkeringen, watergangen en grondwater binnen het beheergebied van een waterschap.
Synoniemwaterschapsreglement, waterschapsreglementen, Waterschapsverordeningen
Toelichting op definitieDe Waterschapsverordening is de opvolger van de huidige Keur. De keur is een verordening met de regels die een waterschap hanteert bij de bescherming van waterkeringen, watergangen en bijbehorende gemalen, stuwen, sluizen, enz. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet worden alle regels die het waterschap binnen haar beheergebied stelt over de fysieke leefomgeving, opgenomen in de Waterschapsverordening.

Regels waterschapsverordening gaan over het watersysteem.
Waterschappen zijn decentrale overheden met een functioneel karakter. Hierdoor gaan de regels in de waterschapsverordening over het watersysteem binnen het beheergebied van het waterschap. Er staan regels in voor verschillende soorten activiteiten.

Lozen van water op het oppervlaktewater.
Het waterschap kan voor directe lozingen regels stellen in de waterschapsverordening. Ook kan het waterschap een vergunningplicht of meldingsplicht instellen en met maatwerkvoorschriften en maatwerkregels werken. Lees meer over decentrale regels voor lozen op oppervlaktewater.

Onttrekken van oppervlaktewater of grondwater.
Het waterschap kan voor bepaalde wateronttrekkingsactiviteiten regels opnemen in de waterschapsverordening. Dat kunnen ook vergunningplichten zijn. Lees meer over regels voor het onttrekken van oppervlaktewater of grondwater.

Beperkingengebied.
Een beperkingengebied is een gebied rondom een werk of object, waarin regels gelden vanwege de aanwezigheid van dat werk of object. Het beperkingengebied omvat zowel het werk zelf (voorheen 'kernzone') als een zone rond het werk (voorheen 'beschermingszone'). Lees meer over decentrale regels voor het uitvoeren van activiteiten in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatwerk.

Regels voor het beheer van wegen.
Sommige waterschappen zijn ook belast met het beheer van wegen. De regels in de waterschapsverordening gaan over het beoordelen van de staat en de werking van de openbare wegen. Ze zijn gericht op activiteiten die nadelige gevolgen hebben voor die wegen. Lees meer over decentrale regels voor een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg.

Toezicht en handhaving.
Het waterschap is bevoegd voor toezicht en handhaving van de regels in de waterschapsverordening (artikel 18.2 Omgevingswet).

Digitaal beschikbaar maken.
De regels van de waterschapsverordening komen ook in het Omgevingsloket en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Hiervoor publiceren waterschappen hun waterschapsverordening en vertalen ze juridische regels in toepasbare regels. Lees meer over het digitaal publiceren van de waterschapsverordening.

Overgangsrecht.
Door het overgangsrecht krijgt elk waterschap van rechtswege een waterschapsverordening op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. De Invoeringswet zorgt ervoor dat er regels staan in het tijdelijke deel van de waterschapsverordening.

Bruidsschat waterschapsverordening.
Sommige rijksregels over lozingen op een oppervlaktewater van een waterschap of zuiveringtechnisch werk van een waterschap, vervallen. Die regels komen via de zogeheten bruidsschat in de waterschapsverordening. (bron: iplo)

De waterschapsverordening is een regelgevend document dat wordt opgesteld door een waterschap. Het bevat voorschriften en regels met betrekking tot het beheer en de bescherming van water in een bepaald gebied. De verordening kan onder andere betrekking hebben op zaken als waterkwaliteit, waterkwantiteit, waterbeheer, waterveiligheid en het gebruik van water. Het doel van de waterschapsverordening is om ervoor te zorgen dat het water in het betreffende gebied op een duurzame en verantwoorde manier wordt beheerd en beschermd.

Wilt u weten welke regels er gelden voor welke sloot? Doe dan de vergunningchecker in het Omgevingsloket: www.omgevingswet.overheid.nl (bron: waterschap Hunze en Aa's)
Voorbeeldhttps://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR703145/2
https://www.hunzeenaas.nl/zelf-regelen/omgevingswet/waterschapsverordening/,
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR92663/3
Exacte overeenkomsthttps://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/waterschapsverordening/
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
WaterschapsverordeningBreder
WaterschapsverordeningBron van
WaterschapsverordeningGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bruidsschat waterschapsverordening (Begrip)BrederWaterschapsverordening
algemene regel waterschapsverordening (Begrip)Deel vanWaterschapsverordening
beregeningsverbod oppervlaktewater (Begrip)Deel vanWaterschapsverordening
meldingsplicht (Begrip)Deel vanWaterschapsverordening
vergunningplicht (Begrip)Deel vanWaterschapsverordening
dempen (Begrip)GerelateerdWaterschapsverordening
waterschapsgrens (Begrip)GerelateerdWaterschapsverordening
Rdf.jpg