stuw

Eigenschappen

VoorkeurslabelstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
AfkortingKSTVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
DefinitieVaste of beweegbare constructieWat door construeren ontstaan is. die dient om het peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. bovenstrooms van de constructieWat door construeren ontstaan is. te verhogen c.q. te regelen.
SynoniemstuwenVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen., stuwtjeVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen., stuwtjesVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
Toelichting op definitieEen regelvoorziening waarmee de afvoercapaciteitDe hoogste afvoer die onder bepaalde omstandigheden een waterloop of kunstwerk kan passeren. beperkt kan worden.

Een stuw is een waterbouwkundigKennis van en leer omtrent het ontwerpen en aanleggen van werken die dienen om waterstromen of de zee binnen vooraf aangewezen grenzen te beperken of te leiden. kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. dat als doel heeft de waterspiegelHet grensvlak tussen water en lucht. in een loop, beekWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. of rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. te beïnvloeden.

Stuwen kunnen vast of regelbaar zijn. Een vaste stuwStuw met een vaste overstorthoogte, het kunstwerk is niet regelbaar. geeft altijd hetzelfde peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP.. Bij een regelbare is er een inrichting (bijvoorbeeld een klepConstructiedeel dat de doorstroming van een medium tegenhoudt of vertraagt (bron: NPR 4768)) die ervoor zorgt dat er in verschillende periodes een ander peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. kan worden ingesteld. Zo is het peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. in de winter vaak lager dan in de zomer. Doorgaans worden de stuwen omhoog gehaald nadat de gewassenEen gewas is een plantensoort, die geteeld wordt voor de productie van planten in de tuinbouw, de akkerbouw en sierteelt. zijn geplant en gezaaid en laat men de stuwen weer zakken vlak voor dat de oogst wordt binnen gehaald. Op deze manier kunnen de landerijen en akkersTerrein voor de verbouw van gewassen. tijdens het zaaien en oogsten met zware landbouwmachines worden betreden en hoeft er in het groeiseizoen niet zo snel te worden beregend.

Stuwen in bekenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. en waterlopenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. worden vaak geplaatst om water langer vast te houden in hoger gelegen gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. en zo te voorkomen dat deze gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. verdrogen. Tevens wordt met deze stuwen voorkomen dat lager gelegen gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. snel overstromen.

In de grote rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. worden stuwen niet alleen gebouwdDe zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken, binnen het beheergebied van het waterschap, veelal huizenbezitters. om verdrogingAlle onbedoelde effecten als gevolg van daling van de grondwaterstand op bos, natuur en landschap, zowel als gevolg van vochttekort als van mineralisatie en verandering in de invloed van kwel en neerslag. van hoger gelegen gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. te voorkomen, maar ook om voor de scheepvaart het hele jaar door een minimale waterstandKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. te garanderen.

Verder worden stuwen aangelegd om waterstromen te sturen. De stuwen die in de Nederrijn en de Lek zijn gebouwdDe zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken, binnen het beheergebied van het waterschap, veelal huizenbezitters. hebben vooral als doel om het water uit de Rijn via de IJssel naar het IJsselmeer te voeren.

Een gesloten stuw is voor schepenElk vaartuig met inbegrip van vaartuigen zonder waterverplaatsing en watervliegtuigen, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als middel van vervoer over water. een onneembare hindernis omdat een waterwegEen aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd. volledig wordt afgesloten(Vaar)wegdeel is tijdelijk of definitief gesloten (verboden) voor al het verkeer.. Daarom is naast een stuw vaak een schutsluis gebouwdDe zakelijk gerechtigden tot gebouwde onroerende zaken, binnen het beheergebied van het waterschap, veelal huizenbezitters., zodat scheepvaart bij een gesloten stuw mogelijk blijft.

Identieke naast elkaar gelegen stuwen worden niet als afzonderlijk kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. gedigitaliseerd. Met behulp van het gegevenselementEen getypeerde eenheid van gegevens waarvan de kenmerken in een gegevensdefinitie zijn vastgelegd. [Aantal identieke stuwen naast elkaar], wordt aan deze situatie vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. gegevenEen gegeven, ook wel datum, is een constructieve bijzonderheid: het is de vastgelegde uitdrukking van een feit.. Het aan de stuw te relateren peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. kan worden afgeleid uit de gegevens van het peilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd. waarin of waaraan de stuw is gelegen.

Een stuw is een waterbouwkundige constructieCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. met één of meerdere beweegbare keringen met als hoofdfunctie het waterniveauKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. bovenstrooms op peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. te houden tijdens perioden van lage debietenHet volume van een vloeistof of een gas dat per tijdseenheid door een doorsnede stroomt.. Door het handhaven van een vooraf bepaald peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. is de waterloopEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. beschikbaar voor bijvoorbeeld scheepvaart, watervoorzieningen, waterenergie en/of irrigatieDe aanvoer en verdeling van water en toediening hiervan aan land, in het algemeen ter bevordering van de gewasgroei..

De voornaamste functionele onderdelen van een stuw zijn:

  • Het afsluitmiddelEen beweegbare constructie met als doel een waterkerende functie te kunnen vervullen. voor keren en opstuwen
  • De landhoofdenEen landhoofd, ook wel bruggenhoofd, vormt de overgang van een grondlichaam naar een brug, sluis of viaduct. en pijlers voor krachtafdracht naar de ondergrondDe laag bestaande uit moedermateriaal die direct onder het gedeelte ligt wat bodem heet.
  • De drempelLage waterregulerende constructie die meestal onderwater is gelegen met als doel het corrigeren van de waterdiepte in een oppervlaktewaterlichaam. voor stabiliteit tegen stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).
  • Bodembescherming
  • Geleidewerken voor stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt.
  • WoelbakBetonnen kelder met schotten, in het bovenhoofd van een schutsluis die voorkomt dat het water tijdens het schutten aan de hoge zijde wordt ingelaten en met grote kracht naar binnen stroomt. Een woelbak wordt ook toegepast bij stuwen met een groot verval voor het fixeren van de watersprong. voor fixeren watersprong
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/metadata/3d976e22-51a7-4ceb-9002-cda435f4eb32
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=29050&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuw
Afbeelding vanKlepstuw in het Oude Drostendiep.

KlepstuwStuw met een klep als water regulerende factor. Doormiddel van de klep in de stuw kan het hoge pand op streefpeil gehouden worden en kan de stuwhoogte verstelt worden. in het Oude Drostendiep.

Stuw met 2 identieke kleppen.

Stuw Veelerveen, 2 identieke kleppenConstructiedeel dat de doorstroming van een medium tegenhoudt of vertraagt (bron: NPR 4768).
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
stuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.Breder
  • waterkerende constructie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • waterreguleringswerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
stuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
stuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aflaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
beweegbare stuw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
inlaat (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
soort regelbaarheid stuw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
soort stuw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
stuw De Bult (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BrederstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
stuw Renneborg (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BrederstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
stuw Ter Wisch (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BrederstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
stuw Veelerveen (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BrederstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
stuw Wedde (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BrederstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
woelbak (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
aan/afslagregeling (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
afsluitmiddel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
capaciteit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
overstortschuif (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
peilgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
peilmerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
regelbare stuw automatisch (Symbool)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
regelbare stuw niet automatisch (Symbool)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
rondprofiel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
stuwende duiker (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
stuwput (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
vaste stuw (Symbool)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
vasthouden-bergen-afvoeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
verticale berging (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
vistrap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.
Rdf.jpg


Symbolen

 Afbeelding van
regelbare stuw automatisch
Kunstwerk symbolen Aquo TTF Unicode76.png
regelbare stuw niet automatisch
Kunstwerk symbolen Aquo TTF Unicode75.png
vaste stuw
Kunstwerk symbolen Aquo TTF Unicode74.png

Klepstuw in hoofdwatergang.