schouw


Eigenschappen

Voorkeurslabelschouw
DefinitiePeriodieke inspectie van waterkeringen, wateren en werken, om te controleren of het onderhoud op de voorgeschreven wijze en binnen de voorgeschreven termijn is uitgevoerd.
Publieksvriendelijke toelichtingPeriodieke controle door de waterbeheerder op het nakomen van de onderhoudsverplichtingen van watergangen en waterkeringen.
Synoniemschouwen
Toelichting op definitieBij een waterkering: Geheel van controles waarmee de toestand en de waterkerende kwaliteit van de waterkering in ogenschouw wordt genomen. (bron: Aquo)


De schouw is het toezicht op waterstaatswerken als watergangen en waterkeringen. De schouw wordt in de regel uitgevoerd door het waterschap. Bij het schouwen controleert de waterbeheerder of aan de onderhoudsverplichtingen uit de keur en legger wordt voldaan. De schouw is meestal een visuele inspectie; men bekijkt of de sloot schoon genoeg is, de kade geen scheuringen vertoont enz. Schouw kan echter ook met behulp van instrumenten worden gedaan.

Aan de schouw zijn juridische gevolgen verbonden. Wordt er bijvoorbeeld geconstateerd dat een sloot onvoldoende geschoond is, dan volgt in de regel een brief waarin de onderhoudsplichtige (in de meeste gevallen de eigenaar) wordt gesommeerd de sloot in schouwbare staat te brengen (dus schoon te maken). Schouw is dus meer dan een inspectie.

Veel waterlopen zijn voorzien van schouwpaden die door de waterschappen meer en meer toegankelijk worden gemaakt voor wandelaars.

In het verleden schouwden de bestuurders van het waterschap, de bestuurlijke schouw. Tegenwoordig vindt bijna overal ambtelijke schouw plaats.

Niet gerichte inspectie, in het kader van de korte termijn zorgplicht (directe aansprakelijkheidsrisicos) van een beheerder. (bron: Objecttypenbibliotheek Rijkswaterstaat (NL))

Niet gerichte inspectie in het kader van de korte termijn zorgplicht van een beheerder ten behoeve van de beheersing van de directe aansprakelijk-heidsrisico’s. (bron: Vraagspecificatie Algemeen PRC (oud))

Visuele controle van (wel/niet op vooraf vastgestelde) punten van het systeem en waaruit een kwalitatieve (beschrijvende) waardering van de schouwer volgt. (bron: WWB0044)

Niet gerichte inspectie, in het kader van de korte termijn zorgplicht (directe aansprakelijkheidsrisicos) van een beheerder. (bron: Inspectiekader RWS)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-cbbd01ef-1e49-494b-a0f7-85886b0c89ed, http://www.rws.nl/abdl#DEF-3309, https://nl.wikipedia.org/wiki/Schouw_(toezicht)
Classificatienummer-1.791.22, -1.793.22, -1.811.22, -1.813.22
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
schouwBreder
schouwBron van
schouwGerelateerd

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
digitale schouw (Begrip)Brederschouw
herschouw (Begrip)Brederschouw
najaarsschouw (Begrip)Brederschouw
snoeischouw (Begrip)Brederschouw
zomerschouw (Begrip)Brederschouw
beleidsnotitie schouw (Begrip)Deel vanschouw
schouwslotenlegger (Begrip)Deel vanschouw
concept schouwslotenlegger (Begrip)Gerelateerdschouw
geo-tinderen (Begrip)Gerelateerdschouw
getraind AI-model (Begrip)Gerelateerdschouw
juridisch instrumentarium (Begrip)Gerelateerdschouw
machine learning model (Begrip)Gerelateerdschouw
passief beheer (Begrip)Gerelateerdschouw
satelliettaken (Begrip)Gerelateerdschouw
schouwverordening (Begrip)Gerelateerdschouw
Rdf.jpgIeder jaar wordt de concept schouwlegger in juli 6 weken ter inzage gelegd en is er de mogelijkheid van de ingeland om een zienswijze in te dienen. In september wordt de schouwlegger opnieuw vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Een ingeland die een zienswijze heeft ingediend en het niet eens is met het besluit van het algemeen bestuur kan gedurende 6 weken na vaststelling van de schouwlegger een bezwaar indienen bij het waterschap.