peilbesluit

Eigenschappen

VoorkeurslabelpeilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.
DefinitieBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogteKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. in waterlopenEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat..
Publieksvriendelijke toelichtingBesluit van een waterschap over de hoogte van het oppervlaktewaterHet grondoppervlak in principe bedekt met water..
SynoniempeilbesluitenBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.
Toelichting op definitieEen regeling voor de in de verschillende seizoenen na te streven peilenHet meten van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlak.Kortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. van de waterstandKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. in wateren. BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: UIVO-W.

Besluit waarin voor een bepaald gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. de gewenste waterpeilenKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. zijn vastgelegd.

Een besluit van de beheerderPubliekrechtelijke instantie of (rechts) persoon die toeziet op de instandhouding o.a. van een waterstaatswerk. op grond van artikel 5.2 van de WaterwetDe Waterwet (het wetsvoorstel) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening., waarbij waterstanden of bandbreedten waarbinnen waterstanden kunnen variëren, zijn vastgesteld, die gedurende de daarin aangegeven periodeBepaalde tijdsduur. worden nagestreefd. Het peilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen. bestaat uit een tabel met waterpeilenKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP., een peilbesluitkaart en een toelichting.

De afstemming van het grond- en oppervlaktewater op de diverse voorkomende functiesDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen. gebeurt in eerste instantieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt. via het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGORMethode waarbij bepaald wordt welk grond- en oppervlaktewaterpeil het meest optimaal is voor de functies die aan een gebied zijn toegekend.), waarvan de kaders door de provinciePubliekrechtelijke rechtspersoon die bestuurszaken op provinciaal niveau behartigt. worden vastgesteld. Op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van het GGORMethode waarbij bepaald wordt welk grond- en oppervlaktewaterpeil het meest optimaal is voor de functies die aan een gebied zijn toegekend. stellen wij als waterschap per peilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd. peilbesluitenBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen. vast met de te hanteren streefpeilenPeil dat pas ontstaat in toestand van rust (als er geen stroming meer is).. Op een aantal plekken in het beheergebied is het waterbeheerHet geheel van onderzoekingen, plannen, technische werken en bestuurlijke maatregelen, dat dient om te komen tot een zo doelmatig mogelijk integraal beheer van het aanwezige grond- en oppervlaktewater. niet optimaal afgestemd op de functiesDe bestemming en daarmee het gewenste gebruik, met het oog op de daarbij betrokken belangen.. Knelpuntgebieden zijn onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. met te natte omstandigheden voor landbouw en gebiedenHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. met te droge omstandigheden, die ook voorkomen op de provinciale TOP-lijst. In de knelpuntgebieden wordt met voorrang een GGORMethode waarbij bepaald wordt welk grond- en oppervlaktewaterpeil het meest optimaal is voor de functies die aan een gebied zijn toegekend./peilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen. opgesteld. In de Natura 2000-gebiedenGebied behorende tot het Natura 2000-netwerk. met grondwaterafhankelijke natuurDe natuur is de inhoud en werking van het heelal zoals door de mens waargenomen, ervaren en/of gewaardeerd. Hiertoe behoren de niet-levende en de levende natuur. De natuur wordt met name bestudeerd door de natuurwetenschappen. is als input voor de Natura 2000-beheerplannenEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden. een analyse van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen beschikbaar. Bij het opstellen van het GGORMethode waarbij bepaald wordt welk grond- en oppervlaktewaterpeil het meest optimaal is voor de functies die aan een gebied zijn toegekend. wordt zoveel mogelijk aangesloten met het procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. voor de Natura 2000-beheerplannenEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-d933098d-f38b-433d-a77c-8e1849818647, https://hdsr.test.begrippenxl.nl/hdsr/nl/page/Id-9beee834-9e04-79bd-8471-47fcb9bc81e2
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/131263/wbp_hunze_en_aas.pdf
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
peilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.Breder
  • vergunning/recht/overeenkomst (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
peilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
peilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.Gerelateerd
  • peilgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
peilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
peilbesluitgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederpeilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.
winterpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanpeilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.
zomerpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanpeilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.
gewenst grond- en oppervlaktewater regime (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdpeilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.
grond- en oppervlaktewater regime (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdpeilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.
peilbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdpeilbesluitBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.
Rdf.jpg