peilbesluit


Eigenschappen

Voorkeurslabelpeilbesluit
DefinitieBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.
Publieksvriendelijke toelichtingBesluit van een waterschap over de hoogte van het oppervlaktewater.
Synoniempeilbesluiten, PeilbesluitGebied, peilbesluit gebied, peilbesluit gebieden
Toelichting op definitieEen regeling voor de in de verschillende seizoenen na te streven peilen van de waterstand in wateren. Bron: UIVO-W.

Het gebied waarop het besluit (peilbesluit/partiële herziening) van toepassing is. PeilbesluitGebied is in DAMO 2.0 opgenomen als specialisatie van Waterbeheergebied, als overgang naar de IMWA standaard. (Bron: DAMO)

Besluit waarin voor een bepaald gebied de gewenste waterpeilen zijn vastgelegd.

Een besluit van de beheerder op grond van artikel 5.2 van de Waterwet, waarbij waterstanden of bandbreedten waarbinnen waterstanden kunnen variëren, zijn vastgesteld, die gedurende de daarin aangegeven periode worden nagestreefd. Het peilbesluit bestaat uit een tabel met waterpeilen, een peilbesluitkaart en een toelichting.

De afstemming van het grond- en oppervlaktewater op de diverse voorkomende functies gebeurt in eerste instantie via het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR), waarvan de kaders door de provincie worden vastgesteld. Op basis van het GGOR stellen wij als waterschap per peilgebied peilbesluiten vast met de te hanteren streefpeilen. Op een aantal plekken in het beheergebied is het waterbeheer niet optimaal afgestemd op de functies. Knelpuntgebieden zijn onder meer gebieden met te natte omstandigheden voor landbouw en gebieden met te droge omstandigheden, die ook voorkomen op de provinciale TOP-lijst. In de knelpuntgebieden wordt met voorrang een GGOR/peilbesluit opgesteld. In de Natura 2000-gebieden met grondwaterafhankelijke natuur is als input voor de Natura 2000-beheerplannen een analyse van knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen beschikbaar. Bij het opstellen van het GGOR wordt zoveel mogelijk aangesloten met het proces voor de Natura 2000-beheerplannen.
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d933098d-f38b-433d-a77c-8e1849818647, https://hdsr.test.begrippenxl.nl/hdsr/nl/page/Id-9beee834-9e04-79bd-8471-47fcb9bc81e2, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.2/Objectenhandboek%20DAMO%202.2/HTML/PeilbesluitGebied.html
Bijna overeenkomsthttps://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/131263/wbp_hunze_en_aas.pdf
Afbeelding vanDAMO functioneel model peil
DAMO functioneel model peil.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
peilbesluitBreder
peilbesluitBron van
peilbesluitGerelateerd
peilbesluitLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
peilbesluitgebied (Begrip)Brederpeilbesluit
winterpeil (Begrip)Deel vanpeilbesluit
zomerpeil (Begrip)Deel vanpeilbesluit
gewenst grond- en oppervlaktewater regime (Begrip)Gerelateerdpeilbesluit
grond- en oppervlaktewater regime (Begrip)Gerelateerdpeilbesluit
peilafwijking (Begrip)Gerelateerdpeilbesluit
peilbeheer (Begrip)Gerelateerdpeilbesluit
Rdf.jpg