peilbeheer

Eigenschappen

VoorkeurslabelpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, kanalen, beken en sloten.
DefinitieVaststellen en handhaven van waterstanden in rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt., kanalenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport., bekenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een natuurlijke smalle waterloop zonder getij. en slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat..
Publieksvriendelijke toelichtingRegelen van het waterpeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. van het oppervlaktewater door middel van stuwenVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen., sluizenEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien. en gemalenEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water. en door inlaat en afvoerDebiet uit een gebied..
Toelichting op definitieBeheren van het oppervlaktewaterpeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de oppervlaktewaterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. middels waterreguleringswerkenKunstwerk ten behoeve van het reguleren van de waterbehoefte in een oppervlaktewaterlichaam. Een stuw, inlaat en aflaat zijn water regulerende kunstwerken., gemalenEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water. en sluizenEen kunstmatige, beweegbare waterkering die de verbinding tussen twee wateren kan afsluiten of openstellen en daartoe van deuren of schuiven is voorzien..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-a8d47e7c-bcf1-4572-991e-bedbd628622b
Afbeelding vanhertogswetering_handmatig_bedienen_stuw.jpg
Video van
StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
peilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, kanalen, beken en sloten.Breder
  • waterbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
peilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, kanalen, beken en sloten.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
peilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, kanalen, beken en sloten.Gerelateerd
  • peilbesluit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • aanvoeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
peilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, kanalen, beken en sloten.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
actief peilbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, kanalen, beken en sloten.
flexibel peilbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, kanalen, beken en sloten.
natuurlijk peilbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, kanalen, beken en sloten.
hoogste stuwpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, kanalen, beken en sloten.
laagste stuwpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, kanalen, beken en sloten.
grond- en oppervlaktewater regime (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdpeilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, kanalen, beken en sloten.
Rdf.jpg