beheerplan

Eigenschappen

VoorkeurslabelbeheerplanEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden.
DefinitieEen strategisch planBesluit tot het uitvoeren van activiteiten die volgens een vastgestelde activiteitenstructuur (volgtijdig, parallel) worden uitgevoerd en die moeten leiden tot vooraf gedefinieerde resultaten (doelen). voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. als voor derden.
SynoniembeheerplannenEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden., beheersplanEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden., beheersplannenEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden.
Toelichting op definitieBestaande uit:

- Een omschrijving van de scenario's, strategieënStrategisch plan dat is ontworpen om vastgestelde doelstellingen te realiseren. en voorzieningenIets nuttigs waarvan je gebruik kunt maken., die moeten worden uitgevoerd om de in het beleidsplanDocument, waarin (landelijk) vastgesteld beleid met haar doelen en benodigde middelen is opgenomen. neergelegde doelstellingenDoel waarvoor een meting uitgevoerd wordt. en eisenEen gewenste eigenschap van een door mensen te maken object. te verwezenlijken
- Een aanduiding van de perioden waarbinnen de maatregelen worden getroffen.
- Een aanduiding van de kosten van de maatregelen, en een overzicht van de wijze waarop deze kosten worden gedekt.

Voor RWS: Beheerplannen worden zowel op landelijk (droog) als regionaalOp de streek betrekking hebbend. (droog en nat) niveau opgesteld. De landelijke organisatieOrganisatorische eenheid voor de uitoefening van een bepaalde functie die niet aan het bestaan en de belangen van een individueel persoon is gebonden en een afgescheiden vermogen met eigen aansprakelijkheid bezit en een eigen bestaan leidt.Doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. bestaat uit Wegbeheer en BPN. Als voorbeeld als bedoeld in artikel 13 van de kaderrichtlijn waterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen..

BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie.: Informatie-analyse operationeel beheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie.: technisch rapportManagementproduct waarmee een momentopname wordt verstrekt van de status van bepaalde aspecten van het project. (gewijzigd), Handleiding Beheersplan Nat (BPN)

Het waterschap heeft de wettelijke taak om de hoofdlijnen van het beleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen. en beheer vast te leggen in het beheerplanEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden.. Daarmee laten we ook zien hoe externe referentiekaders als Kaderrichtlijn WaterDe Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn die voorschrijft dat de waterkwaliteit van de Europese wateren vanaf 2015 aan bepaalde eisen moet voldoen., DeltaprogrammaHet Deltaprogramma bevat maatregelen om op korte termijn de veiligheid van onze delta op orde te krijgen en biedt houvast voor de voorbereiding op de toekomst. en de provinciale Omgevingsvisies doorwerken in ons beleidHet geheel van gemaakte bestuurlijke keuzen. en beheerHet verantwoordelijk zijn en zorgdragen voor het handhaven of bereiken van een vooraf vastgesteld kwaliteitsniveau van het beheerde object of de beheerde functie..
Voorbeeldhttps://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/Beheerprogramma2016-2021.pdf
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-11c9c0cf-4ac5-4954-82a6-442b3e516fe6

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
beheerplanEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden.Breder
  • plan (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
beheerplanEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
beheerplanEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
stroomgebiedbeheerplan (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederbeheerplanEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden.
waterbeheerprogramma (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbeheerplanEen strategisch plan voor een watersysteem waarop de wijze waarop beheerd wordt inzichtelijk gemaakt wordt, zowel voor de eigen organisatie als voor derden.
Rdf.jpg