streefpeil

Eigenschappen

VoorkeurslabelstreefpeilPeil dat pas ontstaat in toestand van rust (als er geen stroming meer is).
DefinitiePeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. dat pas ontstaat in toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. van rust (als er geen stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. is).
SynoniemstreefpeilenPeil dat pas ontstaat in toestand van rust (als er geen stroming meer is).
Toelichting op definitieIn een polderEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. en het water eromheen, de boezemHet stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande waterlopen en meren waarop het water van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater.Het stelsel van gemeen liggende, met elkaar in open verbinding staande peilgebieden waarop het water onder vrijverval (zonder tussenkomst van een waterregulerend kunstwerk) of van lager gelegen polders wordt uitgeslagen en dienend voor eventueel tijdelijke berging en lozing op het buitenwater (Waddenzee / Dollard)., wordt door een waterschap een bepaald peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. gehandhaafd. Dit kan met behulp van gemalenEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water., spuisluizenEen sluis die tot doel heeft een aansluitende vaarweg of haven op diepte te houden, door het opwekken van een plotselinge krachtige waterstroming. en stuwenVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen.. In de zomer is het peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. in de polderEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. vaak hoger dan in de winter, omdat er in de zomer in de polderEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. water nodig is. Daarom spreekt men in dit kader welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. van zomerpeilNiveau, peil dat het water in de primaire watergang binnen het peilgebied in de zomer bereikt of pleegt te bereiken; waterniveau in de zomer. Het zomerpeil is vastgesteld in het peilbesluit. en winterpeilNiveau, peil dat het water in de primaire watergang binnen het peilgebied in de winter bereikt of pleegt te bereiken; waterniveau in de winter. Het winterpeil is vastgesteld in het peilbesluit..

Omdat water nu eenmaal tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. nodig heeft om ergens naar toe te stromen, is het peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. achterin een polderEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. vaak hoger dan bij het gemaalEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water.. En omdat het water uit de polderEen gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden. naar de boezem wordt uitgeslagen en niet altijd meteen kan afvloeien, varieert ook daar de waterstandKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP.. Men spreekt daarom vaak van streefpeilPeil dat pas ontstaat in toestand van rust (als er geen stroming meer is)., het peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. dat pas ontstaat in toestandGeheel van omstandigheden of condities waarin een fysiek object, informatieobject of activiteit zich bevindt op een specifiek moment in de tijd. van rust (als er geen stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. is).

Er wordt welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. getracht deze waterstandKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. binnen bepaalde grenzen te houden. Dit streefpeilPeil dat pas ontstaat in toestand van rust (als er geen stroming meer is). heet boezempeilHet in een peilbesluit vastgelegde streefpeil van een boezem ten opzichte van het Normaal Amsterdams Peil, afgekort NAP.. StaatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. het water open voor de scheepvaart, dan spreekt men ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. van kanaalpeil.

De grote rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. hebben geen vast peilPeilgebied waar in de verschillende seizoenen een zelfde peil wordt nagestreefd..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://wiki.woudagemaal.nl/w/index.php/Streefpeil

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
streefpeilPeil dat pas ontstaat in toestand van rust (als er geen stroming meer is).Breder
  • peil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afwijkend streefpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederstreefpeilPeil dat pas ontstaat in toestand van rust (als er geen stroming meer is).
boezempeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstreefpeilPeil dat pas ontstaat in toestand van rust (als er geen stroming meer is).
stuwpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdstreefpeilPeil dat pas ontstaat in toestand van rust (als er geen stroming meer is).
Rdf.jpg