vergunning/recht/overeenkomst

Eigenschappen

Voorkeurslabelvergunning/recht/overeenkomstOvereenkomsten tussen het overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc.
AfkortingRVHOvereenkomsten tussen het overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc.
DefinitieOvereenkomsten tussen het overhedenEen overheid die bepaalde taken uitvoert binnen een bepaald ruimtelijk gebied of op een bepaald inhoudelijk gebied. De belangrijkste openbare lichamen zijn het Rijk, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. en derden zoals vergunningenOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld., verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingenSchriftelijke toestemming om niet te hoeven voldoen aan een wettelijke verplichting., zakelijk rechten etc.
Toelichting op definitieDe soorten vergunningenOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld. die onderscheiden worden zijn ondermeer:

- wvow-vergunningenEen door de Minister van Verkeer en Waterstaat, in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewater, gegeven toestemming om onder bepaalde voorschriften, bepaalde hoeveelheden afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, met of zonder behulp van een werk, direct of indirect te lozen op oppervlaktewateren.
- beheersovereenkomsten
- gebruiksovereenkomsten, zoals jachtrecht, grasrecht, visrechtVisserijbeheersstelsel waarbij de toegang tot de visgronden wordt bepaald door gebruiksrechten die niet alleen de vangstrechten omvatten, maar waarin ook speciale bepalingen staan omtrent de volgende punten: hoe de visserij wordt uitgevoerd (bv. type boot en vistuig), plaats en periode van visvangst en toegestane vangstquota., erfdienstbaarheidEen erfdienstbaarheid of servituut is een zakelijk recht, en wel een last, waarmede een onroerende zaak - het dienend of lijdend erf - ten behoeve van een andere onroerende zaak - het heersend erf - is bezwaard. en ingebruikgeving
- keurontheffingen
- peilbesluitenBestuurlijk besluit met betrekking tot de te handhaven waterhoogte in waterlopen.
- zakelijk rechtMet een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat de titularis ervan een aanspraak verleent op een zaak of een ander goed., zoals eigendom en pachtPacht is een op huur lijkende overeenkomst waarbij agrarische gronden,' door de eigenaar (verpachter) in gebruik wordt gegeven aan de pachter. De opbrengst van het verpachte goed komt in beginsel toe aan de pachter.
- meetbeschikkingen (zie gegevenselementEen getypeerde eenheid van gegevens waarvan de kenmerken in een gegevensdefinitie zijn vastgelegd. 'soort vergunningOverheidstoestemming door wet of verordening vereist gesteld.')
- RolDe benaming van de manier waarop een object deelneemt aan een relatie met een ander object. subject:

  • vergunningverlener
  • vergunningverkrijger
  • inhoudelijk behandelaar
  • beleidsmatig contactpersoon vergunning (spoedeisende gevallen)
  • uitvoerend contactpersoon vergunning (spoedeisende gevallen)
BeleidsplanDocument, waarin (landelijk) vastgesteld beleid met haar doelen en benodigde middelen is opgenomen. vastgoedinformatie/AdventusStandaard met afspraken over de opslag en definitie van de gegevens over water. Is opgevolgd door Aquo.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=29677&type=term

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
vergunning/recht/overeenkomstOvereenkomsten tussen het overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc.Breder
  • Nederlands recht (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
vergunning/recht/overeenkomstOvereenkomsten tussen het overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van
vergunning/recht/overeenkomstOvereenkomsten tussen het overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc.Gerelateerd
  • privaatrecht (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • Publiekrecht (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • Zakelijk recht (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
vergunning/recht/overeenkomstOvereenkomsten tussen het overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
keurontheffing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredervergunning/recht/overeenkomstOvereenkomsten tussen het overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc.
melding (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredervergunning/recht/overeenkomstOvereenkomsten tussen het overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc.
ontheffing (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredervergunning/recht/overeenkomstOvereenkomsten tussen het overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc.
peilbesluit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredervergunning/recht/overeenkomstOvereenkomsten tussen het overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc.
vergunning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredervergunning/recht/overeenkomstOvereenkomsten tussen het overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc.
waterakkoord (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Bredervergunning/recht/overeenkomstOvereenkomsten tussen het overheden en derden zoals vergunningen, verplichtingen, privaatrechtelijke en publiekrechtelijke beperkingen, ontheffingen, zakelijk rechten etc.
Rdf.jpg