peilgebied

Eigenschappen

VoorkeurslabelpeilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
AfkortingGPGEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
DefinitieEen cluster van afwateringsgebiedenEen gebied waaruit het water wordt afgevoerd. waarin één en hetzelfde peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. wordt nagestreefd.
SynoniempeilgebiedenEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
Toelichting op definitieEen gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. met hetzelfde waterpeilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP..


Een afwateringsgebiedEen gebied waaruit het water wordt afgevoerd. is een gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. dat word begrenst door stroomscheidingen, waarbij afstromend water in dat gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. uiteindelijk terechtkomt bij een peilregulerend kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. (stuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen., gemaalEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water., etc). Peilgebieden worden gedigitaliseerd op basisHet gedeelte van het dijklichaam dat de ondergrond vormt voor een granulair filter of een geotextiel. van veldinventarisatie van de detailafwatering en de AHNHet Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is de digitale hoogtekaart voor heel Nederland. ondergrondDe laag bestaande uit moedermateriaal die direct onder het gedeelte ligt wat bodem heet.. Indien in een gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. specifiek gevraagd wordt om afwaterende eenhedenEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak. te digitaliserenDigitalisering is de overgang van informatie naar een digitale vorm, dat wil zeggen in een vorm die gebruikt kan worden door elektronische apparaten zoals computers., dan worden de peilgebiedenEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd. gegenereerd uit de afwaterende eenhedenEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak. (door deze samen te voegen tot één peilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.). Naast de bovengenoemde gegevenselementenEen getypeerde eenheid van gegevens waarvan de kenmerken in een gegevensdefinitie zijn vastgelegd. kunnen aan het peilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd. relevante attributenEigenschap die we willen vastleggen over een entiteittype. Zie ook CI-type en entiteittype. worden gekoppeld, zoals de maaiveldhoogte, het grondgebruik, de grondwatertrappenKlasse die gedefinieerd wordt door een zeker GHG- en GLG-traject. Voor de grondwatertrap worden de GHG en GLG in klassen ingedeeld. Typische combinaties van deze klassen vormen dan de Gt., de grondwaterstandenDe hoogte van een punt waar het grondwater een drukhoogte gelijk nul heeft (de absolute waterdruk is dan gelijk aan de druk van de atmosfeer) t.o.v. een referentieniveau., de bodemopbouw en normenAlgemene regel m.b.t. een parameter met een bepaalde mate van bindendheid, al dan niet mede in kwantitatieve termen uitgedrukt.Een norm of standaard is een document met erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. ten aanzien van droogleggingHet hoogteverschil tussen de waterspiegel in een waterloop en het grondoppervlak., ontwateringdiepte en opbolling. Een gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak., waar in de praktijk één oppervlaktewaterregime wordt nagestreefd (Eigen).

Per peilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd. worden één of meerdere peilenHet meten van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlak.Kortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. geregistreerd die gelden voor het peilbeheerVaststellen en handhaven van waterstanden in rivieren, kanalen, beken en sloten. in de praktijk. Deze zijn meestal seizoensgebonden. Voorbeelden van soorten peilenHet meten van het bodemniveau ten opzichte van een referentievlak.Kortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP. zijn: flexibel peilKortstondig gemiddelde van de hoogteligging van de waterspiegel t.o.v. een referentievlak, zoals NAP., vast peilPeilgebied waar in de verschillende seizoenen een zelfde peil wordt nagestreefd., zomerpeilNiveau, peil dat het water in de primaire watergang binnen het peilgebied in de zomer bereikt of pleegt te bereiken; waterniveau in de zomer. Het zomerpeil is vastgesteld in het peilbesluit., winterpeilNiveau, peil dat het water in de primaire watergang binnen het peilgebied in de winter bereikt of pleegt te bereiken; waterniveau in de winter. Het winterpeil is vastgesteld in het peilbesluit., minimum peilLSP is het laagste stuwpeil. Dit is een vooraf afgesproken minimum peil. Veelal is dit het winterpeil.Het minimum peil binnen het peilgebied, zijnde natuurgebied, in meters t.o.v. NAP. en maximum peilHSP is het hoogste stuwpeil. Dus ook een vooraf bepaalde maximum peil. Ook hier staat de stuw klep lager omdat er ook nog een schijfje water over stroomt.Het maximum peil binnen het peilgebied, zijnde natuurgebied, in meters t.o.v. NAP..
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/dut/catalog.search#/metadata/15f6aca8-a8e3-4399-b882-ec85c3089440
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=25139&type=term, https://www.hunzeenaas.nl/app/uploads/2020/01/9-Dempen-schouwsloot-en-overig-oppervlaktewaterlichaam.pdf
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.0/Objectenhandboek%20DAMO%202.0/HTML/PeilgebiedPraktijk.html
Afbeelding vanschema afwaterende eenheden, peilgebieden en bemalingsgebied

Schema afwaterende eenhedenEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak., peilgebiedenEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd. en bemalingsgebiedEen gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd..

Alle afwaterende eenhedenEen gebied dat een (hydrologische) relatie heeft met een afvoervak. die samen afwaterende op een stuwVaste of beweegbare constructie die dient om het peil bovenstrooms van de constructie te verhogen c.q. te regelen., in de primaire watergangWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Watergangen, zoals sloten en singels, zijn bedoeld om overtollig regenwater af te voeren naar gemalen. Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen.Oppervlaktewater dat van overwegend belang is voor de waterbeheersing., vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. een peilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd..

Alle peilgebiedenEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd. die gezamenlijk afwateren op een gemaal vormenIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. samen een bemalingsgebiedEen gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal wordt verwijderd..
Werkinstructiehttp://projecten/wiki/SitePages/Normblad%20Peilgebied.aspx

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
peilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.Breder
  • afvoergebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
peilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
peilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.Gerelateerd
  • oppervlaktewatergemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • peil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • stuw (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
afwateringseenheid (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanpeilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
bemalingsgebied (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdpeilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
peil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdpeilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
peilbesluit (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdpeilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
winterpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdpeilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
zomerpeil (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdpeilgebiedEen cluster van afwateringsgebieden waarin één en hetzelfde peil wordt nagestreefd.
Rdf.jpg