sediment

Eigenschappen

VoorkeurslabelsedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag.
DefinitieAanduiding voor een door afzettingVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Sedimentatie, afzetting of accumulatie is het bezinken en ophopen van sedimenten, waarbij sedimentair gesteente ontstaat. ontstane aardlaag.
Toelichting op definitieSedimentAanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag. of afzettingVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Sedimentatie, afzetting of accumulatie is het bezinken en ophopen van sedimenten, waarbij sedimentair gesteente ontstaat. is door windBewegende lucht., water en/of ijsVaste vorm van water die in de natuur gevormd wordt door: het bevriezen van water, het direct condenseren van atmosferische damp in kristallen, het samenpakken van sneeuw met of zonder de beweging van een gletsjer of impregnatie van poreuze sneeuwmassa's met water en het gevoegelijk bevriezen daarvan. getransporteerd materiaal. Voorbeelden van sedimentenVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof. zijn grind, kleiNatuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten., zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn., silt en lutum. Wanneer sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag. wordt afgezet ontstaat een sedimentair gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling.. Recent afgezet materiaal is nog niet geconsolideerdMate waarin sedimenten van een bodem zijn samengepakt (geconsolideerd). maar kan in de tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. door consolidatieHet proces waarbij een geleidelijke toename van de korrelspanningen in de grond optreedt door een afname van de waterdruk. of lithificatie verharden.

In alle rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. komen deze deeltjes voor. Hoe groter de stroomsnelheidDe gemiddelde stroomsnelheid van het water, zijnde het quotiënt van de cumulatieve aanvoerhoeveelheid en de natte oppervlakte hoe minder tijdTijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Een gebeurtenis vindt plaats op een tijdstip of moment. ieder deeltje heeft om te bezinkenDoor neerslag uit een vloeistof gevormde laag., bij hogere snelheden wordt meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. materiaal in suspensie meegesleurd. Bij de monding van de rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. vermindert de stroomsnelheidDe gemiddelde stroomsnelheid van het water, zijnde het quotiënt van de cumulatieve aanvoerhoeveelheid en de natte oppervlakte en worden deze deeltjes afgezet, hierdoor verzandt de onderloop van de rivierHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. (bijvoorbeeld de Westerschelde) en wordt de scheepvaart bemoeilijkt. Het sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag. kan door baggerenHet gehele proces van ontgraven, transport en storten van materiaal onder water met als doel het verdiepen of winnen van mineralen. verwijderd worden, maar meestal is het slibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer. vervuild, zodat het niet zomaar gestort kan worden.

SedimentAanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag. verplaatst zich op verschillende manieren, zoals glijdend of rollend (over ander sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag. of gesteenteHarde stof met een minerale samenstelling.), zwevend door het waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O)., of springend en stuiterend. Als de stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. in water of luchtHet in hoofdzaak uit zuurstof en stikstof bestaande gasmengsel dat de aarde tot op zekere hoogte omgeeft. Deze luchtlaag heet dampkring of atmosfeer. een gelijkmatige beweging is zal de sedimentverplaatsing constant zijn. Als de stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. draait en kolkt ontstaan er ophopingen van sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag. en sedimentloze plekken. Ribbels op het strand zijn hier een voorbeeld van.

Sedimentverplaatsing gebeurt overal, in buitendijks gebiedGebied dat is gelegen tussen het buitenwater (bijvoorbeeld zee) en de dijk die het water keert. In tegenstelling tot het binnendijkse gebied is dit gebied niet beschermd tegen overstromingen. onder invloed van het getijHet periodiek rijzen en dalen van het water als gevolg van de aantrekkingskrachten van maan en zon., binnendijksAan de polder zijde van de waterkering gelegen. door (over)stromingenAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. van rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt.. Zo wordt zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn. van Oost-Terschelling door de stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. meegenomen en wordt dat aan de westkant van Ameland weer afgezet. Na ongeveer tien jaar draait dit procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct. om en komt het sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag. weer terug bij Terschelling. In de Waddenzee is door de sterke stromingAan- of afvoer van water of gassen die in een specifieke richting plaatsvindt. ook goedZaak of vermogensrecht te zien wat er gebeurt met het sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag.: hele stukken van vaarroutes verplaatsen zich door dit procesEen proces is een ontwikkelingsgang, verloop of voortgang van gebeurtenissen (volgens en min of meer vast stramien, eventueel gestuurd) waarbij een product ontstaat uit een of meer vooraf bestaande materialen of objecten. Bij de in de tijd geordende reeks van gebeurtenissen wordt een ingangsproduct omgezet in een al of niet bedoeld uitgangsproduct..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=28550&type=term
Afbeelding vansediment

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag.Breder
  • materie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag.Gerelateerd
  • afzetting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
alluvium (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag.
baggerspecie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag.
bezinking (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredersedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag.
afzetting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdsedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag.
bezinkbare stof (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdsedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag.
Rdf.jpg