bagger

Eigenschappen

VoorkeurslabelbaggerBezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.
DefinitieBezonken sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag. boven gewenste bodemhoogteHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlak..
Toelichting op definitieBlauwzwart mengsel van gedeeltelijk vergane, van organismenLevend biologisch wezen. overgebleven stoffen en oeverafslag, dat als een slappe laag de bodem van stilstaande of langzaam stromende wateren bedekt.

Met water verzadigde, zeer slappe laag op de bodem van niet snel stromende wateren, rijk aan organische stofMateriaal waaruit levende en dode organismen zijn opgebouwd en dat door micro-organismen kan worden afgebroken., soms rijk aan koolzure kalk. B. bestaat uit een mengsel van min of meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. vergaan plantaardig en dierlijk materiaal en oeverafslag.

De samenstelling varieert naar het gebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak. en naar de grondsoortAanduiding die betrekking heeft op in de bodem aanwezig materiaal, waarvan de naam afhankelijk is van de onderlinge verhouding tussen de verschillende korrelfracties en eventueel aanwezige bijmengsels als kalk en humus. en is vooral afhankelijk van de voedselrijkdom van het water en van die van de bodemHet aan de oppervlakte liggende pakket van de aardkorst met de daaronder liggende aardlagen onder invloed van de hydrosfeer, atmosfeer en organismen.. Verse b. is door reductie blauwzwart van kleur. In vele streken wordt b. als bemesting of aanvullende bemesting gebruikt (z. Baggerhoop), vooral voor de tuinbouw. In de droogmakerijen wordt het ook meermolm genoemd.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-01031b5f-507d-4d83-88c2-1ef3b6a2833f, https://www.ensie.nl/agrarisch/bagger
Afbeelding vanBaggeren Oosterdiep Veendam


Baggeren Oosterdiep Veendam

BaggerBezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
baggerBezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.Breder
  • afzetting (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
baggerBezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
baggerBezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.Deel van
  • baggerdikte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
baggerBezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.Gerelateerd
  • baggerspecie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
baggerBezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
baggerdikte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanbaggerBezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.
baggerketen (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbaggerBezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.
bodemhoogte (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbaggerBezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.
Rdf.jpg