baggerspecie

Eigenschappen

VoorkeurslabelbaggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.
DefinitieDoor uitgraven of baggerenHet gehele proces van ontgraven, transport en storten van materiaal onder water met als doel het verdiepen of winnen van mineralen. verkregen grondOppervlakte van de aarde.Grond is een mengsel van verweerd vast materiaal (sediment), water en lucht dat aan het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt.. Bezonken sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag. boven gewenste bodemhoogteHoogteligging van de bodem van een oppervlaktewater ten opzichte van een referentievlak..
SynoniemspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.
Toelichting op definitieHet slibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer. dat bij onderhoudswerkzaamheden aan rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt., kanalenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport. en havensEen tot ligplaats van schepen geschikt, natuurlijk of gegraven waterbekken aan zee of aan de oever van een rivier of binnenwater, dat beschutting biedt tegen wind en golven. vrijkomt en vaak erg vervuild is. 

BaggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte. is een ander woord voor waterbodemHet onder de waterspiegel gelegen grondvlak van een rivier, kanaal, meer, haven, etc., exclusief de overgang taluds naar de oevers.Bodem van een oppervlaktewaterlichaam.Bodem en oevers die behoren tot het oppervlaktewaterlichaam.Bodem onder het oppervlaktewater of de bodem in voor dat water bestemde ruimte in de zin van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.De bodem onder open wateren, meestal aangerijkt met een laag slib (bestaande uit organische en/of mineralen bestanddelen) die door (natuurlijke) sedimentatie van zwevende bestanddelen in het open water is ontstaan., met het verschil dat de originele bodem van een watergangEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. hier niet toebehoort.

BaggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte. ontstaat door een natuurlijk procesDe term natuurlijke proces heeft in het gewone spraakgebruik betrekking op de processen, meestal op macroscopische schaal, die zonder inmenging van de mens plaatsvinden in de niet-levende en levende natuur.. Het is enerzijds een afbraakproduct van de organische componenten zoals bladval en anderzijds het verstuivende zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn. nabij de watergangEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat..

Gemiddeld komt er jaarlijks een laag van circa 2 centimeter aan baggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte. in de watergangEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. bij. Het een en ander is afhankelijk van de nabijheid van bomen en de mogelijkheid van het verstuiven van zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn. en leem.

Vaak zijn in de baggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte. bijmengingen aanwezig als stenenHarde stof met een minerale samenstelling. en zwerfafval dat naar de bodem zinkt (bijvoorbeeld blikjes, glas of zelfs fietsen). Afhankelijk van de ligging van de watergangEen langgerekte verlaging in het terrein van natuurlijke of kunstmatige oorsprong die permanent of periodiek stromend water bevat. maakt dit circa 2 tot 30% van de totale baggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte. uit. Om te voorkomen dat de te verwerken baggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte. grote hoeveelheden bodemvreemd materiaal bevat, is in het Besluit bodemkwaliteitDe bodemkwaliteit geeft de capaciteit van een bodem aan om onder wisselende omstandigheden te functioneren als het gaat om het op peil houden van de kringloop van voedingsstoffen en van de biodiversiteit, en het voorzien van steun aan planten of andere structuren. Ze is omgekeerd evenredig aan bodemverontreiniging. hiervoor een norm opgenomen van maximaal 20%.

Het protocol NEN 5720 geeft aan dat bij het verwijderen van specieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte. onderzocht moet worden hoe vervuild de grond is. De mate van vervuilingDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan. bepaalt de toegestane verwerkingsmogelijkheden.
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.aquo.nl/index.php/Id-024bcc1f-df13-48da-89c4-6dfd2274c077, http://www.aquolex.nl/html5/?id=35471&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Baggerspecie, https://www.helpdeskwater.nl/waterbegrippen/, https://www.aquo.nl/index.php/Id-85ea7bf6-c652-41ee-93ac-db4ae186bbd1
Afbeelding vanbaggerspecie
BaggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte..
Video van

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
baggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.Breder
  • sediment (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
baggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
baggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.Gerelateerd
  • baggeren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
baggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
bagger (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdbaggerspecieDoor uitgraven of baggeren verkregen grond. Bezonken sediment boven gewenste bodemhoogte.
Rdf.jpg