vispassage

Eigenschappen

VoorkeurslabelvispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
AfkortingKVPEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
DefinitieEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerkenCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. in wateren.
SynoniemvispassagesEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
Toelichting op definitieEen vistrapVispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen. of vispassage is een waterbouwkundigKennis van en leer omtrent het ontwerpen en aanleggen van werken die dienen om waterstromen of de zee binnen vooraf aangewezen grenzen te beperken of te leiden. kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. dat tot doel heeft vissenVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. toegang te geven tot een door een dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water., damIn en dwars over een water opgeworpen aarden wal die dient om het water te keren, te leiden of te verdelen (in tegenstelling tot dijk: die langs het water ligt)., stuw of sluis ontoegankelijk geworden achterlandHet gebied aansluitend aan de landzijde van de waterkering.Het gebied dat materiaal levert waarmee elders een nieuw pakket van afzettingsgesteenten wordt opgebouwd.. Ook nabij gemalenEen constructie ten behoeve van het verplaatsen van water. treft men vistrappenVispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen. aan om de visVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. veilig langs het gemaal te laten zwemmen.

Er zijn diverse techniekenTechniek heeft te maken met het ontwerpen en bouwen van computers, mobiele telefoons, wolkenkrabbers, en andere bouwwerken, verwant met bouwkunst. voor een vistrapVispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen.. Voor de zalm en forel, vissenVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. die kunnen springen, bestaat het vaak uit een cascade van kleine bakken met stromend water waarbij de visVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. steeds naar een hoger niveau moet zwemmen of springen.

De vistrapVispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen. moet zijn aangepast aan de visVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. die er gebruik van moet maken. Belangrijk is de plaats van de inlaat ten opzichte van de blokkade, de grootte van de lokstroomEen lokstroom is een kleine kunstmatig opgewekte waterstroom waarmee vissen worden verleid een bepaalde kant op te zwemmen. en de maximale stroomsnelheidDe gemiddelde stroomsnelheid van het water, zijnde het quotiënt van de cumulatieve aanvoerhoeveelheid en de natte oppervlakte die de visVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. aankan. In de grote rivierenHet water, dat ten atmosferische neerslag op hellende terreinen valt, vloeit, voor zover het niet verdampt of door planten wordt opgenomen, tezamen tot een waterloop en stroomt naar laaggelegen streken. Zulk een natuurlijke afvloeiing heet een rivier.Een binnenwaterlichaam dat grotendeels bovengronds stroomt, maar dat voor een deel van zijn traject ondergronds kan stromen.Een brede natuurlijke waterloop die de afwatering van een stroomgebied verzorgt. wordt geprobeerd de vistrappenVispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen. geschikt te maken voor de optrek van zalm, daarbuiten gaat het veelal om kleine bodembewonende soorten en witvissen als de serpeling, en de winde.

De meeste vistrappenVispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen. bestaan uit een van de volgende constructiesWat door construeren ontstaan is.:

een reeks van V-vormige, meestal houten, constructiesWat door construeren ontstaan is.; met elk van deze constructiesWat door construeren ontstaan is. wordt een hoogteverschil van vijf tot tien centimeter overbrugd; vaak plaatst men welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. tien tot twintig van deze V-vormige overlatenEen verlaagd stuk in een bandijk, waterkering of andere constructie dienende tot waterafvoer en ter voorkoming of beperking van waterbezwaar elders. achter elkaar, waarmee dan in totaal een hoogteverschil van meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. dan een meter kan worden gehaald. een reeks van zuiltjes (soms betonnen palen of blokkenBlokvormig element, meestal van beton of steen, bedoeld om een openbare ruimte te verfraaien, achterliggende gebieden te beschermen of te dienen als zit- of speelelement.) waar de vissenVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen. tussendoor kunnen zwemmen. een reeks van muurtjes met een verticale opening van ongeveer 30 centimeter. de cascadeGetrapte waterval/kunstmatig aangelegde stroomversnelling.-vistrapVispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen., waarbij over een lengte van vijftig meter natuursteen benedenstrooms van de stuw is aangebracht. De vistrappenVispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen. met de zuiltjes of de muurtjes worden aangeduid met de term "vertical slot".

Bij de Oranjesluizen tussen het Markermeer en het IJ - Noordzeekanaal is een vispassage ingebouwd van het 'vertical slot'-type, die gebruikt wordt door een variatie aan vissenVolgens de Visserijwet is dit: aangewezen vissen + delen + kuit en broed, aangewezen schaal-, schelp- en weekdieren + delen + broed en zaad, zeesterren, zee- of koraalmos.Vissen (Pisces) zijn in het water levende gewervelde dieren die in de regel ademhalen met kieuwen., onder meerEen massa stilstaand landoppervlaktewater. paling, spiering, driedoornige stekelbaars en zelfs zoutwatervissen als tong en bot. Voor de driedoornige stekelbaars zijn er op Texel twee vistrappenVispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen. gemaakt die water over en weer over de dijk heen pompenWerktuig dat door middel van een verschil in druk vloeistoffen of gassen verplaatst.. Ook in de Afsluitdijk bij Den OeverHet gebied op de grens van water en land waar het dynamisch samenspel van land en water plaatsvindt. is een vispassage gerealiseerd om het IJsselmeer weer toegankelijk te maken voor vissoorten die daar eerder nagenoeg of geheel verdwenen waren. ,br/>

Naast de conventionele vistrappenVispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen. in de vormIn het algemeen is een vorm hoe een voorwerp zintuiglijk (tast, zicht, enzovoorts) op de mens overkomt, bijvoorbeeld cirkel, vierkant, rechthoek, ovaal, driehoek. van een bekkenpassage bestaan er ook innovatieve oplossingen waaronder de hevelvistrap. Bij een hevelvistrap bevinden de traptreden zich binnen een afgesloten bak die onder vacuüm staatHiërarchische politieke organisatie die gezag uitoefent over een bevolking binnen een bepaald grondgebeid, gelegitimeerd door een vorm van recht, waarvan de naleving wordt afgedwongen met een monopolie op het gebruik van geweld. waardoor deze flexibel plaatsbaar is, naast, in of op een waterbouwkundigKennis van en leer omtrent het ontwerpen en aanleggen van werken die dienen om waterstromen of de zee binnen vooraf aangewezen grenzen te beperken of te leiden. kunstwerkCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf.. Innovatieve oplossingen kunnen uitkomst bieden in die gevallen waarin waterbouwkundige kunstwerkenCivieltechnisch werk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen niet bedoeld voor permanent menselijk verblijf. niet vervangen kunnen worden door vistrappenVispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen. en er geen ruimteHet begrip ruimte kan worden beschouwd als het meest centrale begrip van de sociale geografie als wetenschap. bestaat voor de aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). van een bypass.

Er zijn verschillende type vispassagesEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.:

  • aalpijpOnder een aalgoot of aalpijp verstaat men een buis of goot, die het hoogteverschil van de waterstanden boven- en benedenstrooms van de stuw, inlaat, aflaat, gemaal of sluis overbrugt zodat de aal of paling het kunstwerk veilig kan passeren.
  • bekkentrap
  • deniltrap
  • vislift
  • vissluis
  • vistrapVispassage waarmee vissen zich stapsgewijs van het ene naar het andere waterniveau kunnen verplaatsen.
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/9a33b3b6-6cfc-4ba3-a127-52f207072c94
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=27545&type=term
Bijna overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.wrij.nl/thema/kennis-informatie/waterthema'-0/natuur-0/vismigratie/vismigratie/vispassages/
Afbeelding vanVispassage in het Anreeperdiep te Assen


Vispassage in het Anreeperdiep te Assen
Vispassage in het Anreeperdiep te Assen.

vispassage TT baan

vispassage TT baan
Vispassage TT baan.
stuw met vispassage
Stuw met vispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren..

vispassage
Vispassage Nieuwe Statenzijl.

vispassage Breebaart met lokstroomgemaal
Video van
Animatie vispassage

StatusConceptMentale representatie van een soort ding.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
vispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.Breder
  • kunstwerk (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
vispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
vispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.Gerelateerd
  • vismigratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
  • visstandbeheer (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
vispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
aalgoot (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredervispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
lokstroom (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredervispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
lokstroomgemaal (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredervispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
vispassage Breebaart (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BredervispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
vispassage De Bult (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BredervispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
vispassage Renneborg (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BredervispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
vispassage Ter Wisch (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BredervispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
vispassage Veelerveen (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BredervispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
vispassage Wessinghuizen (GebiedHet geheel van virtuele en fysieke (aanwijsbare) opdelingen en indelingen van het aardoppervlak.)BredervispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
vistrap (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BredervispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
Passive Integrated Transponder (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)Deel vanvispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
drempel (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdvispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
lokstroom (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdvispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
monitoringsfuik (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdvispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
vismigratie (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdvispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
vispassage (Symbool)GerelateerdvispassageEen kunstmatige passage ten behoeve van de vistrek bij kunstwerken in wateren.
Rdf.jpg


Symbolen

 Afbeelding van
vispassage
plaatje van symbool vispassage

vispassage

vispassage

vispassage
Vispassage Loonerdiep.
vispassage

vispassage
Vispassage Anreeperdiep