slib

Eigenschappen

VoorkeurslabelslibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer.
DefinitieDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer.
Toelichting op definitieDeze deeltjes kunnen zowel organisch als anorganisch van aard zijn en zijn niet of nauwelijks van elkaar te onderscheiden.

SlibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer., ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. bekend als modderige grondOppervlakte van de aarde.Grond is een mengsel van verweerd vast materiaal (sediment), water en lucht dat aan het aardoppervlak of (vlak) daaronder voorkomt., is afzettingVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Sedimentatie, afzetting of accumulatie is het bezinken en ophopen van sedimenten, waarbij sedimentair gesteente ontstaat. op de bodem van in (stromend) water aanwezige vaste deeltjes. Waar de stroomsnelheidDe gemiddelde stroomsnelheid van het water, zijnde het quotiënt van de cumulatieve aanvoerhoeveelheid en de natte oppervlakte afneemt slaan de deeltjes als een soort kleiNatuurlijk door of in water afgezet materiaal dat is ontstaan door verwering van gesteenten, behorende tot de fijnste groep afzettingsgesteenten. neer op de bodemHet aan de oppervlakte liggende pakket van de aardkorst met de daaronder liggende aardlagen onder invloed van de hydrosfeer, atmosfeer en organismen.. SlibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer. van natuurlijke oorsprong geeft meestal een vruchtbare bodemHet aan de oppervlakte liggende pakket van de aardkorst met de daaronder liggende aardlagen onder invloed van de hydrosfeer, atmosfeer en organismen..

SlibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer. is vaak als afzettingVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Sedimentatie, afzetting of accumulatie is het bezinken en ophopen van sedimenten, waarbij sedimentair gesteente ontstaat. op de waterbodem aanwezig. WaterbodemHet onder de waterspiegel gelegen grondvlak van een rivier, kanaal, meer, haven, etc., exclusief de overgang taluds naar de oevers.Bodem van een oppervlaktewaterlichaam.Bodem en oevers die behoren tot het oppervlaktewaterlichaam.Bodem onder het oppervlaktewater of de bodem in voor dat water bestemde ruimte in de zin van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.De bodem onder open wateren, meestal aangerijkt met een laag slib (bestaande uit organische en/of mineralen bestanddelen) die door (natuurlijke) sedimentatie van zwevende bestanddelen in het open water is ontstaan. is de bodem die zich onder het wateroppervlak ter plaatse van slotenAlgemene benaming voor een waterloop van beperkte breedte die stilstaand of slechts langzaam stromend water bevat., vennenEen klein ondiep meer gelegen in heidegebied., kanalenWateren waaraan het hoogheemraadschap of waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging. De ligging van primaire wateren is aangegeven op de bij de Keur behorende Keurkaarten.Een gegraven grote waterloop die dient voor scheepvaart en/of watertransport., grachtenEen gracht is een gegraven greppel met water, die hoofdzakelijk voorkomt in oude steden. en dergelijke bevindt. De waterbodem is opgebouwd uit een geconsolideerdMate waarin sedimenten van een bodem zijn samengepakt (geconsolideerd). gedeelte; de "bodemHet aan de oppervlakte liggende pakket van de aardkorst met de daaronder liggende aardlagen onder invloed van de hydrosfeer, atmosfeer en organismen." waarop zich een ongeconsolideerde laagEen laag is in de lithostratigrafie een onderverdeling van een formatie en wordt door afzetting gevormd (geogenese).; het "sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag.", bevindt. De bodem wordt, om verwarring met de landbodem te voorkomen, ook welGeconcentreerde uitstroming van kwelwater. de onderliggende (vaste) bodem genoemd (1e graafprofiel). Het sedimentVaste stof die is neergewaaid of neergeslagen uit een vloeistof.Aanduiding voor een door afzetting ontstane aardlaag. bestaat vaak uit een donkere bruine/zwarte gekleurde sliblaagLaag van minerale en organische deeltjes die door bezinking uit de waterlaag op de oorspronkelijke waterbodem is afgezet. afkomstig van amorf organisch materiaal, samengesteld uit sterk gedegenereerde plantDe plantenwereld van een regio.-, tak-, depositie- en bladresten (hieraan kleeft vaak de meeste verontreinigingDe directe of indirecte inbreng door menselijke activiteiten van stoffen of warmte in lucht, water of bodem die de gezondheid van de mens of de kwaliteit van aquatische ecosystemen of van rechtstreeks van aquatische ecosystemen afhankelijke terrestrische ecosystemen kunnen aantasten, schade berokkenen aan materiële goederen, dan wel de belevingswaarde van het milieu of ander rechtmatig milieugebruik aantasten of in de weg staan.). Deze sliblaagLaag van minerale en organische deeltjes die door bezinking uit de waterlaag op de oorspronkelijke waterbodem is afgezet. onderscheidt zich meestal duidelijk van de ondergelegen laag vanwege het kleurverschil. Onder de sliblaagLaag van minerale en organische deeltjes die door bezinking uit de waterlaag op de oorspronkelijke waterbodem is afgezet. bevindt zich vaak een zachte laag (hierna leise genoemd) van matig fijn tot grof zandEen natuurlijk los afzettingsgesteente bestaande uit een mengsel van voornamelijk minerale deeltjes met een korrelgrootte die hoofdzakelijk ligt tussen 0.063 en 2 mm - de samenstelling en aard van de korrels en korrelgrootte verdeling kan sterk variëren - van het totaal aan minerale deeltjes kleiner dan 2 mm is maximaal 8% kleiner dan 0.002 mm en maximaal 50% kleiner dan 0.063 mm, terwijl maximaal 30% van het volledige minerale mengsel groter dan 2 mm mag zijn. vermengd met zeer fijne fracties en organische restjes (lichtbruin/grijsachtige kleur). Onder de leise is dan weer de onderliggende "vaste" bodem aanwezig (1e graafprofiel).
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.http://www.aquolex.nl/html5/?id=28629&type=term, https://nl.wikipedia.org/wiki/Slib
Afbeelding van260px-Desiccation-cracks_hg.jpg
Uitgedroogd slibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer. laat een barstenpatroon zien.

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
slibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt.Een bron is de plaats of organisatie waar bepaalde informatie is ontstaan en/of beschikbaar wordt gesteld, of de documenten waarin die informatie is vervat.Punt van waaruit grondwater wordt onttrokken.Het systeem dat de in te winnen grootheden levert.Oorsprong van een emissie. van
slibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer.Gerelateerd
  • bodem (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
slibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer.Lid van AquoUniforme taal voor het uitwisselen van gegevens binnen de watersector.

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
sliblaag (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederslibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer.
zuiveringsslib (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)BrederslibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer.
bemonsteren (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)GerelateerdslibDoor water afgezette sedimentdeeltjes met een grootte tussen 4 en 62 micrometer.
Rdf.jpg