verzuring


Eigenschappen

Voorkeurslabelverzuring
DefinitieToename van de zuurgraad van het milieu als gevolg van de uitstoot van vooral zwavel- en stikstofdioxiden en ammoniak.
Toelichting op definitieHet begrip Verzuring is één van de milieubeleidthema's. Onder verzuring wordt verstaan de neerslag van verzurende stoffen uit de lucht en de daarmee gepaard gaande processen:
  • verzuring van bodem
  • en oppervlaktewater
    • door verzuring van de bodem kunnen milieuschadelijke stoffen opgelost worden en uitspoelen naar het grondwater
    • door zure neerslag wordt de corrosie bevorderd van materialen als onbehandeld staal, zink en kalksteen.

Depositie van NOx en NH3 leidt daarnaast tevens tot eutrofiëring en verdringing van voedingsstoffen. (bron: Milieubeheer IMPM 1985-1989 / project Milieu indicatoren 1/1991 / Aquo / DIV)

Verzuring is het gevolg van verontreiniging van de lucht met zuurvormende stoffen (stoffen die door chemische reacties zuren vormen zwaveldioxide, stikstofoxide, ammoniak).  (bron: DIV)

Verzuring betekent letterlijk 'het zuurder worden van iets' en wordt gebruikt in het kader van milieuvervuiling.

Verzuring van bodem of water is een gevolg van de uitstoot (emissie) van vervuilende gassen door fabrieken, landbouwbedrijven, elektriciteitscentrales en (vracht)verkeer. De uitstoot bevat onder andere zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) - een verzamelnaam voor stikstofmonoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2) - ammoniak (NH3) en vluchtige organische stoffen (VOS). Deze verzurende stoffen komen via lucht of water in de grond terecht. Dat wordt zure depositie genoemd.

De stoffen dringen via bladeren en wortels in planten en bomen, waardoor deze vatbaarder worden voor ziekten. Zure depositie tast ook rivieren en meren, en uiteindelijk de dieren die er in leven of uit drinken, aan door hogere zuur- en aluminiumconcentraties. Daarnaast tast verzuring het grondwater aan. Omdat twee derde van het Nederlandse drinkwater uit de grond komt, is het een mogelijke bedreiging voor de volksgezondheid. Een te hoge concentratie nitraat in het drinkwater is met name schadelijk voor baby's.

Verzuring en grootschalige luchtverontreiniging stopt niet bij de landsgrenzen. Zure depositie en stikstofdepositie in Nederland komt voor 40%, respectievelijk 30% uit het buitenland. Nederland exporteert zelf ongeveer drie keer zoveel zure depositie dan dat het door andere landen aangevoerd krijgt. De percentages zijn zelfs hoger voor de concentraties ozon (90%), NO2 (40%) en fijnstof (75%) (gegevens voor het jaar 2003). (bron: Wikipedia)
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-459c9f8a-e272-432f-acf7-2bf0b2a2fa33, https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzuring
Afbeelding van390px-Acid_rain_woods1.JPG
Het effect van zure regen op naaldbomen in Tsjechië.
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
verzuringBreder
verzuringBron van
verzuringGerelateerd
verzuringLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Rdf.jpg