watervergunning

Eigenschappen

VoorkeurslabelwatervergunningEen publiekrechtelijk besluit, waarbij de houder van een vergunning of ontheffing iets wordt toegestaan dat zonder watervergunning of waterontheffing verboden is.
DefinitieDe watervergunningEen publiekrechtelijk besluit, waarbij de houder van een vergunning of ontheffing iets wordt toegestaan dat zonder watervergunning of waterontheffing verboden is. is een gebundelde vergunning voor het verrichten van activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). in oppervlaktewater of met grondwaterAl het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met bodem of ondergrond staat..
SynoniemwatervergunningenEen publiekrechtelijk besluit, waarbij de houder van een vergunning of ontheffing iets wordt toegestaan dat zonder watervergunning of waterontheffing verboden is.
Toelichting op definitieDe WaterwetDe Waterwet (het wetsvoorstel) regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. stelt eisen aan activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). in het watersysteemSamenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken; (bron: Waterwet). Voor veel activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). kunt u volstaan met het indienen van een meldingEen binnenkomende mededeling (kennisgeving) over een gebeurtenis, geconstateerde waarneming of een geconstateerd feit, meestal in de vorm van een klacht of noodsignaal. en het volgen van algemene regelsBewering over hoe de werkelijkheid eruit moet zien. uit de keurVerordening van een waterschap of hoogheemraadschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen ter bescherming en instandhouding van de waterhuishouding en waterstaatswerken.. Er zijn ook activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). waarvoor een meldingEen binnenkomende mededeling (kennisgeving) over een gebeurtenis, geconstateerde waarneming of een geconstateerd feit, meestal in de vorm van een klacht of noodsignaal. niet voldoende is, maar een vergunning moet worden aangevraagd.

Voorbeelden van activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). waarvoor u een watervergunningEen publiekrechtelijk besluit, waarbij de houder van een vergunning of ontheffing iets wordt toegestaan dat zonder watervergunning of waterontheffing verboden is. moet aanvragen(officieel) verzoek, iets (officieel) vragen aan een bevoegde macht.:

  • direct lozen van afvalwater op oppervlaktewaterenHet grondoppervlak in principe bedekt met water.
  • grondwater onttrekkenOnttrekken van grondwater door middel van een onttrekkingsinrichting.
  • activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n). bij een waterstaatswerkOppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk. (bijvoorbeeld snelweg, viaductKunstwerk over een weg, spoorweg of terreinverdieping, bestaande uit een dek gesteund door pijlers en/of landhoofden., tunnelOndergrondse of onder water gelegen verbinding tussen twee punten, aan beide einden voorzien van een open bakconstructie., brugCivielkundige constructie die doorgang verschaft voor voetgangers, dieren, voertuigen en diensten boven obstakels of tussen twee punten op een hoogte boven de grond., vaarwegEen aaneengesloten stuk oppervlaktewater, dat als vaarweg in de Wegwijzer voor de binnenscheepvaart is gedefinieerd., dijkGrondlichaam (al dan niet verdedigd) bestemd tot het keren van water.)
  • aanlegWerksoort die bestaat uit het uitbreiden van het hoofd(vaar)wegennet door aanleg of verbreding van hoofd(vaar)wegen, verbetering van bestaande hoofd(vaar)wegen en maatregelen die bijdragen aan een capaciteitsvergroting van de bestaande infrastructuur (benutting). waterbergingAls functie van wateren: het tijdelijk of langdurig bergen van (regen)wateroverschotten uit de omgeving.
  • dempenGeheel of gedeeltelijk dichtgooien en/of dichtgegooid houden van oppervlaktelichamen of tijdelijk drooggevallen oppervlaktelichamen, zoals sloten, greppels, slenken, wielen en sleuven; van waterDe meest algemene, over de gehele aarde verbreide vloeistof die, als zij zuiver is, geen kleur, reuk of smaak heeft en waarvan de moleculen uit twee atomen waterstof en één atoom zuurstof bestaan (H2O).
  • een combinatie van de eerder genoemde activiteitenEen activiteit is een handeling of gebeurtenis uitgevoerd door een natuurverschijnsel of organisme(n)..
Exacte overeenkomstObligatoire verbintenisscheppende, meerzijdige rechtshandeling in de vorm van een wilsovereenkomst tussen twee of meer partijen gericht op het in het leven roepen van verbintenissen.https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/infoblad-bedrijven/omgevingsvergunning/

Relaties

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunten
watervergunningEen publiekrechtelijk besluit, waarbij de houder van een vergunning of ontheffing iets wordt toegestaan dat zonder watervergunning of waterontheffing verboden is.Breder
  • vergunning (BegripEen begrip is een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie als object aangeduid kan worden.)
watervergunningEen publiekrechtelijk besluit, waarbij de houder van een vergunning of ontheffing iets wordt toegestaan dat zonder watervergunning of waterontheffing verboden is.BronGrondwater dat op natuurlijke wijze uit het aardoppervlak tevoorschijn komt. van

Afgeleide relatiesDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.

VertrekpuntRelatieDe typering van het structurele verband tussen een object van een objecttype en een (ander) object van een ander (of hetzelfde) objecttype.Eindpunt
Rdf.jpg