Eigenschap:Toelichting op definitie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Toelichting op de definitie (Nederlandstalig)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 100 pages using this property.
0
Op het dak van het waterschapsgebouw in Veendam staat een 06-GPS referentiestation.  +
Op het dak van het waterschapsgebouw in Veendam staat een 06-GPS referentiestation. In totaal vormen 43 referentiestations het landelijk dekkende netwerk van 06-GPS. Op deze locaties zijn GNSS-antennes zodanig gemonteerd dat er een vrije horizon is en dus alle satellieten in zicht kunnen worden waargenomen. Daarnaast staat alle apparatuur binnen een gebouw op een afgeschermde, beveiligde plaats. De 06-GPS referentiestations staan op een onderlinge afstand van gemiddeld 40 kilometer gepositioneerd. Om tot aan de grens een goede dekking te kunnen garanderen is er in samenwerking met zowel Duitse als Belgische overheidsinstanties overeengekomen om GPS data van stations in het grensgebied met elkaar uit te wisselen.  +
1
(bron: Delta wateren / Aquo)  +
(bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: HYDRA / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: HYDRA / Aquo)  +
(Bron: SOBEK / Aquo)  +
Bron: SUF-OW.  +
( Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron; SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW/Aquo)  +
Bron: SUF-OW.  +
Punt op een 1D-vak gegeven door het gegevenselement 'afstand in 1D-vak'. * 1d-bodemsprong * 1d-brugpijler * 1d-duiker * 1d-gemaal * 1d-hevel * 1d-krooshek * 1d-kunstwerk-algemeen * 1d-schuifstuw * 1d-stuwduiker * 1d-stuw  +
Bron: SUF-OW  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: GUW, aangepast door SUF-OW / Aquo)  +
(bron: SUF-OW / Aquo)  +
Bron: SUF-OW  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: HYDRA / Aquo)  +
(Bron: SOBEK / Aquo)  +
(bron: SOBEK / Aquo)  +
(Bron: SOBEK / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SOBEK / Aquo)  +
(Bron: HYDRA / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
(Bron: SOBEK / Aquo)  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
Bron: SUF-OW  +
(Bron: SUF-OW / Aquo)  +
A
Bron: Adventus Wegen  +
Het makkelijkste voorbeeld van een absoluut is het eigendomsrecht. De eigenaar van een zaak kan zijn recht tegenover eenieder handhaven.  +
Het AHN bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. Organisaties zoals de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat maken gebruik van het AHN voor water- en waterkeringbeheer. Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn, het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd en of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn. Het AHN wordt daarnaast voor vele andere soorten beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoud van dijken, het maken van bestekken voor groot onderhoud, 3D-karteringen, vergunningverlening en handhaving. Ook gemeenten, bedrijven en onderzoekers gebruiken de gedetailleerde hoogtegegevens. Zo hebben archeologen aan de hand van kleine hoogteverschillen in weilanden oude nederzettingen opgespoord die voor het blote oog niet opvielen.  +
(bron: Aquo) <br/> <br/> De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB is een Nederlandse organisatie voor verkeer en toerisme. De ANWB is lid van de Fédération Internationale de l'Automobile. (bron: Wikipedia)  +
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. De verordening verving de databeschermingsrichtlijn uit 1995, deze sloot niet meer aan op de huidige digitale wereld. De AVG is in mei 2016 in werking getreden. Organisaties kregen tot 25 mei 2018 de tijd om hun bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming brengen. De maximale boete is 20 miljoen euro of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet in het geval van een onderneming, waarbij de hoogste variant geldt. Voor opsporingsinstanties en het Openbaar Ministerie geldt aparte privacywetgeving. (Wikipedia)  +
Door deze entiteit is het mogelijk relaties te leggen tussen algemene bepalingen en de individuele vergunningen waarin zij voorkomen. Zo kan ook de invloed van wijzigingen in regelgeving op het huidige vergunningenbestand worden bepaald.Per bepaling in vergunning kan gerelateerd worden aan het paragraafnummer van een wettekst.De relaties worden gelegd tijdens het tot stand komen van de vergunning. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van de mogelijkheid tot het opnemen van tekst of een verwijzing naar een bestandsnaam van een tekst, zodat automatisch (delen van) vergunningen kunnen worden gegenereerd.  +
Het Amerdiep maakt deel uit van een stelsel van beken, dat gezamenlijk de Drentsche Aa wordt genoemd. Het Amerdiep ontspringt in het gebied Holmers-Halkenbroek, gelegen tussen de boswachterijen Grolloo en Hooghalen. De beek stroomt in noordwaartse richting dwars door dit gebied. Vervolgens stroomt de beek langs Amen, de plaats waaraan de beek haar naam heeft ontleend, langs Ekehaar om bij Schieven samen te vloeien met het Anreeperdiep. Vanaf dit punt wordt de beek het Deurzerdiep genoemd. Het Amerdiep is grotendeels gekanaliseerd. In de buurt van Amen is de oorspronkelijk loop van het Amerdiep weer te volgen. De Drentse natuuractivist Jan Tuttel bedacht voor dit gebied De Acht van Amen, een wandelroute van Staatsbosbeheer door het beekdal van het Amerdiep. (bron: Wikipedia)  +
Het kanaal kent diens oorsprong in een veenbeek die gebruikt werd bij de ontginningen die in de 18e eeuw waren begonnen. In de loop van de 19e eeuw werd de veenbeek omgezet naar een kanaal. Het kanaal werd uiteindelijk doorgetrokken naar Annen. Daar kreeg het dorp een eigen haven. Eind 19e eeuw en begin 20ste eeuw was er sprake van scheepvaart over het kanaal, dat in verbinding stond met het Grevelingskanaal in Annerveenschekanaal. Het betrof dan wel een bescheidde scheepvaart. Het kan ook wel beschouwd worden als zijtak van Grevelingskanaal. Het water van de Annerveense Mond ligt hoger dan het water van het Hunze. Omdat de waters elkaar kruiste lag er op de kruising een aquaduct. Het water van de Hunze werd op die manier onder de Annerveensche Mond geleid. In eerste deel van de tweede helft van de twintigste eeuw werden de waterwegen in het gebied aangepast, de loop van het kanaal werd aangepast. Aan de kant van Annen werd het kanaal deels gedempt en deels versmald. De haven van Annen was dan al ijsbaan geworden en herinnert de Havenstraat aldaar nog aan de haven die er ooit lag. Het aquaduct verdween ook en werd aan de oostkant vervangen door een afwateringssysteem. Het oostelijke deel van het kanaal heeft diens breedte behouden, waardoor het ook als een brede sloot kan worden beschouwd. Het stroom door Annerveenschekanaal en Nieuw-Annerveen.  +
Spark biedt een interface voor het programmeren van volledige clusters met impliciete dataparallellisme en fouttolerantie . Oorspronkelijk ontwikkeld aan de Universiteit van Californië, Berkeley 's AMPLab , werd de Spark- codebase later geschonken aan de Apache Software Foundation , die deze sindsdien heeft onderhouden. <br/> <br/> Apache Spark heeft zijn architecturale basis in de veerkrachtige gedistribueerde dataset (RDD), een alleen-lezen multiset van data-items verdeeld over een cluster van machines, die op een fouttolerante manier wordt onderhouden. De Dataframe API werd uitgebracht als een abstractie bovenop de RDD, gevolgd door de Dataset API.  +
Tomcat voert servlets en JavaServer-pagina's uit, het verzorgt de communicatie tussen JSP-pagina's en een webserver. Het voegt hulpmiddelen voor configuratie en beheer toe maar kan ook worden geconfigureerd door configuratiebestanden die XML-geformatteerd zijn. Tomcat heeft zelf een HTTP-server aan boord. <br/> <br/> Tomcat ondersteunt servlets en JSP's. De Tomcat-servletmotor wordt vaak gebruikt in combinatie met de HTTP-server Apache of andere webservers, maar Tomcat kan ook als onafhankelijke webserver functioneren. <br/> <br/> Vroeger in zijn ontwikkeling werd aangenomen dat standalone Tomcat voor ontwikkelomgevingen en andere milieus met minimale eisen ten aanzien van snelheid en transactie behandeling geschikt was. Dit geldt nochtans niet meer: Tomcat wordt meer en meer gebruikt als standalone webserver op sites die veel verkeer genereren. Tomcat is cross-platform, draaiend op elk systeem dat Java ondersteunt.  +
Het waterschap gebruikt Apollo Essentials om haar luchtfoto's als webservice aan te bieden. WMTS + ECW = HET BESTE VAN 2 WERELDEN BEPERKINGEN VAN WMS Iedereen die een beetje thuis is in de GIS-wereld, heeft ooit wel eens te maken gehad met een WMS. Het Open Geospatial Consortium, ofwel OGC, stond eind vorige eeuw aan de wieg van dit acroniem. De WMS (Web Map Service) is ondertussen een volwassen en wereldwijde standaard geworden. Overal ter wereld zijn services beschikbaar waardoor u plaatjes kunt opvragen van publieke geografische data. Die wordt vrijwel steeds on-the-fly gerenderd. Bijna alle tools die iets met geodata kunnen, laten de gebruikers toe een WMS request te versturen naar een server. Het gestandaardiseerde protocol is zodanig goed ingeburgerd, dat vrijwel alle dialecten eruit zijn verdwenen. Door op een geijkte manier een deeltje van onze aardbol, met behulp van coördinaten en een projectiesysteem, in een schermdeel te plaatsen (met hoogte- en breedteopgave), levert WMS nog steeds de meest vrije manier om plaatjes op te vragen. Maar deze vrijheid heeft ook een keerzijde. Door random requests toe te laten op zowel grootte van de plaatjes als op locatie, kan de performance van een WMS server sterk worden geconditioneerd. Het zou niet de eerste keer zijn dat een of andere print service een zodanig groot request stuurt, dat de WMS server het simpelweg begeeft. Uiteraard heeft men langs de server-zijde mechanismen ingebouwd die dergelijke grote requests beperken, en ook sommige client-applicaties sturen uit zichzelf requests die niet groter zijn dan 256 × 256. WMTS - hoe werkt het? Deze maatstaf werd ook gebruikt voor een nieuwe standaard, de WMTS. Deze standaard was het antwoord op de vele onstane initiatieven rond tile serving. De grootste eigenschap van deze servers is dat de data zelf in tiles wordt gegoten met standaard afmetingen en op verschillende niveaus. Men krijgt zodoende een soort pyramidevorm waarbinnen we als het ware een beperkte keuze krijgen aan requests. Men noemt deze manier ook wel eens xyz, waarbij x en y de rij en de kolom weergeven van de tile en z het gewenste niveau. Binnen een bepaalde projectie is elk deel van de wereld, of deel van de wereld met betrekking tot de projectie, vast gedefinieerd. Dit opent meteen enkele perspectieven: een vastgedefineerd deel laat ons toe om de antwoorden op requests op voorhand al te genereren. Dit is wat er gebeurt op de zogenaamde cache servers. Men slaat bepaalde tiles op om latere requests rechtstreeks vanuit de cache te serveren, waardoor er een enorme performantiewinst in zit. De cache-strategie kan hierbij reactief (alleen wat al gevraagd is in de cache bergen) of proactief (wanneer alles op voorhand wordt gegenereerd) zijn. Mass market mapservices zoals Google Maps of Bing Maps gebruiken data farms die de opslag van al die tiles mogelijk maken. Men moet rekenen dat elk niveau een exponentieel aantal nieuwe tiles met zich meebrengt: level 0 heeft 1 tile, level 1 heeft 4 tiles, level 2 heeft 16 tiles, level 3 heeft 64 tiles en zo verder. Dit kan gaan tot ongeveer 20 niveaus. Men kan al meteen zien dat er zich een ander probleem stelt: de cache die nodig is om een dergelijke WMTS altijd even performant te maken, is gigantisch groot. En data-opslag is vandaag ook helemaal niet gratis. WMTS + ECW Dit is nu precies wat de WMTS server in Apollo Essentials omzeilt. In plaats van het oorspronkelijk bestand in onnoemelijk veel tiles te vergroten, wordt dit bestand eerst kleiner gemaakt door de ECW-compressie. De tiles worden door de server op verzoek aangemaakt. Maar het feit dat de requests klein blijven (256×256) en het feit dat het decoding mechanisme van ECW naar jpg of png zeer performant is, maken dat de server even snel performt als een cache server. Of hoe je toch snelheid kan behouden zonder dure investeringen in hardware voor opslag te moeten doen. Het beste van twee werelden dus.  
De kenmerken van de diensten van een ASP zijn: * De klant hoeft de software en de daarvoor benodigde hardware niet aan te schaffen maar betaalt slechts voor het gebruik ervan. * De software en hardware wordt niet bij de klant geïnstalleerd, maar bij de ASP. De klant heeft toegang tot de software via internet. * De ASP verzorgt het applicatiebeheer, zoals het maken van back-ups, het onderhoud en de installatie van nieuwe versies en updates, de gebruikersadministratie, beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang en dergelijke.  +
Aquo-kit kent in totaal twee modules: * De module Toetsing is beschikbaar voor iedereen die meetgegevens wil toetsen aan bodem- of waterkwaliteitsnormen. In deze module kan ook een zwemwatertoetsing uitgevoerd worden; * De module KRW beoordeling is alleen beschikbaar voor waterbeheerders die betrokken zijn bij de KRW-rapportage.  +
Daarnaast wordt het gebruikt voor het ontwikkelen van import en export bestanden of interfaces. Als elke database in zijn gegevensmodel rekening houdt met de Aquo-modellen, dan kunnen gegevens uit de ene database eenvoudig conform Aquo worden uitgewisseld met een andere database. Het betreft de volgende modellen: * IMWA * IM Metingen * IMWA Waterveiligheid * IMWA Normen * IMWA Watersysteem * IMWA Kern  +
De Aquo-standaard maakt het mogelijk om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer en draagt daarmee bij aan een kwaliteitsverbetering van het waterbeheer. Het eenvoudig en eenduidig delen van informatie leveren tijd- en geldwinst op. De Aquo-standaard, of liever gezegd de Aquo-standaard en haar voorlopers, is één van de oudste semantische sectorstandaarden die we in Nederland kennen. Dit is ook logisch, want het waterbeheer heeft altijd al om samenwerking gevraagd. Er waren en zijn veel organisaties actief terwijl het water zich niet aan grenzen houdt. De Aquo-standaard is een semantische standaard binnen de Nederlandse watersector. Aquo is een informatiemodel, dat het mogelijk maakt om op een uniforme manier gegevens uit te wisselen tussen partijen die betrokken zijn bij het waterbeheer. Daarmee draagt Aquo bij aan een kwaliteitsverbetering. Aquo is een open standaard: alle informatie is vrij toegankelijk en gratis te downloaden vanaf www.aquo.nl <br/> Aquo bestaat uit: * Aquo-lex <br/> In de Aquo-lexicon zijn de betekenis van begrippen die gebruikt worden in de Aquo-uitwisselformaten en Aquo-domeintabellen opgenomen. <br/> * Aquo-domeintabellen <br/> Aquo-domeintabellen zijn lijsten met domeinwaarden. In een domeintabel zijn de toegestane waarden die mogen worden uitgewisseld vastgelegd. <br/> * Aquo-schematisaties <br/> Hierin zijn de soorten gegevens, die kunnen worden uitgewisseld, en de relaties van die gegevens gedefinieerd. De schematisaties Informatiemodel Water (IMWA) en Informatiemodel Metingen (IM Metingen) behoren tot de Aquo-standaard. Beide schematisaties zijn praktische uitwerkingen van de Nederlandse norm ‘NEN 3610 - Basismodel Geo-informatie’. Deze norm bevat termen, definities, relaties en algemene regels voor het uitwisselen van Geo-informatie. De NEN 3610 is in volledige overeenstemming met Europese INSPIRE-richtlijn. <br/> * Aquo-uitwisselformaten <br/> Hierin is de technische manier, waarop gegevens kunnen worden uitgewisseld, vastgelegd. Dat zijn richtlijnen voor de uitwisseling van gegevens in een bepaald technisch formaat, bijvoorbeeld XML, CSV of SHP. <br/> Het Informatiehuis Water (IHW) beheert de Aquo-standaard.  
Veldwerkers gebruiken webmaps op mobiele devices om data vast te leggen en te bewerken. ArcGIS Collector werkt zelfs wanneer de verbinding met het internet wordt verbroken en integreert naadloos met het ArcGIS-platform. Dankzij de intuïtieve interface van ArcGIS Collector kunnen veldwerkers nauwkeurig data vastleggen en rapporteren met kaartgestuurde formulieren. Deze data integreert naadloos met ArcGIS. Voor elke asset of waarneming kunt u talloze details documenteren met behulp van foto's, video's of audio-opnames.  +
Een verscheidenheid aan basiskaarten is een kenmerkend kenmerk van ArcGIS Online. Het Esri Community Maps-programma verzamelt gedetailleerde basisgegevens van gebruikers in een gemeenschappelijk cartografisch formaat, Topografische basiskaart genaamd. ArcGIS Online verbindt mensen, locatie en gegevens door middel van interactieve kaarten. Met slimme datagedreven opmaak en intuïtieve analysetools maakt u eenvoudig de mooiste kaarten, die nieuwe inzichten bieden. De nieuwe inzichten kunt u delen met specifieke groepen of juist met iedereen.  +
Met ArcGIS Pro kunt u gegevens verkennen, visualiseren en analyseren; 2D-kaarten en 3D-scènes maken; en deel uw werk op uw ArcGIS Online of ArcGIS Enterprise-portaal. In tegenstelling tot ArcGIS Desktop, worden de ArcCatalog- en ArcMap-functionaliteiten benaderd via dezelfde applicatie, meestal via het Catalog-paneel. De grafische vereisten voor ArcGIS Pro zijn aanzienlijk hoger dan voor ArcGIS Desktop om de verbeterde visualisatie te ondersteunen. ArcGIS Pro ondersteunt ook gestroomlijnde workflows waarbij het gebruik van ArcGIS Online nodig is om feature lagen te publiceren en te gebruiken. ArcGIS Pro 1.0 is uitgebracht in januari 2015. ArcGIS Pro 2.6 werd uitgebracht in juli 2020. Opgemerkt toegevoegde functies zijn onder meer: - Voxel-lagen <br/> - Traceer netwerken <br/> - Interactieve geschiktheidsanalyse met behulp van de nieuwe Suitability Modeler <br/> - Grafische lagen <br/> - Pakketaanpassing <br/> - Link analyse <br/> - Project herstel <br/>  +
Met ArcMap kan de gebruiker gegevens in een gegevensset verkennen, kenmerken dienovereenkomstig symboliseren en kaarten maken. Dit wordt gedaan door middel van twee verschillende secties van het programma, de inhoudsopgave en het dataframe. ArcMap-gebruikers kunnen datasets maken en manipuleren om een verscheidenheid aan informatie op te nemen. De kaarten die in ArcMap worden geproduceerd, bevatten bijvoorbeeld over het algemeen functies zoals noordpijlen, schaalbalken, titels, legendes, nette lijnen, enz. Het softwarepakket bevat een stijlset van deze functies. Evenals de mogelijkheid om talloze andere referentiestijlen te uploaden die op elke mappingfunctie kunnen worden toegepast. De ArcGIS-suite is beschikbaar op drie licentieniveaus: Basic, Standard of Advanced (voorheen ArcView, ArcEditor of ArcInfo). Elke stap omhoog in de licentie biedt de gebruiker meer extensies waarmee verschillende zoekopdrachten op een gegevensset kunnen worden uitgevoerd. * ArcGIS Basic, voor het tonen van ruimtelijke gegevens, het maken van kaarten, en het uitvoeren van analyses; * ArcGIS Standard dat alle functionaliteiten bevat van ArcView, maar met geavanceerde mogelijkheden voor de manipulatie van shapefiles en geodatabases; * ArcGIS Advanced, de meest geavanceerde versie van ArcGIS, met meer mogelijkheden voor datamanipulatie en analyse. Extensies: * Spatial Analyst * 3d Analyst  +
ArcGIS Server wordt doorgaans on-premise ingezet binnen de service-oriented architecture (SOA) van de organisatie of off-premise in een cloud computing- omgeving. ArcGIS Server-services bieden mapping- en GIS-mogelijkheden via ArcGIS Online voor Esri Web- en clienttoepassingen, zoals ArcGIS Desktop, ArcLogistics, de ArcGIS.com Viewer, ArcGIS Explorer , ArcGIS Explorer Online, ArcGIS Viewer for Flex , ArcGIS Mapping for SharePoint , Esri Business Analyst Online (BAO) en applicaties gebouwd met ArcGIS voor iOS of BAO voor iOS. Talrijke applicaties van derden hebben ook een licentie om ArcGIS Server-services te gebruiken. Met ArcGIS Server-extensies kan GIS-functionaliteit die beschikbaar is binnen een subset van ArcGIS Desktop- extensies worden geïmplementeerd als webservices. ArcGIS Server-extensies omvatten 3D, Ruimtelijk, Geostatistisch, Netwerk, Geoportaal, Beeld, Gegevensinteroperabiliteit, Workflowbeheer en Schema's.  +
ArchiMate bestaat uit een algemene taal voor het beschrijven van het ontwikkelen, onderhouden en operationaliseren van: * bedrijfsprocessen * organisatiestructuren * informatiestromen * IT-systemen * technische infrastructuren <br/> <br/> Door het vastleggen in een standaardtaal wordt het mogelijk op een eenduidige manier te communiceren over het ontwerp en de toetsing daarvan. Ook maakt de vastlegging het mogelijk verschillende versies van een architectuur te beheren. Binnen ArchiMate worden beschrijvingen op drie niveaus vastgelegd. ArchiMate onderkent: * bedrijfslaag: beschrijving van de bedrijfsprocessen, diensten (services), functies en gebeurtenissen, alle in relatie tot elkaar * applicatielaag: het applicatielandschap, bestaande uit onder meer de software en de informatieprocessen * technische laag: hardware en communicatieinfrastructuur Binnen elke laag worden van de beschreven componenten drie aspecten vastgelegd, namelijk: * het gedrag * de interne structuur * het gebruik van informatie  +
Het is zo zeldzaam dat niet bekend is hoe het eruitziet; daarnaast zouden hoeveelheden die groot genoeg zijn om met het blote oog waar te nemen meteen verdampen door de intense radioactiviteit. Theoretisch zou het een metalliek zilverkleurig metalloïde kunnen zijn. De soms gebruikte naam "astatium" is een onjuiste vertaling van "astatine".  +
Een feed wordt over het algemeen gegenereerd door een contentmanagementsysteem of weblog en heeft een datastructuur van XML. Nieuwe artikelen bijvoorbeeld worden in een aantal regels samengevat en vergezeld van een titel en deeplink waar de gebruiker vervolgens meer informatie kan lezen. Atom is een open standaard die zowel een XML-gebaseerde websyndicatie voor onder meer weblog, nieuwssite en webmail levert als een HTTP-gebaseerd protocol voor bewerken op afstand van op Atom gebaseerde weblogs.  +
Oorspronkelijk werd het ontwikkeld in opdracht van het Amerikaanse ministerie van Defensie, maar sinds 1982 is het als commercieel product verkrijgbaar. AutoCAD wordt onder andere gebruikt in de architectuur, bouwkunde, civiele techniek, ruimtelijke ordening, landmeetkunde, werktuigbouwkunde en elektrotechniek. Voor verschillende toepassingen zijn verschillende uitvoeringen gemaakt als applicatie op AutoCAD. Vroeger dienden deze pakketten apart aangeschaft te worden, maar sinds AutoCAD2019 worden de meeste uitbreidingen gebundeld met AutoCAD als 'toolset'. Beschikbare toolsets zijn: Architecture, Electrical, Mechanical, Plant-3d, MEP en Raster-design. Voor Civil-3D en Advance Steel geldt nog steeds dat deze apart aangeschaft moeten worden. Het vectorgeoriënteerde bestandsformaat van AutoCAD-tekeningen is DWG, voor drawing. Het uitwisselen van tekeningen met andere CAD-programma's kan met het ook vectorgeoriënteerde bestandsformaat DXF drawing exchange format, dit is de ASCII-equivalent. De meeste CAD-pakketten kunnen een DXF-bestand probleemloos openen en in toenemende mate kunnen CAD-pakketten een DWG-bestand direct openen en bewerken. Het komt zelfs voor dat ze DWG als native bestandsformaat gebruiken. Autodesk biedt tegelijk steeds meer mogelijkheden getekende modellen van tevoren kunnen bekijken, zelfs zonder zelf de beschikking over AutoCAD of over een ander programma te hebben.[1] Het opslaan in DWF-formaat wordt door alle Autodesk-producten ondersteund en een viewer kan gratis worden gedownload. Het DWF-formaat (drawing web format) is in het leven geroepen als alternatief voor pdf, aangezien dat formaat geen digitale nauwkeurigheid kent. Desondanks wordt het pdf-bestandsformaat vaker ingezet dan DWF.  +
B
Werkzaamheden waarvoor de B-Flo wordt ingezet zijn onderhoud van vijvers, sloten, oevers, talud, meren en natuurgebieden.  +
De Baseline Informatiebeveiliging Overheid is per 1 januari 2019 verplicht en vervangt voor de gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk respectievelijk de BIG, BIWA, BIR en IBI.  +
De BGT gegevens worden gratis aan iedereen beschikbaar gesteld via het project Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), waar ze in GML-formaat gedownload kunnen worden of online kunnen worden ingezien middels een interactieve kaartviewer. De inhoud van de BGT is vastgelegd in het Informatiemodel IMBGT, een datamodel dat aangeeft hoe objecten moeten worden aangeduid en weergegeven. De BGT wordt objectgericht, in tegenstelling tot de huidige werkwijze met losse lijnen. Dit betekent bijvoorbeeld dat een stuk gras niet meer begrensd wordt door een aantal losse lijnen, maar weergegeven wordt door een gesloten kromme, zoals een veelhoek, of door het deel van het vlak met die kromme als rand. <br/> Elk object in de BGT heeft -kenmerkend voor een basisregistratie- één bronhouder, ofwel beheerder/eigenaar van de informatie over dat object. Een aantal instanties zullen optreden als bronhouder: Rijk Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijkswaterstaat, Defensie) voor rijksgronden, ProRail voor spoorwegen en bijbehorende terreinen, provincies voor provinciale wegen en vaarwegen, waterschappen voor waterlopen en keringen en alle gemeenten voor gemeentelijke percelen en alle overige particuliere terreinen binnen de gemeente. <br/> De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) beoogd de hele overheid gebruik te laten maken van dezelfde basisgegevens over de grootschalige topografie van Nederland. Objecten als gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen zijn op een eenduidige manier vastgelegd. Het dagelijks bestuur van een Waterschap is in de wet BGT aangewezen als één van de 7 bronhouders. Met als verplichting om in onderlinge afstemming zorg te dragen voor een digitaal, landsdekkend grootschalig topografisch bestand. Zonder overlap en gaten, binnen geldende actualiteitsregels overeenkomstig de fysieke werkelijkheid en vastgelegd in de Landelijk Voorziening BGT (zie afbeelding 2 hieronder). Ook de afhandeling van verzoeken tot wijziging (o.a. externe terugmeldingen via verbeterkaart, zie afbeelding 3ab hieronder) binnen gestelde termijnen is een bronhouderplicht. Het gebruik van de BGT binnen de overheid is verplicht. Waterschappen vervullen de rol van bronhouder specifiek van geografische objecten die onderdeel zijn van oppervlaktewateren, waterkeringen en kunstwerken, waarvoor een legger als bedoeld in de Waterwet is vastgesteld, alsmede de daartoe behorende terreinen en de wegen die in beheer zijn bij een waterschap. Van een oppervlaktewater wordt de vlakbegrenzing van het waterdeel en de oever (ondersteunend waterdeel, insteek) vastgelegd. Dit is anders dan in de legger waar een (as)lijn wordt vastgelegd. * De wet BGT is van 25 september 2013 en op 1 januari 2016 in werking getreden. * De andere in de wet aangewezen bronhouders zijn: Gemeenten, Provincies, Rijkswaterstaat, Ministerie van EL&I, Defensie en ProRail. * De BGT is onderdeel van het stelsel van basisregistraties. * De BGT is de opvolger van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). * De inhoud van de BGT bestaat uit een verplicht en een optioneel deel en is beschreven in het objectenhandboek BGT. * Er zijn speciale werkafspraken gemaakt die van toepassing zijn op de bijhouding van de BGT rond grote werken (projecten).  
Inwerkingtreding wet: m.i.v. 1 juli 2008 (nieuwe Handelsregisterwet).  +
De BRK bevat authentieke en niet-authentieke gegevens. Bij twijfel over de juistheid van een authentiek gegeven uit de BRK, bent u als notaris, overheidsorganisatie of bestuursorgaan verplicht dit te melden aan het Kadaster. Een gegeven is authentiek als het als zodanig wordt aangemerkt in de wet van een basisregistratie of via een algemene maatregel van bestuur. Een authentiek gegeven hoort bij één basisregistratie. Het is van hoogwaardige kwaliteit, zodat een overheidsinstelling het kan gebruiken zonder nader onderzoek te hoeven doen. Authentieke gegevens in de kadastrale registratie zijn: kadastrale aanduidingen van onroerende zaken en appartementen rechten (met uitzondering van erfdienstbaarheden) kadastrale grootte van een perceel persoonsgegevens van eigenaren, beperkt gerechtigden en beslagleggers Authentieke gegevens op de Kadastrale kaart zijn: de afbeelding van de kadastrale aanduidingen kadastrale grenzen rijks-, provincie- en gemeentegrenzen  +
De Basisregistratie Ondergrond, afgekort BRO, is de Nederlandse basisregistratie voor gegevens over de ondiepe en diepe ondergrond in Nederland. De basisregistratie wordt geregeld in de Wet basisregistratie ondergrond. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering berust bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). In de komende jaren wordt de BRO stapsgewijs voltooid. Per stap bevat de BRO steeds meer gegevens over de diepe en ondiepe ondergrond. Deze worden geordend op basis van zogeheten ‘registratieobjecten’. In totaal gaat het om ca. 26 registratieobjecten. De inhoud is voor een deel vastgesteld en voor een deel nog bespreekbaar. Voorbeelden van registratieobjecten zijn de grondwatermonitoringsput of het geotechnisch sondeeronderzoek. Deze registratieobjecten zijn verdeeld over zes domeinen: Grondwatermonitoring Grondwatergebruik Mijnbouwwet Bodem- en grondonderzoek Bodemkwaliteit Modellen  +
De Basisregistratie Personen (BRP) is een samenvoeging van de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA) en de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Voor operationele zaken over de BRP gaat u naar de website van de RvIG. U vindt hier onder andere informatie over aansluiten, producten en diensten, terugmelden, kwaliteitszorg en gebruikersoverleggen. Bronhouder: Bronhouders voor ingezetenen: gemeenten (wet BRP, art. 1.4). Bronhouders voor niet-ingezetenen: de minister is verantwoordelijk.  +
Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt. <br/> De Basisregistratie Topografie (BRT) bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schalen. Onderstaand zijn de verschillende producten uit de BRT omschreven: <br/> TOP10NL <br/> Het meest gedetailleerde digitale topografische bestand van het Kadaster. Onder andere te gebruiken voor het bekijken, bewerken en visualiseren van geo-informatie. Bekijk de pagina TOP10NL voor meer informatie. <br/> <br/> TOP10NL als Linked Data is te vinden op op de site brt.basisregistraties.overheid.nl. <br/> <br/> BRT achtergrondkaart <br/> De BRT Achtergrondkaart is afgeleid uit TOP10NL met de straatnamen uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De bestanden zijn open beschikbaar als WMTS- en TMS-webservices in verschillende variaties. <br/> <br/> TOPNL <br/> Digitale topografische bestanden afgeleid van TOP10NL. De producten zijn uniform, consistent en landsdekkend en kunnen als ondergrond voor heel Nederland gebruikt worden. <br/> <br/> TOPraster <br/> Topografische rasterkaarten: onder andere geschikt als ondergrond voor desktop-mapping, illustratiemateriaal voor publicaties of websites, referentiekaart voor CAD-applicaties en analyses in GIS. <br/> <br/> TOPgrenzen <br/> Digitaal topografisch gegevensbestand met alle provincie- gemeente- en rijksgrenzen van Nederland. Geschikt om te gebruiken voor statistische doeleinden. <br/> TOPnamen <br/> Geografische namen (toponiemen) in een digitaal gegevensbestand, aangevuld met gegevens over ligging en bijbehorende objecten. Ideaal om te visualiseren over uw topografische data.  +
Voor het relateren van de WOZ-waarde aan een onroerende zaak is er aan de ene kant de (van een BAG-adres afgeleide) aanduiding van een onroerende zaak en aan de andere kant de koppeling aan kadastrale percelen en/of adressen en aan BAG verblijfsobjecten, standplaatsen, ligplaatsen en/of panden. Verder wordt vastgelegd voor welke belanghebbende de WOZ-waarde van betekenis is. De NAW-gegevens van deze belanghebbende zijn vastgelegd mede door een relatie naar de BRP of het Handelsregister. Er zijn ook belanghebbenden die niet in één van deze registraties zijn vastgelegd.  +
Kopieën van al deze gegevens zijn verzameld in een Landelijke Voorziening ( BAG LV). Het Kadaster beheert de BAG LV en stelt de gegevens beschikbaar aan organisaties met een publieke taak, instellingen, bedrijven en particulieren. De Minister van BZK is systeemverantwoordelijk voor de BAG. De BAG is een belangrijk onderdeel van het stelsel van basisregistraties. Hierin zijn de belangrijkste gegevens verzameld die de overheid nodig heeft om haar werk te doen. Denk bijvoorbeeld aan persoonsgegevens, namen en adressen van bedrijven en eigenaren van percelen. In verschillende wetten is de kwaliteit van deze gegevens gewaarborgd. Deze registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn van groot belang voor openbare orde en veiligheid, bestrijding van fraude en bij de voorbereiding van nieuw beleid. De BAG is vastgelegd in een wettelijke regeling, waarin onder andere kwaliteitsborging en privacybescherming zijn vastgelegd. Ook zijn de taken en bevoegdheden van de betrokken partijen in de wet omschreven. Gemeenten realiseren de opbouw en het beheer van de BAG; het Ministerie van BZK is verantwoordelijk voor de wet en de realisatie van de landelijke voorziening. Alle organisaties met een publieke taak zijn vanaf 1 juli 2011 verplicht tot afname van de gegevens uit de BAG en hebben een terugmeldplicht als zij op eventuele fouten in de gegevens stuiten.  +
Om die reden leveren alle waterschappen jaarlijks gegevens aan over hun prestaties en kosten. Die gegevens vormen de basis van verschillende bedrijfsvergelijkingen. Onderwerpen zijn de uitvoering van kerntaken en de mate waarin die op een maatschappelijk verantwoorde manier worden uitgeoefend, in goed contact met de omgeving, en tegen aanvaardbare kosten. <br/> <br/> Iedere 2 jaar verschijnen de rapportages Waterschapspeil (trends en ontwikkelingen in de waterschapssector) en Waterschapsspiegel (prestaties en kosten van waterschappen). Hierin komen alle thema’s aan bod. Verschillende verdiepende bedrijfsvergelijkingen concentreren zich op 1 specifiek onderwerp. Deze worden minder frequent uitgevoerd. De resultaten zijn online in te zien in de WAVES databank. <br/> <br/> De resultaten van de bedrijfsvergelijkingen vormen het startpunt voor een gesprek, een basis om dieper te duiken in leerzame en inspirerende verhalen. Deze staan centraal tijdens verschillende leerkringen. Het gaat er niet om de beste of de goedkoopste te zijn: waterschappen leveren immers maatwerk aan hun eigen omgeving. (bron: Unie van waterschappen)  +
Beidou is de Chinese naam van het sterrenbeeld Grote Beer. Met Beidou wordt meestal de eerste generatie (Beidou-1) bedoeld. Beidou-2 wordt ook wel Compass genoemd. Beidou 1A is gelanceerd op 30 oktober 2000 en Beidou 1B volgde op 20 december 2000. China heeft plannen om het systeem uit te breiden met een tweede paar, waarvan de Beidou 2A op 24 mei 2003 in een baan om de aarde is gebracht. In tegenstelling tot de systemen GPS, GLONASS en Galileo, die mondiale positionering bieden, gebruikt Beidou-1 satellieten in een geostationaire baan. Dit betekent dat het systeem geen grote hoeveelheid satellieten nodig heeft, maar beperkt het dekkingsgebied tot het gebied waar de satellieten zichtbaar zijn. Beidou-2, dat in 2020 operationeel moet zijn, werkt net als GPS wereldwijd.  +
Op deze afdeling wordt watersysteembeleid ontwikkeld. Onderzoek en advisering op gebied van hydrologisch en ecologisch terrein horen ook bij de taken. En ook projectuitvoering. Het laboratorium valt ook onder deze afdeling.  +
De Benningsloot wordt voor het eerst genoemd in 1555 als Benninghe sloet. De herkomst van de naam is onbekend. De sloot dateert uit de begintijd van de ontginningen rond Slochteren, vermoedelijk omstreeks de elfde eeuw en vormt de westelijke grens van het verkavelingsblok van Slochteren, Scharmer en Kolham. Als zodanig was hij tevens de achtergrens voor het ontginningsblok van Harkstede en de Hamweg. De sloot vormde oorspronkelijk een vrijwel rechte lijn met een lengte van 6 km vanaf de Slochter Ae bij Luddeweer (nu Slochtermeenteweg) tot aan de Borgwal oftewel het Het Oude Dijkje bij de huidige buurtschap Borgweg. De Borgsloot markeerde hier de grens met het Gorecht en fungeerde tevens de noordgrens van het ontginningsblok van Middelbert en Engelbert. Vermoedelijk via een overlaat nam de Benningsloot het overtollige water uit het gebied rond Westerbroek op. Dit gebeurde in het kader van het samenwerkingsverband van de Acht Zijlvesten. Hij stond tevens in verbinding met de ontwateringssloot aan de noordkant van de Borgweg onder Scharmer. Mogelijk werd de Benningsloot aan de westzijde begrensd door een kade die aansloot bij de Borgwal, die hier het veengebied van Harkstede omsloot. Pas nadat Westerbroek in 1675 werd toegelaten tot het Scharmerzijlvest, kon de Benningsloot een open verbinding krijgen met de Borgsloot, waardoor het overtollige water uit Waterhuizen, Engelbert en Middelbert via het Slochterdiep kon worden afgeleid. Aan de noordkant mondde de Benningsloot aanvankelijk uit in de oude Slochter Ae, waar hij de grens vormde tussen de kerspelen Slochteren en Woltersum. Tegenover de monding lag de kerspelgrens tussen Slochteren en Schildwolde. Op deze plek begon het ontginningsblok van Slochteren, dat aansloot bij de oudere ontginningen van Schildwolde en Hellum. De kade aan de noordkant fungeerde tevens als verbindingsweg. Dit gedeelte werd afgesneden door de aanleg van de Scharmer Ae omstreeks de 12e eeuw; de Benningsloot mondde voortaan uit in de Smeerige Ae, die tevens de noordgrens van het nieuwe kerspel Harkstede vormde. Het gebied ten noorden van de Smeerige Ae (Ayngehorn genoemd) bleef bij Woltersum. Na de aanleg van het Slochterdiep in 1665 waterde de Benningsloot waterde voortaan via dit kanaal uit in het Damsterdiep. In de 18e eeuw werd de Benningsloot belangrijk voor de turfschipperij. De poldermolen van het waterschap Meenteschaar (1906) en enkele kleinere poldermolens sloegen water uit naar de Benningsloot. Het belang voor de scheepvaart verviel door de aanleg van het Nieuwe Rijpmakanaal kort na 1900. Het zuidelijke tracé heeft na 2002 plaats gemaakt voor de Borgmeren. (bron: Wikipedia)  
Laagste punt van de duiker in de buis. De hoogte wordt bij een duiker zowel aan de bovenstroomse zijde als benedenstroomse zijde gemeten.  +
De biochemie is hoofdzakelijk een praktisch gerichte wetenschap. Kennis uit biochemisch onderzoek wordt in diverse vakgebieden toegepast, met name in de geneeskunde, voedingsleer, industrie en landbouw. Biochemie heeft bijgedragen aan de ontrafeling van ziektefenomenen, en levert kennis over enzymen die in industriële toepassingen worden gebruikt, onder meer voor de productie van biobrandstoffen of voor de synthese van geneesmiddelen. De belangrijkste chemische constituenten van een levend wezen zijn eiwitten, koolhydraten, lipiden en nucleïnezuren. Deze moleculen vervullen verschillende functies die onmisbaar zijn voor de overleving van een organisme, zoals de katalyse van reacties, transformatie van energie en opslag van genetische informatie. Ook kleinere verbindingen, zowel anorganische (bijvoorbeeld mineralen) als organische (bijvoorbeeld hormonen) zijn hierbij van belang. De biochemie heeft zich vanaf het midden van de 20e eeuw krachtig ontwikkeld. Dankzij vernieuwingen op het gebied van analytische chemie, moleculaire biologie en microscopie zijn biochemici in staat geworden om de vorming, omzetting en afbraak (metabolisme) van biologisch-relevante moleculen in groot detail te beschrijven. Talloze vraagstukken uit de moderne levenswetenschappen konden worden opgelost op basis van biochemische methodologie.  +
Vanaf 1970 werd het Burgerlijk Wetboek van 1838 geleidelijk aan vervangen door afzonderlijke nieuwe boeken van het huidige Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW), dat per 1 januari 1992 voor het grootste deel van kracht geworden is. Het BW heeft een gelaagde structuur. Per rechtsgebied zijn eerst algemene regels opgenomen en vervolgens meer specifieke regels. De indeling in boeken is als volgt: 1. Personen- en familierecht <br/> 2. Rechtspersonen (Nederlands rechtspersonenrecht) <br/> 3. Vermogensrecht in het algemeen <br/> 4. Erfrecht <br/> 5. Zakelijke rechten <br/> 6. Algemeen gedeelte van het verbintenissenrecht <br/> 7. Bijzondere overeenkomsten <br/> 7A. Bijzondere overeenkomsten; vervolg <br/> 8. Verkeersmiddelen en vervoer <br/> 10. Internationaal privaatrecht <br/> Een gepland Boek 9 betreffende de rechten op voortbrengselen van de menselijke geest werd niet ingevoerd omdat deze rechten steeds meer internationaal worden geregeld. Betwijfeld wordt of het ooit nog tot invoering zal komen. De gelaagde structuur is met name goed te zien in het vermogensrecht, waartoe Boek 3, 5, 6, 7, 7a en 8 behoren. Overigens kan ook Boek 4 deels tot het vermogensrecht gerekend worden. Om de gelaagdheid te verduidelijken een voorbeeld. De arbeidsovereenkomst heeft een eigen zeer uitgebreide wettelijke regeling in titel 10 van Boek 7. Het is ook een overeenkomst, dus zijn, voor zover daar in titel 10 van boek 7 niet van wordt afgeweken, ook de regels met betrekking tot de overeenkomst in het algemeen, titel 5 van Boek 6, van toepassing. Het tot stand brengen van een overeenkomst is een rechtshandeling, dus heeft ook de regeling van de rechtshandeling in titel 2 van Boek 3 invloed op de arbeidsovereenkomst. Verder schept de arbeidsovereenkomst verbintenissen, dus ook de eerste titel van Boek 6, het algemene gedeelte van het verbintenissenrecht is van toepassing. Een aanduiding als "Artikel 3:92 BW" betekent: artikel 92 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.  
C
Vastgesteld door de Conférence Européenne des Ministres des Transports - Conferentie van Europese Transport Ministers. De binnen- of rivierscheepvaart is in Europa opgedeeld in CEMT-klasses om de afmetingen van vaarwegen in West-Europa op elkaar af te stemmen. De klasse-indeling is in 1992 bepaald door de Conférence Européenne des Ministres de Transport (vandaar de term CEMT-klasse). Per klasse zijn de maximale afmetingen van het schip vastgelegd. Hiermee wordt meteen duidelijk welke bruggen al dan niet ondervaarbaar zijn en welke kanalen en rivieren al dan niet bevaarbaar zijn vanwege diepgang en manoeuvreerbaarheid. De indeling loopt van 0 t/m VIIa. De genoemde namen van het soort schip zijn ontleend aan het grootste schip waarvoor de afmetingen van de vaarweg geschikt zijn.  +
Het Engelse "style" heeft de betekenis van "opmaak", niet van schrijfstijl. Het begrip "cascading" (als een waterval) verwijst naar de mogelijkheid van het overerven van opmaak-eigenschappen. <br/> <br/> De CSS-informatie voor de vormgeving van het document wordt toegevoegd aan de HTML-code ervan. Die informatie mag in het HTML-bestand zelf staan, maar ook in een apart bestand waar het HTML-document naar verwijst. Een dergelijk extern bestand wordt ook wel stylesheet genoemd. <br/> <br/> Een belangrijke reden voor de introductie van Cascading Style Sheets was de eenvoudigere en consistentere vormgeving van webpagina's, met minder webbrowser-specifieke eigenaardigheden. Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft daartoe de standaard vastgelegd. De vastgelegde standaard is in de loop van de jaren aanmerkelijk uitgebreid. De oorspronkelijke standaard staat bekend als CSS1. Latere uitbreidingen staan bekend als CSS2 en CSS3. Deze laatste uitbreiding (CSS3) is gedeeltelijk nog in ontwikkeling en is als zodanig geen officiële standaard. (Bron: Wikipedia)  +
Sinds 1968 geeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met het CBS elke gemeente een viercijferige code. Bestaande gemeenten in 1968 hebben daarbij een voorloopcijfer 0 gekregen voor hun bestaande driecijferige code. Als een gemeente wordt opgeheven wordt ook de code opgeheven. Codes zijn uniek en worden nooit in zijn geheel hergebruikt.  +
Denk daarbij aan gegevens over de watergangen (sloten, kanalen enzovoort) en de waterkeringen (bijvoorbeeld dijken). De gegevens worden gepubliceerd via PDOK (publieke dienstverlening op de kaart). Met CDL komen de waterschappen de afspraak na dat zij via één kanaal op dezelfde wijze informatie aanbieden. De waterschappen moeten overigens een deel van deze informatie wettelijk verplicht aanleveren. De werking van CDL is gebaseerd op geaccepteerde standaarden zoals DAMO, IMWA en Geography Markup Language (GML). Het uitwisselen van gegevens loopt via services. CDL vervangt na oplevering de huidige geovoorziening.  +
Bron: Veilig werken bij bemonstering, RWS, 1994.  +
De term 'moleculaire entiteit' verwijst naar elk constitutioneel of isotopisch verschillend atoom, molecuul, ion, ionenpaar, radicaal, radicaal ion, complex, conformer, enz., Identificeerbaar als een afzonderlijk te onderscheiden entiteit. Bron: CheBI.  +
Het letterwoord CAD stond oorspronkelijk voor computer-aided drafting. Nadien is dit geëvolueerd naar computer-aided design. Vrij vertaald in het Nederlands betekent dit laatste "met behulp van de computer ontwerpen", of, korter, "computerondersteund ontwerpen". <br/> CAD wordt toegepast in diverse vakgebieden waaronder de architectuur (ook wel computer-aided architectural design, CAAD), bouwkunde, landmeetkunde, civiele techniek, stedenbouwkunde, technisch beheer, werktuigbouwkunde, elektrotechniek en elektronica, staalbouw, wegenaanleg, topografie, industrieel ontwerp en archeologie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2D-, 2½D- en 3D-systemen. De 2D-systemen worden gebruikt om technische tekeningen te maken, de 2½D-systemen zijn een uitbreiding met diepte voor CNC-gestuurde machines (CAM) en de 3D-systemen werken met draad-, oppervlakte-, volume- of solid-modellen. Met deze laatst genoemde kunnen dan bij sommige implementaties ook weer min of meer volledige 2D-tekeningen gegenereerd worden. De meeste CAD-systemen werken (of zijn compatibel) met het DWG-formaat (DraWinG). In de bouwkunde en installatietechniek is de volgende stap in CAD-tekensystemen, na het 3D-systeem, het BIM: Building Information Model of bouwwerkinformatiemodel. Aan 3D-objecten worden dan ook andere gegevens gekoppeld. Een onafhankelijk uitwisselingsformaat voor BIM's is IFC (Industry Foundation Classes). IFC-bestanden worden nu alleen nog gebruikt in bouwkundige applicaties als Revit, Archicad of Bentley AecoSim Building Designer. In applicaties voor civiele techniek (weg- en waterbouw) is het uitwisselingsformaat LandXML en vanaf juni 2018 heeft de Nederlandse overheid besloten om de NLCS op te nemen in de ‘Pas toe of leg uit’ lijst van Forum Standaardisatie. Hierdoor wordt het voor Nederlandse overheden ‘verplicht’ om de NLCS toe te passen. NLCS wordt nu gebruikt in civiele applicaties als NedInfra (Civil 3D).  +
Een web applicatie voert een Cross Origin HTTP-verzoek uit wanneer het informatie aanvraagt die een andere oorsprong (domein, protocol en poort) heeft dan zijn eigen oorsprong. <br/> <br/> Een voorbeeld van een hierboven geschreven HTTP-verzoek is Javascript vanuit een web applicatie die draait op https://domein-a.nl welke via een JSON-verzoek informatie ophaalt vanaf https://api.domein-b.nl. <br/> <br/> CORS werkt aan de hand van een aantal headers die aan het HTTP-verzoek worden toegevoegd waarmee servers aan kunnen geven welke oorsprongen er allemaal toestemming hebben om informatie te verkrijgen met behulp van een browser.  +
D
Bovendien kan het de wisselwerking tussen deze processen modelleren. Het softwarepakket is ontwikkeld voor vakspecialisten en niet-specialisten, variërend van modelleurs / consultants, technici en aannemers tot beleidsmakers en bestuurders die betrokken zijn bij ontwerp, uitvoering en beheer. <br/> <br/> Wind, golven en stroming vormen onze kust. Door klimaatverandering en zeespiegelstijging neemt de druk verder toe. Om veilig te kunnen wonen in het kustgebied, hebben we effectief kust- en zeebeheer nodig. Kustprocessen vormen echter niet de enige bedreiging. We moeten ons ook beschermen tegen overtollig rivierwater, maar we hebben de rivieren ook nodig voor transport, irrigatie, energie, koeling, recreatie, milieubescherming en voor onze drinkwatervoorziening. Ontwerp en beheer worden daardoor steeds complexer en vragen om een integrale aanpak. Als antwoord op deze uitdagingen heeft Deltares een krachtig simulatiesoftwarepakket ontwikkeld: D-HYDRO Suite, een pakket dat speciaal is gericht op kustgebieden, estuaria, rivieren en landelijk & stedelijk gebied.  +
Het onderliggende datamodel is gebaseerd op de eisen die gesteld worden door standaarden en programma’s, met name het Gegevenswoordenboek Stedelijk Water (GWSW). De waterschappen hebben het gezamenlijk streven naar standaardisatie van gegevensmodellen, -opslag en -uitwisseling. Per bedrijfsfunctie komt er een datamodel met daarin alleen die gegevens die wettelijk verplicht zijn of waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn. Na DAMO Watersysteem volgen DAMO Keringen en DAMO Afvalwaterketen.  +
Daarnaast zijn de gegevens beter en eenvoudiger uit te wisselen met andere waterschappen en met derden. Bijvoorbeeld voor het creëren van landsdekkende beelden en voor wettelijk verplichte rapportages zoals voor INSPIRE. Het datamodel is gebaseerd op de eisen die gesteld worden door standaarden en programma’s als IMWA, BGT, Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI) en Hoogwater Beschermingsprogramma (HWBP). In 2013 besloten de waterschappen om DAMO te realiseren in het gezamenlijk streven naar standaardisatie van gegevensmodellen, -opslag en –uitwisseling. Per bedrijfsfunctie komt er een datamodel met daarin alleen die gegevens die wettelijk verplicht zijn of waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn. Naast DAMO Keringen bestaan de datamodellen DAMO Watersystemen en DAMO Afvalwaterketen.  +
Daarnaast zijn de gegevens beter en eenvoudiger uit te wisselen met andere waterschappen en met derden, bijvoorbeeld voor het creëren van landsdekkende beelden en voor wettelijk verplichte rapportages zoals voor INSPIRE. Met de database DAMO Watersysteem zijn de waterschappen volledig voorbereid op de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het uitwisselen conform Aquo. DAMO Watersysteem schept mogelijkheden voor waterschappen om het beheer van de kerngegevens verder te professionaliseren en te standaardiseren. De waterschappen hebben in 2013 besloten om de 'DAMO’s' te realiseren om in gezamenlijkheid te streven naar standaardisatie van gegevensopslag, -modellen en -uitwisseling. Per bedrijfsfunctie komt er een datamodel met daarin alleen gegevens die wettelijk verplicht zijn of waarvan de waterschappen gezamenlijk hebben vastgesteld dat ze gemeenschappelijk zijn. In DAMO Watersysteem slaan de waterschappen op uniforme wijze hun watersysteemgegevens op, zoals ligging en afmetingen van watergangen en kunstwerken. Deze gegevens ondersteunen de bedrijfsprocessen, zoals het maken van een legger. Het Waterschapshuis levert ook hulpmiddelen om de database soepel te integreren in de ICT-structuur van het individuele waterschap. Het beheer van gegevens, van bijvoorbeeld duikers en watergangen, is met de geografische applicatie ARCGIS eenvoudig in te richten. Complexere functionaliteiten, zoals het bepalen van baggervolumes, kunnen waterschappen zelf toevoegen.  +
De relaties die een object heeft met andere objecten zijn in een Functioneel Model zeer inzichtelijk te maken. Daarom is per object een uitsnede van het Functioneel Model toegevoegd, tenzij het object geen verdere relaties heeft. Als het object op zichzelf staat binnen het Functioneel Model, dan is de volgende tekst toegevoegd: Geen relaties met andere objecten in het functioneel model DAMO Watersysteem.  +
Om het gebruik van DAMO beter te ondersteunen is dit Objectenhandboek opgesteld, met daarin alle objecten die onderdeel uit maken van DAMO Watersysteem en DAMO Keringen. Het objectenhandboek helpt de waterschappen bij het toepassen van DAMO. Aan de ene kant geeft het een toelichting op hoe het model bedoeld is en wat de verschillende onderdelen betekenen. Aan de andere kant geeft het een borging voor de toepassing van het model en het toepassen van de standaarden die in het model zijn opgenomen. Daarmee biedt het objectenhandboek een goede ondersteuning bij het uitvoeren van het dagelijks gegevensbeheer door de gegevensbeheerders bij het waterschap. Het objectenhandboek helpt de waterschappen bij de implementatie van DAMO en het bij het toepassen van DAMO in de praktijk. Verder is het objectenhandboek ondersteunend bij het borgen van de standaarden die ten grondslag liggen aan DAMO.  +
Het is een traineeprogramma speciaal voor jonge professionals die zich bij de waterschappen willen ontwikkelen als data engineer of data scientist. Door vakinhoudelijke groei te combineren met persoonlijke ontwikkeling dragen zij bij aan een watersector waarin beschikbare informatie slimmer wordt ingezet voor droge voeten en schoon water. Zo is DEEP een impuls voor de digitale transformatie bij de waterschappen.  +
Het opgeloste deel wordt meestal verkregen door filtratie. Als Aquo-parameter is dit de chemische stof ‘Nanorg’ met de hoedanigheid ‘Nnf.  +