estuarium


Eigenschappen

Voorkeurslabelestuarium
DefinitieEen zeewaarts zich verbredende riviermond inclusief het aansluitende zeegebied waarin het getij zijn invloed doet gelden.
Synoniemestuariums
Toelichting op definitie(bron: Verklarende Hydrologische Woordenlijst, CHO, "Rapporten en nota's" nr.16, 's-Gravenhage, 1986 (aangepast) / Aquo).


Een zich zeewaarts verbredende riviermond met het onmiddellijk aansluitend zeegebied waarin het getij zijn invloed doet gelden en waarin zout en zoet water zich vermengen. (bron: DIV)

Een estuarium is een verbrede, veelal trechtervormige monding van een rivier, waar zoet rivierwater en zout zeewater vermengd worden en zodoende brak water ontstaat, en waar getijverschil waarneembaar is. Wanneer een rivier als een stelsel van aftakkingen uitmondt spreekt men van een delta.

Estuaria hebben dikwijls een grote natuurwaarde. Ze bestaan typisch uit slikken en schorren of kwelders die heel rijk zijn aan ongewervelde dieren en zo onder meer op vogels een grote aantrekkingskracht hebben.

Nederland heeft sinds de Deltawerken nog twee natuurlijke estuaria: de Westerschelde (monding van de Schelde) en de Eems-Dollard (monding van de Eems). Wat nu het havengebied langs de Nieuwe Waterweg van Rotterdam is, was ooit het estuarium van de Maas, waarin sinds de Romeinse tijd ook de Rijn grotendeels uitmondde (Waal-Merwede, Nederrijn-Lek). Het Hollandsch Diep en Haringvliet werden later het estuarium van de Maas en de hoofdtak van de Rijn, maar zijn inmiddels door sluizen afgesloten van de Noordzee. De Oosterschelde is het voormalig estuarium van de Schelde. De Grevelingen is geen estuarium maar een door herhaaldelijke stormvloeden ontstane inham van de Noordzee. (bron: Wikipedia)
Voorbeeldhttps://www.commissiemer.nl/docs/mer/p18/p1826/1826-190b_hydromorfologie.pdf, https://life-ip-deltanatuur.nl/file/download/bc4dcdce-ace7-498a-9a40-bea82c9bb579/1547632432infographic%2020170525%20herstel%20estuarium%20natuur%20in%20de%20eems-dollard.pdf, https://edepot.wur.nl/368952
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-d9fc4e13-60e3-4cb7-8a42-c863216b9845, https://nl.wikipedia.org/wiki/Estuarium
Afbeelding vanEms-Dollard estruarium
Ems-Dollard estruarium.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
estuariumBreder
estuariumBron van
estuariumLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
troebelheidsmaximum (Begrip)Deel vanestuarium
vloedschaar (Begrip)Gerelateerdestuarium
voordelta (Begrip)Gerelateerdestuarium
Rdf.jpg