Eigenschap:Publieksvriendelijke toelichting

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Deze datatypespecificatie wordt genegeerd; de specificatie uit de externe vocabulaire krijgt voorrang.
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Tekstvak
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
B1 vriendelijke vertaling van de definitie (rdfs:comment)
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


nl

Showing 20 pages using this property.
B
De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De kaart is op 20 centimeter nauwkeurig en bevat veel details, zoals je die in de werkelijkheid ook ziet. Denk aan bomen, wegen en gebouwen. Kortom: de inrichting van de fysieke omgeving.  +
D
Gestandaardiseerd datamodel van de waterschappen. * proces overstijgend (kerngegevens) * gegevensuitwisseling naar derden * wettelijke grondslag (Inspire, KRW etc)  +
Plan voor bescherming van onze kwetsbare delta. Zo kennen we bijvoorbeeld het Deltaplan Waterveiligheid, Deltaplan Zoet water en het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.  +
Een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen.  +
Nationaal plan met als doel Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen overstromingen.  +
Jaarlijks wordt voor de verschillende Deltaplannen een Deltaprogramma geschreven met daarin de voortgang van de uitwerking en uitvoering van de betreffende Deltaplannen. Met als doel de waterveiligheid en zoetwatervoorziening op de lange termijn te borgen.  +
Een Distributed Denial of Service aanval, ook wel DDoS genoemd is een cyberaanval waarbij ontzettend veel verkeer naar computers, computernetwerken of servers worden verstuurd waardoor deze onbruikbaar worden voor de normale gebruiker.  +
E
Esfenvaleraat is een insecten dodend middel.  +
G
Het landbouwbeleid van de Europese Unie.  +
Geohydrologie is de wetenschap die het voorkomen en stromen van ondergronds water bestudeert.  +
K
Kader Richtlijn Water. Dit is het formele Europese beleidskader voor het waterkwaliteitsbeheer.  +
N
NEN3610 is het Basismodel Geo-informatie. Het model bevat termen, definities, relaties en algemene regels voor het uitwisselen van informatie over aan de aarde gerelateerde ruimtelijke objecten. (Ensie)  +
Een netwerk van beschermde natuurgebieden, dat door de lidstaten van de Europese Unie wordt opgezet. Het Natura-2000 netwerk dient ter bescherming van zowel de gebieden (natuurlijke habitats) als de flora en fauna op het Europese grondgebied van de lidstaten.  +
Een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het werd vroeger Ecologische Hoofdstructuur genoemd (EHS).  +
Goede afspraken over producten, diensten en werkwijzen zijn belangrijk. Is veiligheid in het geding, dan zijn ze zelfs van levensbelang. Zoals afspraken over speeltoestellen, woningen, ontruimingsplannen en cyber security. In Nederland is NEN al 100 jaar het centrum van normalisatie. NEN helpt bedrijven en andere partijen om onderling heldere en toepasbare afspraken te maken. NEN vertegenwoordigt ook Nederlandse bedrijven en partijen om samen met centra in andere landen afspraken te maken op Europees en zelfs internationaal niveau.  +
R
Recht van opstal is het recht om op andermans grond iets te bouwen. Normaal gesproken wordt alles dat op iemands grond staat automatisch eigendom van diegene. Zo is het huis dat je op je eigen grond bouwt automatisch je eigendom. Een recht van opstal voorkomt dat het huis dat je op andermans grond bouwt automatisch eigendom wordt van die ander.  +
W
Een verordening met regels voor waterkeringen, watergangen en grondwater binnen het beheergebied van een waterschap.  +
De Wet herverdeling wegenbeheer (WHV) van 29 oktober 1992 is een Nederlandse wet die per 1 januari 1993 de herverdeling van het wegenbeheer tussen het Rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen regelt.  +
a
Water van het ene naar het andere oppervlaktewater halen of laten stromen.  +
Laag die dient als afwerking van de bekledingsconstructie.  +