bergingsgebied


Eigenschappen

Voorkeurslabelbergingsgebied
DefinitieEen krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.
Publieksvriendelijke toelichtingParkeerplaats voor water. Gebied bestemd voor het (tijdelijk)) opslaan van water. Berging vindt plaats in oppervlaktewater of in daartoe bestemde gebieden.
Synoniembergingsgebieden, waterbergingsgebied, waterbergingsgebieden, bergingspolder, bergingspolders, noodbergingsgebied, noodbergingsgebieden, (nood)waterbergingspolder, (nood)waterbergingspolders, waterbergingspolder, waterbergingspolders
Toelichting op definitieGebied waaraan op grond van deze wet een functie voor waterstaatkundige doeleinden is toegekend, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en dat ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen.


Gebied dat extra water kan opnemen, als het watersysteem dreigt te overstromen. Bron: BWBR0025458, Wet van 29 januari 2009, houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterwet) / UIVO-W.

Er zijn 2 verschillende bergingsgebieden indelingen:

  • Feitelijk: De feitelijk begrenzing wordt gevormd door de kering rond het gebied.
  • ​Volgens bestemmingsplan: De planologische begrenzing is gebaseerd op de grens zoals deze is vastgelegd in het Prov. Omgevingsplan of de gemeentelijke bestemmingsplannen.

https://www.pdok.nl/nl/service/wms-ruimtelijke-plannen. (bron: Hunze en Aa's)

Een waterbergingsgebied is een gebied dat dient om (tijdelijk) water te bergen teneinde overstromingen of andere wateroverlast te voorkomen en tegelijk watertekorten tegen te gaan.

Na de problemen met overstroming en andere vormen van wateroverlast in de laatste decennia van de 20e eeuw is men zich gaan bezinnen op een andere aanpak van waterbeheer. De voorziene klimaatverandering zou een ander beheer vereisen, zo verwachtte men, omdat de grotere regenval op sommige momenten tot een zodanige peilverhoging van rivieren zou kunnen leiden dat overstromingen onvermijdelijk waren. Om het water op te vangen zouden er op verschillende plaatsen in Nederland gebieden aangewezen moeten worden die permanent of tijdelijk als opvanggebied van water moesten dienen. In het begin van de eenentwintigste eeuw zijn verscheidene van deze gebieden aangelegd.

Waterbergingsgebieden hebben vaak ook andere functies. In het bijzonder kunnen ze dienen als natuurgebied en recreatiegebied. De waterbergingsgebieden die alleen in noodgevallen als zodanig functioneren kunnen deels hun oorspronkelijke (doorgaans landbouwkundige) functie behouden.

De aanleg van een waterbergingsgebied gaat gepaard met het aanleggen van kades, de aanpassing van wegen en waterwegen en de verplaatsing van grond. Daarnaast worden vaak speciale recreatievoorzieningen en voorzieningen ten bate van dier- en plantensoorten aangelegd, zoals vispassages en andere ecologische verbindingszones.

Krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer watersystemen en ook als bergingsgebied op de legger is opgenomen; (bron: Helpdesk Water & Waterwet)

Het betreft bergingsgebieden die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Deze staan verplicht in de legger. Het betreft daarnaast regenwaterbuffers, inundatiegebieden, wadi's. Deze zijn optioneel voor de Legger. (DAMO)
Voorbeeldhttps://opendata.hunzeenaas.nl/opendataportaal/srv/metadata/3eb29e06-7fd9-458d-ad06-750a2717a21f
Exacte overeenkomsthttps://www.aquo.nl/index.php/Id-c89210c8-093e-458c-98aa-8b1f8f63ee2e, https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterbergingsgebied, https://www.begrippenxl.nl/dso/nl/page/Bergingsgebied, https://damo.hetwaterschapshuis.nl/DAMO%202.0/Objectenhandboek%20DAMO%202.0/HTML/Bergingsgebied.html
Afbeelding vanbergingsgebied Tusschenwater

Bergingsgebied Tusschenwater.

DAMO functioneel model bijzondere gebieden

DAMO functioneel model bijzondere gebieden.
Video van
StatusConcept

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
bergingsgebiedBreder
bergingsgebiedBron van
bergingsgebiedDeel van
bergingsgebiedGerelateerd
bergingsgebiedLid van Aquo

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
bergboezem (Begrip)Brederbergingsgebied
bergingscapaciteit (Begrip)Gerelateerdbergingsgebied
bergingsvoorzieningen voor water (Begrip)Gerelateerdbergingsgebied
calamiteiteninlaat (Begrip)Gerelateerdbergingsgebied
functioneel gebied waterbergingsgebied (Begrip)Gerelateerdbergingsgebied
schade door ingebruikneming (Begrip)Gerelateerdbergingsgebied
Rdf.jpg